fbpx
Evangelism
Evangelism | Reach out to Your Community | Group Bible Study

Work for Christ

Eienskappe van God

DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS.
Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6).
Almagtig – God besit alle mag. Hy het die vermoë om enigeiets tot stand te bring wat Hy besluit om te doen mét of sónder om gebruik te maak van enige bron buite Homself. (Job 38:4; 42:2; Ps. 33:6-9).

Alomteenwoordig – God is teenwoordig orals, in die ganse heelal, op enige tyd met sy totale wese. (Spr. 15:3; Jer.23:23-24).

Ewig – God het geen begin of einde nie. Hy word nie beperk tot die raamwerk van tyd of tot die mens se berekening van tyd nie. Hy is trouens die skepper van tyd. (Deut. 32:40; Op. 1:8; Jes. 57:15).

Onveranderlik – God is altyd dieselfde in sy natuur, wese en wil. Hy verander nooit en Hy kan nooit gedwing word om te verander nie. (Ps. 102:25-27; Mal. 3:6; Heb. 13:8).

Onverstaanbaar– Omdat God God is, is Hy bo die verstand van die mens. Sy weë, wese en handelinge is hoër as die mens s’n. Die mens verstaan alleen na gelang God besluit om Homself, sy weë of sy bedoelinge te openbaar. (Job 11:7; Rom. 11:33).

Selfstandig – God is van niks afhanklik vir sy bestaan buite Homself nie. Die hele grondslag vir sy bestaan is in Homself. Eens op ‘n tyd het niks bestaan nie, behalwe God self. Hy het niks deur die skepping tot Homself bygevoeg nie. (Joh. 1:1-3; Ex. 3:14 – “IS” is Haya” en dit beteken “om te bestaan”; Joh. 5:26).

Selfgenoegsaam – God het in Homself die vermoë om te handel, dit wil sê om sy wil tot stand te bring sonder enige hulp. Alhoewel Hy mag kies om van hulp gebruik te maak, is dit sy goedwilligheid, nie sy nood nie, wat sy keuse beheer. (Ps. 50:7-12; Hand. 17:24-25; Rom. 11:36).

Oneindig – God het hoegenaamd geen beperkinge of begrensinge in sy persoon of heerskappy nie. (1 Kon. 8:27; Ps. 145:3).

Onoortreflik– God is bo sy skepping en Hy sou nog bestaan al was daar geen skepping nie. Sy bestaan is algeheel los van sy skepsels en skepping. (Jes. 43:10; 55:8-9).

Soewerein – God is volkome in beheer; Hy is oppermagtig en die Enigste by uitstek in sy hele skepping. Daar is geen persoon of ding wat sy beheer en voorsiene plan kan ontsnap nie! (Ps. 103:19; Dan. 4:34-35; Jes. 40:23; 46:8-11).

DIE MORELE EIENSKAPPE VAN GOD WAT DUI OP GOD SE VERHOUDING MET SY SKEPPING

Heilig – God is ‘n voortreflike, volmaakte morele wese. Hy is totaal anders as die mens. Hy is ‘n reine wese in elke opsig. (Lev. 19:2; Job 34:10; Jes. 47:4; 57:15).

Genadig – God is ‘n God van genade en werk altyd op grond van sy genade. (Ex. 34:6-7; 2 Kro. 30:9; Luk. 2:40; 2 Kor. 12:9).

Geregtigheid – God is altyd goed. Dit is die kern van sy wese. Hy doen altyd wat reg is. Eintlik, omdat Hy God is, is wat Hy ook al doen reg … Hy is die absolute. Sy handelinge is altyd in ooreenstemming met sy wese … wat liefde is. (Deut. 32:4; Ps 119:142).

Regverdig – God is regverdig in al sy handelinge. Of Hy handel met die mens, die engele of demone, Hy handel totaal onpartydig deur geregtigheid te beloon en sonde te straf. Aangesien Hy alles weet, is elke verordening absoluut regverdig. (Ps. 89:14; Num. 14:18; 23:19; Rom. 9:14).

Barmhartig – God is ‘n aktiewe medelydende wese. Hy reageer jammerhartig teenoor hulle wat sy wil opponeer deur hul eie weg te volg. NOTA: DIE BYBEL vertaal “barmhartig” in Psalm 62:13; 106:44-45 met “goedertierenheid.” (Ps. 86:15; 145:8-9; Kla. 3:22-23).

Lankmoedig – God se regverdige toorn is stadig om te ontvlam teenoor hulle wat versuim om na sy waarskuwings te luister of sy gebooie te gehoorsaam. Sy ewige verlange vir die beste vir sy skepsele hou sy heilige geregtigheid terug. (Num. 14:18; 2 Pet. 3:9).

Wys– God se handelinge is gegrondves in sy wese. Sy wysheid veroorsaak dat Hy regverdige doelwitte kies en die mees gepaste planne maak om daardie doelwitte te bereik. (Jes. 40:28; Dan. 2:20).

Liefde – God se liefde bring Hom om Homself vir ander te gee, selfs om sy eie lewe af te lê. Sy liefde veroorsaak dat Hy sy skepsele se beste begeer. Hierdie liefde is nie gebaseer op die waarde, reaksie of verdienste van die voorwerp wat Hy liefhet nie. (Rom. 5:8; 1 Joh. 4:8; Efs. 3:17-19).

Goedheid – In sy goedheid gee God aan ander – nie volgens wat hulle verdien nie – maar volgens sy goedwilligheid en goedheid teenoor hulle. (2 Kro. 5:13; Ps. 106:1).

Toornig– Daar is in God ‘n haat vir alles wat sondig is en ‘n onuitwisbare drang om alle ongeregtigheid te straf. Wat ook al teenstryding is met sy heilige standaard, moet uiteindelik versoen of verteer word. (Rom. 1:18; Joh. 3:36; 2 Kro. 19:2; Kol. 3:5-6; Op. 15:7).

Waarheid – Alles wat God sê, is die waarheid. Óf dit geglo word deur die mens of nie óf dit gesien word as die waarheid of nie – wat God spreek, is diewaarheid. Wat Hy ook al spreek, is die waarheid. (Num. 23:19; Joh. 17:17; Tit. 1:2)

EvangeCube

Great Evangelical tool to help you communicate the Gospel.

Now available in South Africa
The EvangeCube by E3 Resources is a seven-picture cube that simply and clearly unfolds the gospel of Jesus Christ. The eCube Classic (7cm) is made for everyone! Parents, Kids, Pastors, Youth Leaders, Sunday School Teachers, Missionaries, Lay Leaders and more can share this creative, easy-to-use puzzle to bring the Gospel of Jesus Christ to life.

Assurance of Salvation

Assu</p>rance
Are you saved?

Assu

rance

KNOWING THAT YOUR SINS ARE FORGIVEN and that Jesus lives in your heart.
Read More
Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
Evangelism Explosion South Africa

Evangelism Explosion South Africa

EE SA is your partner in training believers to reach the world with the Gospel.

EE is recognized as a world leader in the training and equipping of believers to JOYFULLY SERVE and WITNESS TO OTHERS in the world today!

Together, let's Make Evangelism Happen!

www.ee3.org.za

Evangelism

Reach out to your community
Many people today say, "Why should I win souls?" "Isn't the preacher supposed to do that?" Yes! He is but so is every Christian.
Order Gospel Tracts

Experiencing God's Grace

This tract is available in PDF format.

Download here

Gospel Messages with Infographics

Here are three illustrations to easily share the gospel with anyone. Use the images as a visual reference as you present these short messages to groups or individuals.
The Invitation
The Invitation

Matthew 11:28

Jesus said: “Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.”

This invitation is extended to all mankind, the invitation is to ‘come to Jesus’.

Read more

The Wall
The Wall

Romans 3:23

In this verse, we see that all people have sinned, and that sin separates us from God. Here we will look at the wrong and the right way of destroying this wall of sin.

Read more

The Sheepfold
The Sheepfold

John 10

In John 10:1-16 Jesus uses the comparison of a shepherd and sheep, He is the Shepherd and we are the sheep.

Read more

Evangelie Boodskappe met Illustrasies

Hier is drie illustrasies om maklik die evangelie met enigeiemand te deel. Gebruik die prente as verwysing saam met die boodskappe om vir groepe of enkel persone aan te bied.
Die Uitnodiging
Die Uitnodiging

Mattheus 11:28

Jesus het gesê: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” Hierdie uitnodiging word gemaak vir die ganse mensdom, die uitnogiging is ‘kom na My toe’.

Lees Meer

Die Muur
Die Muur

Romeine 3:23

In hierdie vers sien ons dat alle mense gesondig het en dat sonde ons skei van God. Hier sal ons kyk na die verkeerde en die regte manier om die sondemuur af te breek.

Lees Meer

Die Skaapkraal
Die Skaapkraal

Johannes 10

In Johannes 10:1-16 gebruik Jesus die vergelyking van ‘n herder en skape, Hy is die Herder en ons die skape.

Lees Meer

5 Colour Child Evangelism

Present the Gospel to children

Use this short guide to present the Gospel to Children using 5 colours. This is also called the 'Wordless book'.

Go to guide

5 Kleure Kinderevangelie

Dra die Evangelie oor aan kinders

Gebruik die kort gids om die Evengelie oor te dra aan kinders met die gebruik van 5 kleure. Dit word ook die 'Woordlose boekie' genoem of die 'Kleure evangelie'.

Gaan na gids

Child Evangelism Fellowship

Child Evangelism Fellowship

Getting equipped

Do you feel called to minister to children?

Resources:

*Literature

*Good News Clubs

*Schools Ministries

*5-Day Clubs

*Ongoing Teacher Training

CEF Resources

Personal Work

Personal Work is reaching out to people one on one in stead of groups, building a relationship and over time leading them to salvation in Christ Jesus. But it does not end there, this newly saved person now needs to be guided and taught and that is where Discipleship comes in.
Qualifications for Soul Winning

by Dwight L. Moody

1. Shake off the vipers that are in the Church, formalism, pride, and self-importance, etc. 2. It is the only happy life to live for the salvation of souls. 3. We must be willing to do little things for Christ. 4. Must be of good courage. 5. Must be cheerful.

Read article

The Great Commission of Jesus Christ

by Prof. Johan Malan

The Godly mandate of the mission command embraces three different activities that must be carried out. The mission of the Christian church for the whole period between Christ’s first and second comings comprises of an assurance, three commands and a promise.

Read article

The Importance of Personal Soul Winning

by Dr. R. A. Torrey

"He first findeth his own brother Simon…. And he brought him to Jesus."–John 1:41,42. The one who brought his brother to Jesus was Andrew. We are not told that Andrew ever preached a sermon. If he did, the Holy Spirit did not think it worth putting on record. But this brother whom he brought to Jesus preached a sermon that led three thousand people to Jesus in one day.

Read article

Helps for new believers

Preparing Your Testimony

How To Give Your Testimony

Next to the Word of God and the power of the Holy Spirit, your personal testimony is probably one of the most powerful ways to witness to someone. Yet many Christians do not know how to go about giving one. They know they are saved, but perhaps do not know how to tell someone else about how becoming a Christian has changed their life.

I want to testify

I am a new Christian

What do I do now?

Eternal life is a gift received from God by faith. You cannot buy it, you cannot earn it, neither can you work to keep it. It is all by grace. "For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves; it is the gift of God; Not of works, lest any man should boast." Ephesians 2:8-9. However, there are certain things God expects from you now.

What must I do?

/The%20Christian's%20Checklist
Here are some questions to ask yourself when you need to make decisions about difficult issues. This is very useful for youth groups and guiding others.
/Om%20‘n%20getuie%20te%20wees
Ons sien die vrug wat by die bekering pas in ons hele lewenswandel - in ons optrede, gesindhede, woorde, dade, denkwyse, voorkoms ens… Die mense naaste aan ons kan die maklikste beoordeel of ons goeie of slegte vrugte dra.
/God%20werk%20in%20ons%20om%20deur%20ons%20te%20kan%20werk
Ons moet God toelaat om in ons te werk. Hierdie voorbeelde wys ons dat dit moontlik is. Ons moet bid dat die Here ons harte en gedagtes sal verander en om aan ons te skaaf. Dit berei ons voor vir die werk wat Hy vir elkeen in gedagte het – om siele te win.

Guidance for New Believers

These cards are made to give to new Christians and contain some helpful tips and advice. Printed on conveniently sized bookmarks to keep in your Bible and easily hand out.
How to Start Reading Your Bible
How to Start Reading Your Bible

Info Card - Bookmark

This card contains some helpful tips and advice on where to start reading their Bible and how to go about it. Especially when someone receives a Bible for the first time.

Buy now

Quiet Time
Quiet Time

Info Card - Bookmark

This card contains some helpful tips and questions to help young Christians make the most of their time with God. Especially when someone receives a Bible for the first time. Using these questions in your quiet time will be beneficial to anyone.

Buy now

Rev. Shadrak Maloka

/Testimony
mp3
Listen to this powerful testimony of salvation. Late rev. Maloka was an orphaned baby who seemed to have no hope of a future until he met Jesus as his Lord and Savior. He went on to becoming a great evangelist of his time in South Africa.
mp3
Luister na hierdie kragtige getuienis van redding. Wyle ds. Maloka was as baba verwerp en wees gelaat. Dit het vir die kind gelyk of daar geen hoop of toekoms vir hom sou wees nie totdat hy die Here Jesus ontmoet het. Hy het op die ou end 'n groot evangelis en prediker geword van sy tyd in Suid Afrika.

Getuienisse

Luister na hierdie prediker se getuienis van redding en heiligmaking.

/Prof.%20Johan%20Malan
mp3
Wyle Prof. Johan Malan, is skrywer van vele artikels en boeke. Hy het homself as 'n evangeliese Christen beskou wat die letterlike, grammaties-historiese vertolking van die Bybel voorstaan.

From Darkness to Light

by Prof. Johan Malan
The way of salvation plainly shown and explained from the Bible.
Read the article

Uit die Duisternis tot die Lig

deur Prof. Johan Malan
Die pad van redding word duidelik beskryf uit die Bybel in hierdie artikel.
Lees die artikel
The Most Important Question

by R. A. Torrey

That question is this, "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" Matthew 27:22 A right decision to that question hangs everything that is really worth having for time and for eternity for each one of us. Let us look at some of the things that we will get if we do the right thing with Jesus Christ.

Read article

Faith and Repentance

by Prof. Johan Malan

In the New Testament doctrine on salvation there is a mutual relationship between the concepts of “faith in Christ” and “repentance”. If we truly believe in Christ, repenting from our evil and selfish ways is inevitable. Faith in Jesus Christ as our Savior can only be expressed by turning away from the spiritual darkness of sin and taking refuge in Him who alone is able to forgive our sins and save our souls.

Read article

Hoe sien God ons?

Deur Ds. N A J van Rensburg

1 Petrus 4:12-19 Teksvers: vers 18 “En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn?” Die Bybel hou daarvan om die waarheid by wyse van kontras te stel omdat dit so ‘n kragtige wyse is wat die waarheid diep in die hart laat vasslaan. Twee dinge word langs mekaar gestel: die waarheid en die leuen; heiligheid en sonde; die hemel en die hel. Dit is wat ons teksvers doen, die regverdige word teenoor die goddelose gestel.

Lees artikel

Stappe van redding uit die lewe van Saggeüs

deur Madelein Wolfaardt

Lukas 19:1-10 Hy was soekend, hy het besef dat hy iets kortkom ten spyte van al sy rykdom. Hy het moeite gedoen om Jesus te sien. Almal het hom geken en geweet wie hy was, as so 'n bekende ryk man moes dit hom gekos het om sy trots in sy sak te steek en homself te verneder – deur voor almal in die boom te klim. Hy het nie omgegee nie, hy móés Jesus sien!

Lees artikel

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet