fbpx
Evangelism
Evangelism | Reach out to Your Community | Group Bible Study

Work for Christ

Vergifnis

Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie.

Die emosioneel dieperwonde persoon se letsels in die onderbewussyn sal moeilik verdwyn maar die seer daarvan kan wel genees deur die oortreder vry te spreek via vergifnis.

Dit verg soms baie geduld, tyd en gebed om die verontregte persoon te begelei tot bevryding van bitterheid, haat, onvergewensgesindheid en ingrypende emosionele ontwrigting.

DIE RAMP VAN GEBREK AAN VERGIFNIS

Gebrek aan vergewensgesindheid baar ‘n vergeldingsdrang wat die verontregte persoon totaal pre-okkupeer en op die pad na selfvernietiging laat afstuur. Om met die skuldige te wil afreken, moet ‘n mens nog laer as sy vlak daal, terwyl vergifnis jou ver bokant hom verhef. Omdat wraak nie deur God aan die mens toevertrou is nie, boomerang dit sonder uitsondering. Dit is voorwaar die nutteloosste wapen ter wêreld. Dit verwoes die wreker terwyl dit die vyand se oortreding beklemtoon en versterk. Dit lei tot ‘n afwaartse wenteltrap van wrewel en meedoënlose weerwraak, wat almal betrokke magteloos in wanhoop laat versink.

Nog ‘n uiters skadelik gevolg van gebrek aan vergewensgesindheid is ‘n groeiende haat in die binneste wat vinnig versprei en alle ander emosies besmet. Dit vreet aan die mens se siel, maak hom fisies siek; dit verander vertroue in agterdog en barmhartigheid in bytende kritiek. Korom, DIT IS SELFVERNIETIGEND.

Wanneer bitterheid gekoester word verlam dit die denke, siel en gees en versteen alle rede en emosie. Twyfel en pessimisme kry die oorhand. Bitterheid is ‘n diggeslote kringloop van herhalende, selfgesentreerde pyn wat ongelooflike hoeveelheid energie en geesteskrag verteer; terwyl dit absoluut nutteloos is.

Gebrek aan vergewensgesindheid vernietig dus menseverhoudinge, dit verbrokkel jou persoonlikheid en is strydig met die basiese waardes van enige geloofsoortuiging.

Seker die skadelikste gevolg is God se voorbehoud dat jou sonde nie vergewe word as jy nie bereid is om te vergewe nie (Matt 6:14, 15). As ons egter vergewe, aanvaar en liefhet, vergewe God daagliks ook ons oortredinge. Sy vergifnis bied ons die vryheid om kreatief te lewe en lief te hê. God se vergifnis skenk ons ook die vermoë om sewentig maal sewe keer te vergewe.

WAT IS VERGEWENSGESINDHEID?

VERGIFNIS IS ‘N PROSES WAT BEGIN IN JOU GEDAGTES, DAARNA DIE EMOSIE AKTIVEER, WAT DIE WIL MOET INSPIREER OM ‘N BESLUIT TE NEEM. DIE OOMBLIK WANNEER DIE WILBESLUIT GENEEM IS, TREE DIE VRYMAKENDE KRAG VAN God in werking. Die kind van God moet aangemoedig word tot daaglikse en onmiddellike vergifnis, dit bewaar die vrede van God in sy hart en verseker ‘n goeie gesindheid teenoor sy mendemens.

Wanneer onvoorwaardelike vergifnis ‘n leefwyse word deur ‘n voorgaade vrywillige wilsbesluit daartoe, ervaar jy ‘n innerlike vryheid en verlighting van jou gees, wat moeilik is om in woorde te omskryf. Met so ‘n bereidheid tot totale vergifnis is daar geen plek in die hart vir bitterheid nie (Heb 12:15).

Om iemand waarlik te vergewe impliseer dat sy “record” by jou skoon is en dat die verantwoordelikheid vir straf op die oortreding aan God oorgelaat word. Vergifnis maak dit vir albei partye moontik om dieselfde openheid teenoor mekaar te hê nadat die een verontreg was, as wat daar tussen hulle was, voordat die een teen die ander oortree het.

Volkome vergifnis bewerk dus ‘n eerlike versoening met en onvoorwaardelike aanvaarding van die oortreder – dit vereis twee mense wat mekaar vrywillig onmoet in vernuwende berou en verlossing. Dit vra selfverloëning en opoffering ter wille van ‘n herstelde verhouding.

Egte vergifnis is die onderlinge erkenning en aanvaarding dat die ander se berou opreg is en die verwagting dat gesonde verhoudings weer gevestig kan word.

Die Geesvervulde gelowige se belangrikse besorgdheid is nie sy seerkry of die onregverdigheid daarvan nie, of dat die ander persoon moet regmaak wat hy verkeerd gedoen het nie, MAAR DAT EK DIE REGTE GESINDHEID EN OPTREDE SAL Hê IN MY TERUGREAKSIE.

Die Christen wat opregte vergifnis in sy hart ervaar en dit prakties uitleef, sal ‘n blymoedige mens wees, ongeag hoe groot die oortreding van die ander persoon teenoor hom is. Deur vergifnis word die kliënt ‘n medewerker van God in die oortreder se lewe – deurdat hy die liefde, aanvaardign en vrymakende vergewingsgesindheid van God, deur die daad van vergifnis ervaar. Heelhartige vergifnis beteken dat ‘n groter sorg en liefde teenoor die oortreder geopenbaar word na die oortreding, as daarvoor. So kan seerkry deur andere, konstruktief benut word as ‘n geleentheid om Jesus se leifde aan die oortreder te demonstreer.

Diepgaande vergifnis word nie deur kitsoplossings verkry nie – dit is gewoonlik metodes van ontvlugting, vermyding of ontkenning EN NIE VAN VERGIFNIS NIE. Heelhartige vergifnis neem tyd en verloop in opeenvolgende stappe:

  1. Begin om liefdevol uit te reik na die oortreder, erken sy waardigheid en kosbaarheid en kies om selfs dit wat onbegryplik is, te begryp.
  2. Laat die pynlike verlede agter, aanvaar dat die skuldige ook kan verander en sy rug keer op vorige gedragspatrone.
  3. begin werk aan die heropbou van die verhouding – dit is die werklike taak van vergifnis. Neem die pyn van kwetsing tussen julle in oënskou en aanvaar dat die ander se bedoeling ook opreg en eerlik is oppad na genesing en herstel van die verhouding.
  4. Stel jouself opnuut oop vir die toekoms – kanselleer alle woedende aansprake op vergelding vandag en in die toekoms. Aanvaar dat foute herhaal kan word omdat ons feilbaar is maar verseker mekaar van ‘n openhartige en eerlike voorneme en gesindheid, tot voordeel van jul verhouding.
  5. Herbevestig die verhouding – raak mekaar so diep as moontlik aan in die proses van vrystelling van pyn en vier die wedersydse besef en vreugde van die herstelde verhouding. So ‘n binding van hernude aanvaarding en wedersydse bevestiging daarvan stel beide in staat om nuwe betekenis in die verhouding te vind.

Die vergewensgesinde persoon weet dat hy ook vergifnis nodig het as hy in die regte verhouding tot God en sy medemens wil staan (Matt 18:21-35). Om te vergewe, te aanvaar, om ons verhoudings weer reg te stel, weer broers en susters te word, is nie ‘n kwessie van woorde nie. Dit is dade, handeling en gebare van liefde. Dit vereis onvoorwaardelike anvaarding en genoeg omgee vir die ander se seer ervaring, asook onderlinge liefdesdade wat na vergifnis, spontaan uit liefdevolle gedrag voortvloei.

Liefdevolle vergifnis is nie ‘n strategie in eie belang nie. Dit is ‘n leefwyse volgens Jesus se voorbeeld en ons volg dit, nie omdat dit vir ons veiliger is nie, maar omdat dit moreel en volgens Skrifbeginsel reg is, dit is getrou aan die waardes wat volgens ons geloof ewig is.

EvangeCube

Great Evangelical tool to help you communicate the Gospel.

Now available in South Africa
The EvangeCube by E3 Resources is a seven-picture cube that simply and clearly unfolds the gospel of Jesus Christ. The eCube Classic (7cm) is made for everyone! Parents, Kids, Pastors, Youth Leaders, Sunday School Teachers, Missionaries, Lay Leaders and more can share this creative, easy-to-use puzzle to bring the Gospel of Jesus Christ to life.

Assurance of Salvation

Assu</p>rance
Are you saved?

Assu

rance

KNOWING THAT YOUR SINS ARE FORGIVEN and that Jesus lives in your heart.
Read More
Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
Evangelism Explosion South Africa

Evangelism Explosion South Africa

EE SA is your partner in training believers to reach the world with the Gospel.

EE is recognized as a world leader in the training and equipping of believers to JOYFULLY SERVE and WITNESS TO OTHERS in the world today!

Together, let's Make Evangelism Happen!

www.ee3.org.za

Evangelism

Reach out to your community
Many people today say, "Why should I win souls?" "Isn't the preacher supposed to do that?" Yes! He is but so is every Christian.
Order Gospel Tracts

Experiencing God's Grace

This tract is available in PDF format.

Download here

Gospel Messages with Infographics

Here are three illustrations to easily share the gospel with anyone. Use the images as a visual reference as you present these short messages to groups or individuals.
The Invitation
The Invitation

Matthew 11:28

Jesus said: “Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.”

This invitation is extended to all mankind, the invitation is to ‘come to Jesus’.

Read more

The Wall
The Wall

Romans 3:23

In this verse, we see that all people have sinned, and that sin separates us from God. Here we will look at the wrong and the right way of destroying this wall of sin.

Read more

The Sheepfold
The Sheepfold

John 10

In John 10:1-16 Jesus uses the comparison of a shepherd and sheep, He is the Shepherd and we are the sheep.

Read more

Evangelie Boodskappe met Illustrasies

Hier is drie illustrasies om maklik die evangelie met enigeiemand te deel. Gebruik die prente as verwysing saam met die boodskappe om vir groepe of enkel persone aan te bied.
Die Uitnodiging
Die Uitnodiging

Mattheus 11:28

Jesus het gesê: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” Hierdie uitnodiging word gemaak vir die ganse mensdom, die uitnogiging is ‘kom na My toe’.

Lees Meer

Die Muur
Die Muur

Romeine 3:23

In hierdie vers sien ons dat alle mense gesondig het en dat sonde ons skei van God. Hier sal ons kyk na die verkeerde en die regte manier om die sondemuur af te breek.

Lees Meer

Die Skaapkraal
Die Skaapkraal

Johannes 10

In Johannes 10:1-16 gebruik Jesus die vergelyking van ‘n herder en skape, Hy is die Herder en ons die skape.

Lees Meer

5 Colour Child Evangelism

Present the Gospel to children

Use this short guide to present the Gospel to Children using 5 colours. This is also called the 'Wordless book'.

Go to guide

5 Kleure Kinderevangelie

Dra die Evangelie oor aan kinders

Gebruik die kort gids om die Evengelie oor te dra aan kinders met die gebruik van 5 kleure. Dit word ook die 'Woordlose boekie' genoem of die 'Kleure evangelie'.

Gaan na gids

Child Evangelism Fellowship

Child Evangelism Fellowship

Getting equipped

Do you feel called to minister to children?

Resources:

*Literature

*Good News Clubs

*Schools Ministries

*5-Day Clubs

*Ongoing Teacher Training

CEF Resources

Personal Work

Personal Work is reaching out to people one on one in stead of groups, building a relationship and over time leading them to salvation in Christ Jesus. But it does not end there, this newly saved person now needs to be guided and taught and that is where Discipleship comes in.
Qualifications for Soul Winning

by Dwight L. Moody

1. Shake off the vipers that are in the Church, formalism, pride, and self-importance, etc. 2. It is the only happy life to live for the salvation of souls. 3. We must be willing to do little things for Christ. 4. Must be of good courage. 5. Must be cheerful.

Read article

The Great Commission of Jesus Christ

by Prof. Johan Malan

The Godly mandate of the mission command embraces three different activities that must be carried out. The mission of the Christian church for the whole period between Christ’s first and second comings comprises of an assurance, three commands and a promise.

Read article

The Importance of Personal Soul Winning

by Dr. R. A. Torrey

"He first findeth his own brother Simon…. And he brought him to Jesus."–John 1:41,42. The one who brought his brother to Jesus was Andrew. We are not told that Andrew ever preached a sermon. If he did, the Holy Spirit did not think it worth putting on record. But this brother whom he brought to Jesus preached a sermon that led three thousand people to Jesus in one day.

Read article

Helps for new believers

Preparing Your Testimony

How To Give Your Testimony

Next to the Word of God and the power of the Holy Spirit, your personal testimony is probably one of the most powerful ways to witness to someone. Yet many Christians do not know how to go about giving one. They know they are saved, but perhaps do not know how to tell someone else about how becoming a Christian has changed their life.

I want to testify

I am a new Christian

What do I do now?

Eternal life is a gift received from God by faith. You cannot buy it, you cannot earn it, neither can you work to keep it. It is all by grace. "For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves; it is the gift of God; Not of works, lest any man should boast." Ephesians 2:8-9. However, there are certain things God expects from you now.

What must I do?

/The%20Christian's%20Checklist
Here are some questions to ask yourself when you need to make decisions about difficult issues. This is very useful for youth groups and guiding others.
/Om%20‘n%20getuie%20te%20wees
Ons sien die vrug wat by die bekering pas in ons hele lewenswandel - in ons optrede, gesindhede, woorde, dade, denkwyse, voorkoms ens… Die mense naaste aan ons kan die maklikste beoordeel of ons goeie of slegte vrugte dra.
/God%20werk%20in%20ons%20om%20deur%20ons%20te%20kan%20werk
Ons moet God toelaat om in ons te werk. Hierdie voorbeelde wys ons dat dit moontlik is. Ons moet bid dat die Here ons harte en gedagtes sal verander en om aan ons te skaaf. Dit berei ons voor vir die werk wat Hy vir elkeen in gedagte het – om siele te win.

Guidance for New Believers

These cards are made to give to new Christians and contain some helpful tips and advice. Printed on conveniently sized bookmarks to keep in your Bible and easily hand out.
How to Start Reading Your Bible
How to Start Reading Your Bible

Info Card - Bookmark

This card contains some helpful tips and advice on where to start reading their Bible and how to go about it. Especially when someone receives a Bible for the first time.

Buy now

Quiet Time
Quiet Time

Info Card - Bookmark

This card contains some helpful tips and questions to help young Christians make the most of their time with God. Especially when someone receives a Bible for the first time. Using these questions in your quiet time will be beneficial to anyone.

Buy now

Rev. Shadrak Maloka

/Testimony
mp3
Listen to this powerful testimony of salvation. Late rev. Maloka was an orphaned baby who seemed to have no hope of a future until he met Jesus as his Lord and Savior. He went on to becoming a great evangelist of his time in South Africa.
mp3
Luister na hierdie kragtige getuienis van redding. Wyle ds. Maloka was as baba verwerp en wees gelaat. Dit het vir die kind gelyk of daar geen hoop of toekoms vir hom sou wees nie totdat hy die Here Jesus ontmoet het. Hy het op die ou end 'n groot evangelis en prediker geword van sy tyd in Suid Afrika.

Getuienisse

Luister na hierdie prediker se getuienis van redding en heiligmaking.

/Prof.%20Johan%20Malan
mp3
Wyle Prof. Johan Malan, is skrywer van vele artikels en boeke. Hy het homself as 'n evangeliese Christen beskou wat die letterlike, grammaties-historiese vertolking van die Bybel voorstaan.

From Darkness to Light

by Prof. Johan Malan
The way of salvation plainly shown and explained from the Bible.
Read the article

Uit die Duisternis tot die Lig

deur Prof. Johan Malan
Die pad van redding word duidelik beskryf uit die Bybel in hierdie artikel.
Lees die artikel
The Most Important Question

by R. A. Torrey

That question is this, "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" Matthew 27:22 A right decision to that question hangs everything that is really worth having for time and for eternity for each one of us. Let us look at some of the things that we will get if we do the right thing with Jesus Christ.

Read article

Faith and Repentance

by Prof. Johan Malan

In the New Testament doctrine on salvation there is a mutual relationship between the concepts of “faith in Christ” and “repentance”. If we truly believe in Christ, repenting from our evil and selfish ways is inevitable. Faith in Jesus Christ as our Savior can only be expressed by turning away from the spiritual darkness of sin and taking refuge in Him who alone is able to forgive our sins and save our souls.

Read article

Hoe sien God ons?

Deur Ds. N A J van Rensburg

1 Petrus 4:12-19 Teksvers: vers 18 “En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn?” Die Bybel hou daarvan om die waarheid by wyse van kontras te stel omdat dit so ‘n kragtige wyse is wat die waarheid diep in die hart laat vasslaan. Twee dinge word langs mekaar gestel: die waarheid en die leuen; heiligheid en sonde; die hemel en die hel. Dit is wat ons teksvers doen, die regverdige word teenoor die goddelose gestel.

Lees artikel

Stappe van redding uit die lewe van Saggeüs

deur Madelein Wolfaardt

Lukas 19:1-10 Hy was soekend, hy het besef dat hy iets kortkom ten spyte van al sy rykdom. Hy het moeite gedoen om Jesus te sien. Almal het hom geken en geweet wie hy was, as so 'n bekende ryk man moes dit hom gekos het om sy trots in sy sak te steek en homself te verneder – deur voor almal in die boom te klim. Hy het nie omgegee nie, hy móés Jesus sien!

Lees artikel

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet