fbpx
Evangelism
Evangelism | Reach out to Your Community | Group Bible Study

Work for Christ

Die Sonde van Drink en Rook

Prof. Johan malan


Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is?

Drankgebruik

Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig, is dat Jesus self wyn gemaak het. Dit is egter ‘n belastering van die Seun van God om voor te gee dat Hy deur sy wonderwerk by die bruilof in Kana die drankbedryf bevorder het. Hierdie handeling van Jesus was ‘n wonderwerk waardeur Hy sy godheid bekend gemaak het. Die Seun van God het nooit iets gedoen wat die mens tot nadeel strek nie. Dieselfde Jesus wat in sy Woord ernstig waarsku om nie te drink nie, kan nie iets in stryd met Homself doen nie (Hab. 2:15; Spr. 23:29-36).

Uit die Ou Testament is dit duidelik dat daar verskillende terme vir drank gebruik word. Hieruit kan mens duidelike onderskeid tref tussen dié soorte drank wat die Here verdoem en dié wat Hy aanbeveel:

Jajin. Hierdie woord kom 133 keer in die Bybel voor, en word elke keer as wyn vertaal. Dit is ‘n bekende feit dat jajin gegiste wyn was wat dronkmakend was. Dit is telkens deur die Here afgewys en selfs veroordeel (Spr. 23:29-36; Hab. 2:15).

Tirosh. Dié term kom 38 keer in die Bybel voor. Dit word 11 keer as nuwe wyn, 26 keer as soet wyn en een keer in ‘n neutrale vorm vertaal. Dit is ‘n algemeen aanvaarde feit dat tirosh suiwer druiwesap (ongegis) is, en dit is telkens deur die Here aanbeveel en selfs aangeprys (Jer. 40:10,12; Ps. 104:15).

Shekar. Dit kom ongeveer 21 keer voor en word elke keer as sterk drank vertaal. Dit word telkens deur die Here veroordeel (Spr. 20:1).

In die Nuwe Testament word daar in die oorspronklike taal nie onderskeid tussen die verskillende soorte drank getref nie, en word dit deurgaans as wyn vertaal. ‘n Mens kan egter uit die gegewens in die Ou Testament aflei watter soort wyn Jesus by die bruilof in Kana sou gemaak het – beslis ongegiste tirosh.

Die bewering dat Jesus gegiste wyn sou maak, druis teen die hele Skrif in, en bewerings van hierdie aard kom reguit van die duiwel af. Hy is die groot leuenaar wat op ‘n listige wyse soos ‘n engel van die lig kom om mense te mislei (2 Kor. 11:14). Dit is in sy aard om drank goed te praat, te verdedig en die gebruik daarvan te bevorder.

Om die nadele van drank te besef, moet daar na die ontstellende gevolge daarvan gekyk word:

 • Egskeidings, kindermishandeling, armoede, ellende en gewelddadigheid word deur drankgebruik bevorder. Daar word beweer dat alkohol meer lewens verwoes, meer kinders laat honger ly, tot meer vroue se dood lei, en meer smarte en trane veroorsaak as enige ander faktor. In sowat 85% van alle huwelike wat in die egskeidingshof beland, speel drank ‘n rol. Dit is die grootste ontwrigter en vernietiger van lewens, geluk en harmonie.
 • Dit verwoes die karakter van die mens en veroorsaak dat mense vuil, immoreel en gewelddadig raak, en dinge doen sonder om oor die ernstige gevolge daarvan na te dink. Openbare skandes word onder die invloed van drank gepleeg.
 • In misdaad en motorongelukke speel drank in sowat 75% van die gevalle ‘n rol.
 • ‘n Groot aantal geestesiektes word deur drank veroorsaak of vererger.
 • Ongebore babas word erg benadeel en dikwels met geboortedefekte en abnormaliteite gebore omdat hulle moeders dranksugtig is.
 • Onder die invloed van drank word talle sondes en wandade gepleeg. Dink aan Bélsasar wat God onder die invloed van drank uitgedaag het deur uit die tempelvoorwerpe te drink (Dan. 5).
 • Die karakter van die hele samelewing kan vernietig of ernstig geskend word deur al die maatskaplike euwels wat deur drankmisbruik veroorsaak word.
 • Drank verkort ‘n persoon se lewe omdat dit sy liggaam én brein aftakel en vernietig, en die oorsaak van talle siektes is.
 • Drank lei mense uiteindelik na die hel. Die Bybel sê baie duidelik dat ‘n dronkaard die koninkryk van God beslis nie sal beërwe nie (1 Kor. 6:9-10; Gal. 5: 19-21; Op. 21:8).
 • Drank maak van die mens ‘n bespotting (Spr. 20:1).
 • Alkoholverslawing is een van die grootste en wreedste epidemies wat die wêreld ooit getref het, en moet met alle mag teëgestaan en verwerp word.
 • Die Nagmaal is ‘n heilige feesmaal van die bloedgewastes. Om die Nagmaal met alkohol te bedien, beteken dat die Nagmaal met hierdie bose middel geassosieer word.
 • Soos reeds aangetoon, is ongegiste wyn die enigste wyn wat in die Bybel aanvaar en in ‘n positiewe lig gestel word. Die Nagmaal is met die vrug van die wynstok (druiwesap) en nie met die vrug van ‘n gistingsproses (alkoholiese wyn) ingestel nie.
 • Wyn is ‘n tipe van die bloed van Christus wat vir ons gestort is. Sy sondelose bloed moes vir sondaars vergiet word. Alkohol is die gevolg van ‘n gistingsproses in die drank, wat sonde in die Bybel tipeer. Alkoholiese drank is daarom nie ‘n ware tipe van die vlekkelose bloed van Christus nie. Hieruit kan ons duidelik aflei dat die Here Jesus nie die Avondmaal met alkoholiese drank bedien het nie.
 • Om te sê dat die Nagmaal deur Jesus met alkoholiese drank ingestel is, is strydig met die duidelike beginsels van die Pasga. Toe Jesus die Nagmaal ingestel het, was hulle met die Pasga besig (Matt. 26:2,17-19). By die Pasga mag geen suurdeeg, wat direk met gisting in verband staan, in hulle huise gewees het nie (Ex. 12:19-20; vgl. ook 1 Kor. 5:6-8). Die bewering dat Jesus die Nagmaal met gegiste (alkoholiese) wyn sou instel, is dus inkonsekwent.
 • Deur Nagmaal met alkoholiese wyn te bedien, kan Christene die oorsaak van struikeling wees vir diegene wat van alkoholisme bevry is (Rom. 14:13).
 • Tabak is verslawend omdat nikotien ‘n gewoontevormende verdowingsmiddel is (Titus 3:3).
 • Omdat my liggaam ‘n tempel van God is, mag ek dit nie met tabak benadeel nie (1 Kor. 3:16-17). Dit is ‘n medies bewese feit dat rook longkanker, hartkwale en ander siektes veroorsaak. Navorsing toon aan dat tabak 19 verskillende gifstowwe bevat wat hoogs nadelig vir die liggaam is (Gal. 6:6-8). Swanger vroue wat rook, tas hierdeur ook hul ongebore babas aan.
 • Rook het geen waarde nie (1 Kor. 6:12; Jes. 55:2).
 • Die nadelige effek op mense rondom die roker, soos bv. gesinslede, kollegas, ens., is baie ernstig.
 • ‘n Christen wat rook, probeer altyd om dit vir ander weg te steek.
 • Die rookgewoonte verhinder geestelike groei by ‘n geredde persoon.
 • Rook tel onder die sondes van begeerlikheid. Dit is ‘n sinstrelende, onversadigde lus, ‘n ontembare sterk verlange en ‘n bose hartstog. Die menslike liggaam het geen natuurlike behoefte aan tabak nie, maar raak aan die nikotien verslaaf en ontwikkel dan ‘n toenemende drang daarna. Tabak bevat van 1% tot 3% nikotien, en die gemiddelde roker absorbeer omtrent 2 mg. per sigaret. Nikotien is ‘n kleurlose, olierige verbinding, en ‘n relatief kort werkende middel. Vlakke in die bloedstroom daal vinnig tot omtrent die helfte binne 30 minute nadat ‘n sigaret gerook is, en tot slegs ‘n kwart binne nog ‘n halfuur. Dit verklaar waarom so baie rokers omtrent 20 sigarette per dag rook.
 • Rokers absorbeer ‘n aansienlike hoeveelheid koolstofmonoksied, soortgelyk aan die giftige gas wat by motors se uitlaatpype uitkom. Die suurstofdraende substansie in die bloed, hemoglobien, het ‘n hoë affiniteit vir dié gas. By swaar rokers kan soveel as 15% van hulle hemoglobien aan koolstofmonoksied verbind wees, wat verhoed dat dit met suurstof verbind. Dit kan die verhoogde produksie van hemoglobien en rooibloedselle veroorsaak, wat die bloed verdik. Die gesamentlike uitwerking van ‘n verswakking in die suurstofdraende en suurstofvrystellende vermoë van die hemoglobien en die verdikking van die bloed, kan ‘n nadelige uitwerking op die sirkulasie na die hart hê. Hierdie probleme kan deur die gevolge van aterosklerose vererger word.
 • Meer as 3 000 wetenskaplike studies bewys met sekerheid die positiewe verwantskap tussen rook en siektes of sterfte. Die verwantskap tussen die rook van sigarette en sekere siektetoestande is ‘n wetenskaplike werklikheid aangesien daar herhaaldelik, vanuit verskillende bevolkings, verdoemende syfers en eksperimentele bewyse oor die nadeligheid van die rookgewoonte gevind is.
 • Die SA Mediese Navorsingsraad verklaar dat geen ander sosiale gewoonte van die mens soveel sterfte en lyding as die rookgewoonte veroorsaak nie.
 • “Moenie dwaal nie, God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf [siekte en die dood] maai” (Gal. 6:7-8). Rokers sal die gevolge van hulle sonde in hul liggaam én gees dra.

Wat van matig drink?

Mense argumenteer soms dat dit geoorloof is om matig te drink deur nie sekere perke te oorskry nie. Dit is een van die listigste leuens van Satan. Wanneer ‘n persoon elke keer net een bier of glasie wyn drink, ontwikkel sy liggaam stelselmatig ‘n afhanklikheid van die alkohol in die drank, en verlang hy mettertyd na ‘n meer effektiewe uitwerking van die drank op sy liggaam. Die gevolg is dat hy later óf meer drink óf na drank oorskakel wat meer alkohol as bier of wyn bevat. Matig drink wek dus die drang na meer alkohol op. Die matig drink-teorie is ‘n slinkse, duiwels-gekamoefleerde plan van die sielevyand om mense dieper in sy mag te kry. Baie matigheidsdrinkers het uiteindelik as volslae alkoholiste gesterf en sodoende hulle siele aan Satan verpand.

‘n Korrekte definisie van hierdie begrip is soos volg: Matigheid is die matige gebruik van dinge wat nuttig is, en die algehele onthouding van dinge wat skadelik is. Alkoholiese drank is ‘n verwoester van menselewens en moet totaal vermy word.

Die kind van God se houding oor drank

Alkoholiese drank en die gebruik daarvan is ‘n heidense praktyk wat net by die ongeredde wêreld tuis hoort: “Die heidene... wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye [en] drinkpartye” (1 Pet. 4:3). Godsmanne en toegewyde gelowiges is mense wat baie duidelik teen die gebruik van alkoholiese drank gekant is en self nooit daaraan raak nie.

Die Christen mag hoegenaamd nie op enige manier by die vervaardigingsproses, handel of propagering van drank betrokke wees nie. Dit is van groot belang dat ‘n Christen ook nie tydens onthale ‘n heildronk met drank sal instel wat alkohol bevat nie. Deur dit te doen, identifiseer hy homself met drank en keur die gebruik daarvan in beginsel goed.

Waarskuwings omtrent drank

Die Skrif waarsku in die volgende gedeeltes teen drank: Lev. 10:8-9; Deut. 21:20; 29:2-6; Spr. 20:1; 23:21, 29-32; Jes. 5:11-22; 28:3, 7-8; Hab. 2:15; Luk. 21:34; 1 Kor. 6:10; Ef. 5:18. Die gelowige word tot toewyding aan die Here Jesus opgeroep: “Onthou julle van elke vorm van die kwaad” (1 Thess. 5:22). “Raak nie aan wat onrein is nie” (2 Kor. 6:17; kyk ook 1 Kor. 8:13; Ef. 5:18; 1 Pet. 1:18).

Nagmaal en alkoholiese drank

Waarom bedien sekere evangeliese kerke die Nagmaal met nie-alkoholiese wyn? Is dit so belangrik as gedink word aan hoe relatief min die alkohol is wat ingeneem word? Dit gaan by die Nagmaal nie om die hoeveelheid alkohol wat ingeneem word nie, maar om die teenwoordigheid van alkoholiese drank. Die hoeveelheid is nie ter sprake nie, maar die onaanvaarbare aard daarvan. Die volgende oorwegings geld in hierdie verband:

Gevare van die Rookgewoonte

Dit is noodsaaklik dat die Christen alles in die lig van God se Woord sal toets met die oog op wat vir sy geestelike lewe nuttig of nadelig is. Baie mense vra die vraag: “Is rook sonde?” Net soos met baie ander praktyke, verklaar die Bybel nie uitdruklik dat rook sonde is nie. Dit gee egter aan ons duidelike algemene beginsels of maatstawwe vir die evaluering van enige gebruik of gesindheid. Ons moet “beproef wat die Here welbehaaglik is” (Ef. 5:10). Op grond van die volgende feite kan ons aanvaar dat rook 'n sondige gewoonte is:

Verlossing van rook. Die beste is om nooit met hierdie sondige en wêreldse euwel te begin nie. Om verlossing van rook te verkry, moet dit as ‘n sonde erken en bely word, en op die verlossende krag van Jesus Christus deur sy kruisdood vertrou word.

EvangeCube

Great Evangelical tool to help you communicate the Gospel.

Now available in South Africa
The EvangeCube by E3 Resources is a seven-picture cube that simply and clearly unfolds the gospel of Jesus Christ. The eCube Classic (7cm) is made for everyone! Parents, Kids, Pastors, Youth Leaders, Sunday School Teachers, Missionaries, Lay Leaders and more can share this creative, easy-to-use puzzle to bring the Gospel of Jesus Christ to life.

Assurance of Salvation

Assu</p>rance
Are you saved?

Assu

rance

KNOWING THAT YOUR SINS ARE FORGIVEN and that Jesus lives in your heart.
Read More
Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
Evangelism Explosion South Africa

Evangelism Explosion South Africa

EE SA is your partner in training believers to reach the world with the Gospel.

EE is recognized as a world leader in the training and equipping of believers to JOYFULLY SERVE and WITNESS TO OTHERS in the world today!

Together, let's Make Evangelism Happen!

www.ee3.org.za

Evangelism

Reach out to your community
Many people today say, "Why should I win souls?" "Isn't the preacher supposed to do that?" Yes! He is but so is every Christian.
Order Gospel Tracts

Experiencing God's Grace

This tract is available in PDF format.

Download here

Gospel Messages with Infographics

Here are three illustrations to easily share the gospel with anyone. Use the images as a visual reference as you present these short messages to groups or individuals.
The Invitation
The Invitation

Matthew 11:28

Jesus said: “Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.”

This invitation is extended to all mankind, the invitation is to ‘come to Jesus’.

Read more

The Wall
The Wall

Romans 3:23

In this verse, we see that all people have sinned, and that sin separates us from God. Here we will look at the wrong and the right way of destroying this wall of sin.

Read more

The Sheepfold
The Sheepfold

John 10

In John 10:1-16 Jesus uses the comparison of a shepherd and sheep, He is the Shepherd and we are the sheep.

Read more

Evangelie Boodskappe met Illustrasies

Hier is drie illustrasies om maklik die evangelie met enigeiemand te deel. Gebruik die prente as verwysing saam met die boodskappe om vir groepe of enkel persone aan te bied.
Die Uitnodiging
Die Uitnodiging

Mattheus 11:28

Jesus het gesê: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” Hierdie uitnodiging word gemaak vir die ganse mensdom, die uitnogiging is ‘kom na My toe’.

Lees Meer

Die Muur
Die Muur

Romeine 3:23

In hierdie vers sien ons dat alle mense gesondig het en dat sonde ons skei van God. Hier sal ons kyk na die verkeerde en die regte manier om die sondemuur af te breek.

Lees Meer

Die Skaapkraal
Die Skaapkraal

Johannes 10

In Johannes 10:1-16 gebruik Jesus die vergelyking van ‘n herder en skape, Hy is die Herder en ons die skape.

Lees Meer

5 Colour Child Evangelism

Present the Gospel to children

Use this short guide to present the Gospel to Children using 5 colours. This is also called the 'Wordless book'.

Go to guide

5 Kleure Kinderevangelie

Dra die Evangelie oor aan kinders

Gebruik die kort gids om die Evengelie oor te dra aan kinders met die gebruik van 5 kleure. Dit word ook die 'Woordlose boekie' genoem of die 'Kleure evangelie'.

Gaan na gids

Child Evangelism Fellowship

Child Evangelism Fellowship

Getting equipped

Do you feel called to minister to children?

Resources:

*Literature

*Good News Clubs

*Schools Ministries

*5-Day Clubs

*Ongoing Teacher Training

CEF Resources

Personal Work

Personal Work is reaching out to people one on one in stead of groups, building a relationship and over time leading them to salvation in Christ Jesus. But it does not end there, this newly saved person now needs to be guided and taught and that is where Discipleship comes in.
Qualifications for Soul Winning

by Dwight L. Moody

1. Shake off the vipers that are in the Church, formalism, pride, and self-importance, etc. 2. It is the only happy life to live for the salvation of souls. 3. We must be willing to do little things for Christ. 4. Must be of good courage. 5. Must be cheerful.

Read article

The Great Commission of Jesus Christ

by Prof. Johan Malan

The Godly mandate of the mission command embraces three different activities that must be carried out. The mission of the Christian church for the whole period between Christ’s first and second comings comprises of an assurance, three commands and a promise.

Read article

The Importance of Personal Soul Winning

by Dr. R. A. Torrey

"He first findeth his own brother Simon…. And he brought him to Jesus."–John 1:41,42. The one who brought his brother to Jesus was Andrew. We are not told that Andrew ever preached a sermon. If he did, the Holy Spirit did not think it worth putting on record. But this brother whom he brought to Jesus preached a sermon that led three thousand people to Jesus in one day.

Read article

Helps for new believers

Preparing Your Testimony

How To Give Your Testimony

Next to the Word of God and the power of the Holy Spirit, your personal testimony is probably one of the most powerful ways to witness to someone. Yet many Christians do not know how to go about giving one. They know they are saved, but perhaps do not know how to tell someone else about how becoming a Christian has changed their life.

I want to testify

I am a new Christian

What do I do now?

Eternal life is a gift received from God by faith. You cannot buy it, you cannot earn it, neither can you work to keep it. It is all by grace. "For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves; it is the gift of God; Not of works, lest any man should boast." Ephesians 2:8-9. However, there are certain things God expects from you now.

What must I do?

/The%20Christian's%20Checklist
Here are some questions to ask yourself when you need to make decisions about difficult issues. This is very useful for youth groups and guiding others.
/Om%20‘n%20getuie%20te%20wees
Ons sien die vrug wat by die bekering pas in ons hele lewenswandel - in ons optrede, gesindhede, woorde, dade, denkwyse, voorkoms ens… Die mense naaste aan ons kan die maklikste beoordeel of ons goeie of slegte vrugte dra.
/God%20werk%20in%20ons%20om%20deur%20ons%20te%20kan%20werk
Ons moet God toelaat om in ons te werk. Hierdie voorbeelde wys ons dat dit moontlik is. Ons moet bid dat die Here ons harte en gedagtes sal verander en om aan ons te skaaf. Dit berei ons voor vir die werk wat Hy vir elkeen in gedagte het – om siele te win.

Guidance for New Believers

These cards are made to give to new Christians and contain some helpful tips and advice. Printed on conveniently sized bookmarks to keep in your Bible and easily hand out.
How to Start Reading Your Bible
How to Start Reading Your Bible

Info Card - Bookmark

This card contains some helpful tips and advice on where to start reading their Bible and how to go about it. Especially when someone receives a Bible for the first time.

Buy now

Quiet Time
Quiet Time

Info Card - Bookmark

This card contains some helpful tips and questions to help young Christians make the most of their time with God. Especially when someone receives a Bible for the first time. Using these questions in your quiet time will be beneficial to anyone.

Buy now

Rev. Shadrak Maloka

/Testimony
mp3
Listen to this powerful testimony of salvation. Late rev. Maloka was an orphaned baby who seemed to have no hope of a future until he met Jesus as his Lord and Savior. He went on to becoming a great evangelist of his time in South Africa.
mp3
Luister na hierdie kragtige getuienis van redding. Wyle ds. Maloka was as baba verwerp en wees gelaat. Dit het vir die kind gelyk of daar geen hoop of toekoms vir hom sou wees nie totdat hy die Here Jesus ontmoet het. Hy het op die ou end 'n groot evangelis en prediker geword van sy tyd in Suid Afrika.

Getuienisse

Luister na hierdie prediker se getuienis van redding en heiligmaking.

/Prof.%20Johan%20Malan
mp3
Wyle Prof. Johan Malan, is skrywer van vele artikels en boeke. Hy het homself as 'n evangeliese Christen beskou wat die letterlike, grammaties-historiese vertolking van die Bybel voorstaan.

From Darkness to Light

by Prof. Johan Malan
The way of salvation plainly shown and explained from the Bible.
Read the article

Uit die Duisternis tot die Lig

deur Prof. Johan Malan
Die pad van redding word duidelik beskryf uit die Bybel in hierdie artikel.
Lees die artikel
The Most Important Question

by R. A. Torrey

That question is this, "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" Matthew 27:22 A right decision to that question hangs everything that is really worth having for time and for eternity for each one of us. Let us look at some of the things that we will get if we do the right thing with Jesus Christ.

Read article

Faith and Repentance

by Prof. Johan Malan

In the New Testament doctrine on salvation there is a mutual relationship between the concepts of “faith in Christ” and “repentance”. If we truly believe in Christ, repenting from our evil and selfish ways is inevitable. Faith in Jesus Christ as our Savior can only be expressed by turning away from the spiritual darkness of sin and taking refuge in Him who alone is able to forgive our sins and save our souls.

Read article

Hoe sien God ons?

Deur Ds. N A J van Rensburg

1 Petrus 4:12-19 Teksvers: vers 18 “En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn?” Die Bybel hou daarvan om die waarheid by wyse van kontras te stel omdat dit so ‘n kragtige wyse is wat die waarheid diep in die hart laat vasslaan. Twee dinge word langs mekaar gestel: die waarheid en die leuen; heiligheid en sonde; die hemel en die hel. Dit is wat ons teksvers doen, die regverdige word teenoor die goddelose gestel.

Lees artikel

Stappe van redding uit die lewe van Saggeüs

deur Madelein Wolfaardt

Lukas 19:1-10 Hy was soekend, hy het besef dat hy iets kortkom ten spyte van al sy rykdom. Hy het moeite gedoen om Jesus te sien. Almal het hom geken en geweet wie hy was, as so 'n bekende ryk man moes dit hom gekos het om sy trots in sy sak te steek en homself te verneder – deur voor almal in die boom te klim. Hy het nie omgegee nie, hy móés Jesus sien!

Lees artikel

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet