fbpx
Evangelism
Evangelism | Reach out to Your Community | Group Bible Study

Work for Christ

Die Doop

Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die doop. Titus 3:9-11 verklaar dat sulke stryery nutteloos is. Dit verwek partyskap en deel mense op in kampe. Dit is nie ons doel nie, ons wil mense uitnooi om soos Handelinge 17:11 te maak – ‘...hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.’

1.   WAT IS DIE DOOP?

Die Bybel leer ons dat daar twee sakramente is wat Jesus Sy dissipels beveel het om te onderhou: Die nagmaal en die doop. Beide het Hy self ingestel en ons beveel om dit te doen.

Matt. 28:18 - ‘Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.’

Hand. 2:38 – ‘En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.’

Met ander woorde om ons te laat doop is nie opsioneel nie, dit is 'n bevel van God wat ons moet gehoorsaam. Ons doop op die manier wat vir ons in die Bybel voorgehou word en dit is deur onderdompeling. Die Griekse woord ‘BAPTIZO’ het net een betekenis – om te dip, onder te druk, te sink en te onderdompel. Dis afgelei van die stamwoord ‘BAPTO’ wat algemeen onder die Grieke gebruik is wanneer hulle 'n kledingstuk gekleur het deur dit onder die kleurselwater in te druk; of wanneer hulle 'n beker onder die water ingedruk het om water te skep. Daarom lees ons in:

Joh. 3:23 – ‘En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salim, omdat daar baie water was.’

Hand. 8:38 – ‘En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop.’

2.   HOE BELANGRIK IS DIE DOOP?

Daar word meer as 60 keer in die Nuwe Testament na die doop verwys.

 • God het self die doop ingestel. Hy het Johannes gestuur om te doop in Johannes 1:33 en ook sy dissipels beveel om te doop. Gedurende Jesus se bediening op aarde het Sy dissipels mense gedoop wat in Hom geglo het (Joh. 4:12) en op die dag van Pinkster het die Apostels diegene wat tot bekering gekom het ook gedoop (Hand. 2:14).
 • Doop is die natuurlike gevolg van geloof en bekering. (Mark. 16:15-16 en Hand. 2:38)
 • Christus Jesus was self gedoop (Matt. 3:16) en Hy het die doop die vervulling van geregtigheid genoem (Matt. 3:14-15).
 • Die Vader, Seun en Gees het die doop goedgekeur en geseën (Mark. 1:10-11).
 • Die Bybel sê dat die skrifgeleerdes en Fariseërs die raad van God verwerp deur hulle nie te laat doop nie (Luk. 7:29-30). Daarom as ons dit verwerp dan verwerp ons ook 'n instelling van God.

3.   WANNEER MAG 'N MENS GEDOOP WORD?

As jy 'n baba is deur jou ouers se toewyding, of eers as jy volwasse is deur jou eie besluit? Hierdie is 'n baie belangrike vraag want dit is hier waar baie kerke in hulle oortuigings verskil. Wanneer is dit geoorloof om gedoop te word? Watter Bybelse voorwaardes moet eers nagekom word voordat ons gedoop kan en mag word?

 • Hulle wat die Evangelie gehoor en verstaan het (Mark. 16:15-16 en Hand. 8:30-31, 35).
 • Diegene wat onder diepe oortuiging is van hulle sondes (Hand. 2:38 – Petrus se raad).
 • Mense wat hulle bekeer het (Mark. 1:4 en Hand. 2:38).

Wat is bekering?

      Wanneer jy 'n opregte berou en jammerte in jou hart het en jy jouself as’tware verwyt omdat jy spyt is oor jou sonde, opstand en rebellie teen God.

      Daar is 'n diepe begeerte in jou om anders te wees – om gehoorsaam te wees aan God, om getrou aan God en heilig te lewe, om jouself te onderwerp aan die wil van God. Jy wil God in alles behaag en 'n volgeling van Jesus word.

      Daar is 'n definitiewe besluit in jou binneste om van nou af kant te kies vir God en teen sonde en slegte dinge wat oor jou pad kom. Jy het besluit om die wêreld met sy begeerlikhede te verloën en van alle goddelose plesiere af te sien, sodat jy die Here kan dien.

 • Hulle wat glo: Hand. 8:12,36,37 en Mark. 16:16. Geloof kom voor doop – ‘Hy wat glo en hom laat doop sal gered word.’ Om te glo is om my algehele vertroue in Jesus as my verlosser te plaas: dat Hy my sondes alles vergewe en dat Sy bloed my volledig en volkome reinig van alle sonde en sondeskuld. Daar moet ook geglo word dat jy saam met Hom sal lewe in 'n nuwe lewe omdat Hy jou vrygemaak het van die mag van sonde.
 • Die vrugte van bekering moet wys in jou lewe.
 • Uit bogenoemde rede is dit duidelik waarom ons nie suigelinge of kindertjies kan doop nie.

4.   WAT IS DIE BETEKENIS EN DOEL VAN DIE DOOP?

 • Daar is kerke wat glo dat by die doop word mens weergebore, hulle lei dit hoofsaaklik af van die teks in Titus 3:5. Die teks maak gebruik van beeldspraak dat Jesus ons volledig rein was by wedergeboorte. Die doop is die uiterlike teken van die innerlike afwassing wat alreeds in my lewe plaasgevind het.
 • Deur die eeue het die mens behoefte gehad aan uiterlike tekens vir geestelike realiteite. Bv. Abraham – die besnydenis; Noag – die reënboog; Israeliete – die wolk en vuurkolom; en selfs vandag nog as mense trou gee hulle vir mekaar 'n ring. Dit is ook so met die doop.
 • Dit is 'n uiterlike bewys van ons geestelike eenwording en identifikasie met Jesus in Sy doop, begrafnis en opstanding. 1 Kor. 12:12-14 – Ons word geestelik (onsigbaar) deel gemaak van 'n liggaam, naamlik die Kerk van Christus. Ons word 'n lid omdat ons ingedoop word deur die Heilige Gees. [Illustrasie: Spons en water].
 • Hoe gebeur dit dan dat ek deel gemaak word van die liggaam van Christus? Dit vind plaas in drie stappe. Daar is drie innerlike geestelike realiteite wat ek in my lewe moet ervaar het waarop die doop nou as teken wys.

Dood

As ek afloop in water in, maak ek 'n totale breek met die verlede en ek reken myself dood vir die wêreld en my ou lewe.

Begrafnis

As ek onder die water buite sig verdwyn is ek asof begrawe en ek identifiseer met Jesus in sy begrafnis (Rom. 6:4-6).

Opstanding

As ek weer uit die water opkom is dit die teken dat ek opstaan in 'n nuwe lewe saam met Christus net soos Hy uit die dood uit opgestaan het. My geestelike eenwording met Hom in Sy opstanding, verseker dat ek gans in 'n nuwe lewe sal wandel.

5.   WAT GEBEUR NA DIE DOOP?

 • Kry ek nou 'n spesiale stempel uit die hemel wat vir die duiwel sê: “Hanteer versigtig” of “los uit” of “super christen” ...? NEE! Al wat gebeur is dat ek nou onomkeerbaar verbind is tot 'n lewe van dissipelskap.
 • Ek moet voorbereid wees op toetse, versoekinge en probleme (Matt. 4:1 en Mark. 1:9-13).
 • Handelinge 2:41

                        Volhard in die leer

                        Volhard in gemeenskap

                        Volhard in die nagmaal

                        Volhard in gebede

                        Volhard om in blydskap jou lewe as kind van God te geniet en God te prys.

DIE GROOT BESLUIT

AL DIE KENNIS IN DIE WÊRELD HELP NIKS TENSY EK 'N BESLUIT MAAK IN DIE LIG VAN WAT EK NOU WEET NIE!

Het die Here met jou gepraat oor die doop?

Hand. 22:16 – ‘En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.’

EvangeCube

Great Evangelical tool to help you communicate the Gospel.

Now available in South Africa
The EvangeCube by E3 Resources is a seven-picture cube that simply and clearly unfolds the gospel of Jesus Christ. The eCube Classic (7cm) is made for everyone! Parents, Kids, Pastors, Youth Leaders, Sunday School Teachers, Missionaries, Lay Leaders and more can share this creative, easy-to-use puzzle to bring the Gospel of Jesus Christ to life.

Assurance of Salvation

Assu</p>rance
Are you saved?

Assu

rance

KNOWING THAT YOUR SINS ARE FORGIVEN and that Jesus lives in your heart.
Read More
Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
Evangelism Explosion South Africa

Evangelism Explosion South Africa

EE SA is your partner in training believers to reach the world with the Gospel.

EE is recognized as a world leader in the training and equipping of believers to JOYFULLY SERVE and WITNESS TO OTHERS in the world today!

Together, let's Make Evangelism Happen!

www.ee3.org.za

Evangelism

Reach out to your community
Many people today say, "Why should I win souls?" "Isn't the preacher supposed to do that?" Yes! He is but so is every Christian.
Order Gospel Tracts

Experiencing God's Grace

This tract is available in PDF format.

Download here

Gospel Messages with Infographics

Here are three illustrations to easily share the gospel with anyone. Use the images as a visual reference as you present these short messages to groups or individuals.
The Invitation
The Invitation

Matthew 11:28

Jesus said: “Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.”

This invitation is extended to all mankind, the invitation is to ‘come to Jesus’.

Read more

The Wall
The Wall

Romans 3:23

In this verse, we see that all people have sinned, and that sin separates us from God. Here we will look at the wrong and the right way of destroying this wall of sin.

Read more

The Sheepfold
The Sheepfold

John 10

In John 10:1-16 Jesus uses the comparison of a shepherd and sheep, He is the Shepherd and we are the sheep.

Read more

Evangelie Boodskappe met Illustrasies

Hier is drie illustrasies om maklik die evangelie met enigeiemand te deel. Gebruik die prente as verwysing saam met die boodskappe om vir groepe of enkel persone aan te bied.
Die Uitnodiging
Die Uitnodiging

Mattheus 11:28

Jesus het gesê: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” Hierdie uitnodiging word gemaak vir die ganse mensdom, die uitnogiging is ‘kom na My toe’.

Lees Meer

Die Muur
Die Muur

Romeine 3:23

In hierdie vers sien ons dat alle mense gesondig het en dat sonde ons skei van God. Hier sal ons kyk na die verkeerde en die regte manier om die sondemuur af te breek.

Lees Meer

Die Skaapkraal
Die Skaapkraal

Johannes 10

In Johannes 10:1-16 gebruik Jesus die vergelyking van ‘n herder en skape, Hy is die Herder en ons die skape.

Lees Meer

5 Colour Child Evangelism

Present the Gospel to children

Use this short guide to present the Gospel to Children using 5 colours. This is also called the 'Wordless book'.

Go to guide

5 Kleure Kinderevangelie

Dra die Evangelie oor aan kinders

Gebruik die kort gids om die Evengelie oor te dra aan kinders met die gebruik van 5 kleure. Dit word ook die 'Woordlose boekie' genoem of die 'Kleure evangelie'.

Gaan na gids

Child Evangelism Fellowship

Child Evangelism Fellowship

Getting equipped

Do you feel called to minister to children?

Resources:

*Literature

*Good News Clubs

*Schools Ministries

*5-Day Clubs

*Ongoing Teacher Training

CEF Resources

Personal Work

Personal Work is reaching out to people one on one in stead of groups, building a relationship and over time leading them to salvation in Christ Jesus. But it does not end there, this newly saved person now needs to be guided and taught and that is where Discipleship comes in.
Qualifications for Soul Winning

by Dwight L. Moody

1. Shake off the vipers that are in the Church, formalism, pride, and self-importance, etc. 2. It is the only happy life to live for the salvation of souls. 3. We must be willing to do little things for Christ. 4. Must be of good courage. 5. Must be cheerful.

Read article

The Great Commission of Jesus Christ

by Prof. Johan Malan

The Godly mandate of the mission command embraces three different activities that must be carried out. The mission of the Christian church for the whole period between Christ’s first and second comings comprises of an assurance, three commands and a promise.

Read article

The Importance of Personal Soul Winning

by Dr. R. A. Torrey

"He first findeth his own brother Simon…. And he brought him to Jesus."–John 1:41,42. The one who brought his brother to Jesus was Andrew. We are not told that Andrew ever preached a sermon. If he did, the Holy Spirit did not think it worth putting on record. But this brother whom he brought to Jesus preached a sermon that led three thousand people to Jesus in one day.

Read article

Helps for new believers

Preparing Your Testimony

How To Give Your Testimony

Next to the Word of God and the power of the Holy Spirit, your personal testimony is probably one of the most powerful ways to witness to someone. Yet many Christians do not know how to go about giving one. They know they are saved, but perhaps do not know how to tell someone else about how becoming a Christian has changed their life.

I want to testify

I am a new Christian

What do I do now?

Eternal life is a gift received from God by faith. You cannot buy it, you cannot earn it, neither can you work to keep it. It is all by grace. "For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves; it is the gift of God; Not of works, lest any man should boast." Ephesians 2:8-9. However, there are certain things God expects from you now.

What must I do?

/The%20Christian's%20Checklist
Here are some questions to ask yourself when you need to make decisions about difficult issues. This is very useful for youth groups and guiding others.
/Om%20‘n%20getuie%20te%20wees
Ons sien die vrug wat by die bekering pas in ons hele lewenswandel - in ons optrede, gesindhede, woorde, dade, denkwyse, voorkoms ens… Die mense naaste aan ons kan die maklikste beoordeel of ons goeie of slegte vrugte dra.
/God%20werk%20in%20ons%20om%20deur%20ons%20te%20kan%20werk
Ons moet God toelaat om in ons te werk. Hierdie voorbeelde wys ons dat dit moontlik is. Ons moet bid dat die Here ons harte en gedagtes sal verander en om aan ons te skaaf. Dit berei ons voor vir die werk wat Hy vir elkeen in gedagte het – om siele te win.

Guidance for New Believers

These cards are made to give to new Christians and contain some helpful tips and advice. Printed on conveniently sized bookmarks to keep in your Bible and easily hand out.
How to Start Reading Your Bible
How to Start Reading Your Bible

Info Card - Bookmark

This card contains some helpful tips and advice on where to start reading their Bible and how to go about it. Especially when someone receives a Bible for the first time.

Buy now

Quiet Time
Quiet Time

Info Card - Bookmark

This card contains some helpful tips and questions to help young Christians make the most of their time with God. Especially when someone receives a Bible for the first time. Using these questions in your quiet time will be beneficial to anyone.

Buy now

Rev. Shadrak Maloka

/Testimony
mp3
Listen to this powerful testimony of salvation. Late rev. Maloka was an orphaned baby who seemed to have no hope of a future until he met Jesus as his Lord and Savior. He went on to becoming a great evangelist of his time in South Africa.
mp3
Luister na hierdie kragtige getuienis van redding. Wyle ds. Maloka was as baba verwerp en wees gelaat. Dit het vir die kind gelyk of daar geen hoop of toekoms vir hom sou wees nie totdat hy die Here Jesus ontmoet het. Hy het op die ou end 'n groot evangelis en prediker geword van sy tyd in Suid Afrika.

Getuienisse

Luister na hierdie prediker se getuienis van redding en heiligmaking.

/Prof.%20Johan%20Malan
mp3
Wyle Prof. Johan Malan, is skrywer van vele artikels en boeke. Hy het homself as 'n evangeliese Christen beskou wat die letterlike, grammaties-historiese vertolking van die Bybel voorstaan.

From Darkness to Light

by Prof. Johan Malan
The way of salvation plainly shown and explained from the Bible.
Read the article

Uit die Duisternis tot die Lig

deur Prof. Johan Malan
Die pad van redding word duidelik beskryf uit die Bybel in hierdie artikel.
Lees die artikel
The Most Important Question

by R. A. Torrey

That question is this, "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" Matthew 27:22 A right decision to that question hangs everything that is really worth having for time and for eternity for each one of us. Let us look at some of the things that we will get if we do the right thing with Jesus Christ.

Read article

Faith and Repentance

by Prof. Johan Malan

In the New Testament doctrine on salvation there is a mutual relationship between the concepts of “faith in Christ” and “repentance”. If we truly believe in Christ, repenting from our evil and selfish ways is inevitable. Faith in Jesus Christ as our Savior can only be expressed by turning away from the spiritual darkness of sin and taking refuge in Him who alone is able to forgive our sins and save our souls.

Read article

Hoe sien God ons?

Deur Ds. N A J van Rensburg

1 Petrus 4:12-19 Teksvers: vers 18 “En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn?” Die Bybel hou daarvan om die waarheid by wyse van kontras te stel omdat dit so ‘n kragtige wyse is wat die waarheid diep in die hart laat vasslaan. Twee dinge word langs mekaar gestel: die waarheid en die leuen; heiligheid en sonde; die hemel en die hel. Dit is wat ons teksvers doen, die regverdige word teenoor die goddelose gestel.

Lees artikel

Stappe van redding uit die lewe van Saggeüs

deur Madelein Wolfaardt

Lukas 19:1-10 Hy was soekend, hy het besef dat hy iets kortkom ten spyte van al sy rykdom. Hy het moeite gedoen om Jesus te sien. Almal het hom geken en geweet wie hy was, as so 'n bekende ryk man moes dit hom gekos het om sy trots in sy sak te steek en homself te verneder – deur voor almal in die boom te klim. Hy het nie omgegee nie, hy móés Jesus sien!

Lees artikel

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet