Bible Study
Bible Studies | Study Guides | Group or Individual study |

Make disciples!

U Woord is 'n Lig vir My Pad - Inleiding

Laai die boek af PDF

Die volgende is ‘n reeks Bybelstudies oor belangrike Christelike leerstellings. Dit is nodig dat alle Christene se geloof stewig in hierdie waarhede veranker sal wees, sodat ons oortuigde volgelinge van die Here Jesus kan wees wat ons opdrag as getuies vir Hom doeltreffend sal uitvoer. Die enigste bron wat in hierdie studie gebruik word, is die Bybel, want jy moet “die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus” (2 Tim. 3:15). Die Here self wil jou deur sy Woord onderrig, want “die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim. 3:16-17).

Bybelstudie moet in ‘n ernstige en biddende stemming gedoen word, gedagtig aan die feit dat die Heilige Gees jou in jou hart van hierdie groot waarhede wil oortuig. Hy is die Gees van die waarheid wat jou op só ‘n wyse in die waarheid wil lei dat die Here Jesus verheerlik en sy beloftes en verlossingswerk volkome verstaan sal word (Joh. 14:26; 15:26; 16:13-14). Jou studie moet dus nie net ‘n verstandelike oefening wees nie, maar ook ‘n geestelike verryking deurdat jy die genade van die Here op ‘n toenemende wyse ervaar. Kennis en genade moet hand aan hand gaan, want “julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Pet. 3:18).

In hierdie Bybelstudie word feitlik deurgaans net Skrifverwysings genoem, met die bedoeling dat elke persoon dit self sal naslaan en in die verband sal lees waarin dit geskryf is. Dit is belangrik dat die tekste gelees sal word, want op dié manier sal jy meer vertroud met die Bybel raak en vir meer studie gemotiveer word. In die proses kan elke leerstelling verder uitgebrei word. Voeg vir jouself nuwe notas aan die einde van elke hoofstuk by en stel ons daarvan in kennis sodat ons dit by hersiene uitgawes van die Bybelstudie in ag kan neem.

Ons voeg ook ‘n paar kernvrae by elke hoofstuk om jou te help om jou kennis oor die betrokke onderwerp te toets. Aan diegene wat skriftelik op die vrae wil reageer, of dalk ander vrae oor die inhoud van die Bybelstudie wil vra, kan dit per epos rig aan: Marius en Madelein Wolfaardt by: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ons wil jou baie sterk aanraai om net die 1933 vertaling van die Bybel te gebruik, soos in 1953 hersien. Die Bybelgenootskap gee dit steeds uit omdat daar so ‘n groot aanvraag vir hierdie vertaling is. Op ons webblad www.bibleguidance.co.za is daar ‘n artikel waarin die foute en tekortkomings van die nuwe (1983) vertaling van die Bybel bespreek word. Dit sal gevind word by Afrikaanse Artikels onder die opskrif “Tekskritiek (Bybelvertaling)”: Verdraaiings in die Nuwe Vertaling.

Maak in die loop van jou studie van die geleentheid gebruik om kerntekste in die Bybel te merk en te memoriseer. Daar is so baie beloftes, opdragte, waarskuwings en vermanings in die Bybel waarvan ons kennis moet neem, dat ‘n intensiewe leerproses van God se Woord noodsaaklik is. Dit moet egter nie by kopkennis alleen bly nie omdat dit, op sy eie, jou nie geestelik kan verryk en opbou nie. Nadat jy ‘n teks gelees en gememoriseer het, moet jy dit bepeins en ter harte neem – m.a.w. dit moet in die geloof aanvaar word. Dan alleen sal jy kan sê: “Ek het u Woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. Lofwaardig is U, o Here! Leer my u insettinge” (Ps. 119:11-12).

Dit is baie belangrik dat jy hierdie Bybelstudie met ‘n oop en ontvanklike gemoed sal benader. Ons het almal nog baie om uit die Here se Woord te leer, maar dan moet ons ‘n leerbare gees hê. As jy aan vooropgestelde idees en kerklike dogmas vashou, dan is jy alreeds bevooroordeeld nog voordat jy met die studie begin het. Sulke mense soek net in die Bybel na bevestiging vir hulle eie idees en ignoreer, vergeestelik of herinterpreteer alles wat daarmee in botsing is. In sulke gevalle word die Bybel misbruik om geloofwaardigheid aan die teologiese tradisies en gebooie van mense te gee (Matt. 15:8-9). Dit sal jou nie nader aan die waarheid bring nie, maar eerder verder daarvandaan af laat wegdryf.

Elke gelowige moet daarna streef om geestelik sterk te wees en op te groei na die volwasse man of vrou in Christus, “sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering” (Ef. 4:13-14). Satan wil ons van die Bybel en die regte verstaan daarvan weghou, sodat ons onder die geklank van verkeerde leringe kan kom en vervreemd raak van die opregtheid teenoor Christus (2 Kor. 11:3-4). Hierteen moet ons beslis en ernstig waak!

Dit moet ons groot doel wees om eendag voor die Here Jesus te staan en die volgende gunstige beoordeling uit sy mond te hoor: “Jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie” (Op. 3:8). Om die Here se Woord te bewaar, beteken om dit te ken en te eerbiedig. Om sy Naam nie te verloën nie, beteken dat ons die volle omvang van sy godheid, versoeningswerk en reddende genade moet glo en bely. Mag die Here elke gelowige student van sy Woord hiertoe help.

 

Pleasure and Profit in Bible Study

Pleasure and Profit in Bible Study

by Dwight Lyman Moody

We cannot overestimate the importance of a thorough familiarity with the Bible. I try to lose no opportunity of urging people by every means in my power to the constant study of this wonderful Book. If through the pages that follow, I can reach still others and rouse them to read their Bibles, not at random but with a plan and purpose, I shall be indeed thankful.

Go to this Bible study guide

Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans.
Joshua

An Old Testament Type of Jesus

Joshua played an important role in Israel after they had been delivered from Egypt, thereby preparing him for his future role as leader when they crossed the Jordan to take possession of the Promised Land. His conquests in Canaan rendered proof that he was a special instrument in the hand of the Lord. Joshua was an Old Testament type of Jesus, who was sent by the Father to accomplish a much greater purpose, i.e. to deliver people all over the world from the bondage of sin.

Go to study

Josua

’n Ou-Testamentiese Tipe van Jesus

Josua het ’n belangrike rol in Israel se geskiedenis gespeel nadat hulle uit Egipte bevry is, en dit het hom voorberei om as leier op te tree toe hulle deur die Jordaan getrek het om die Beloofde Land in besit te neem. Sy oorwinningstogte in Kanaän het van hom ’n beson­dere instrument in die hand van die Here gemaak. Josua was ’n Ou-Testamentiese tipe van Jesus wat deur die Vader gestuur is vir ’n veel groter doel, naamlik om mense oral in die wêreld uit die slawerny van sonde te bevry.

Gaan na studie

Die Bybel in Geheel

Die Bybel in Geheel

Hierdie is 'n kort oorsig om vir jou 'n duideliker prentjie te skets voordat jy in diepte met Bybelstudie begin. Hierdie Bybel in Geheel studie, is 'n studie van die hele Bybel. Dit neem jou deur elke boek van die Bybel om vir jou 'n kort oorsig te gee oor elke boek, deur wie dit geskryf was en waarom dit geskryf was en lig ook dan belangrike dele uit en som die boek in kort op. Met hierdie notas saam sal verdere studies van die Bybel baie meer vir jou sin maak en help om sekere konsepte beter te verstaan.
Die Bybel in Geheel

Kort Oorsig

Die waarde van die Bybel / Om die Bybel te verstaan / Bybelse Uitdrukkings.

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 1

Die Ou Testament

Die Ou Testament kan in 3 Dele opgedeel word: Deel 1 – Geskiedenis – Genesis tot Ester Deel 2 – Wysheid & Digkuns – Job tot Hooglied Deel 3 – Profesieë – Jesaja tot Maleagi

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 2

Die Nuwe Testament

Die Evangelies is seker die mees bekendste deel van die Bybel. Baie mense ken dele van die Evangelies maar min mense verstaan die omvang en doel van hierdie vier boeke.

Lees meer

Studies Concerning the subject of Holiness

Holiness is a characteristic that is often talked about but hardly understood as to how it can be obtained. Too often holiness is considered an attribute of God that is not attainable to man. Holiness is considered something impossible.
1. Personal Holiness

2. The Holiness of God

3. Putting Sin to Death, Pursuing Holiness

4. Trained in Godliness

5. True Humility

6. Contentment

7. Self-Control

Open Studies

13 Studies in Christelike Heiligheid

13 Studies in Christelike Heiligheid

Hierdie 13 Wesleyaanse lesings oor heiligmaking is opgestel om weekliks oor ‘n tydperk van drie maande aangebied te word.

Sien Studies

Eerste Beginsels van die Christelike Lewe

Bybelstudie Reeks

Hierdie kursus is uitgewerk vir enigeen wat die Here Jesus aangeneem het as sy persoonlike Saligmaker. Dit is ook vir diè wat andere wil help om te groei in die geestelike lewe. Die doel van die leerplan is om u gebalanseerd te maak in die Christelike lewe. Dit beklemtoon dat u geestelike ondervinding prakties moet uitwerk in u daaglikse lewe.

Hierdie studies is ideaal vir sondagskool of ander groep studies.

Lees meer

'n Studie oor Heiligmaking

Die leer oor heiligmaking as 'n tweede genadewerk ná bekering help alle Christene om tot geestelike volwassenheid op te groei.

Hier is 12 studies wat in diepte kyk na hierdie onderwerp. Die studies is ook as klank studies beskikbaar.
Inhoud
1. Die Behoefte aan Heiligmaking
2. Die Stryd Teen Vleeslikheid
3. Die Eise van Dissipelskap
4. Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking
5. Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking
6. Vervulling met die Heilige Gees
7. Volkome Heiligmaking
8. Die Wil van God
9. Gawes en Vrug van die Gees
10. Bedieninge van die Heilige Gees
11. Die pelgrimsreis van God se Volk
12. Heiligmaking en die Wederkoms

Gaan na studie

Discipling New Believers
English & Afrikaans FREE printable studies.

8 Week study program

This can be used as a weekly study for new believers. These studies will help with assurance of salvation and will grow their Bible knowledge. These are the very basics of the Christian faith and will ensure a firm foundation. Give this to a young believer and go through all the answers with the person each week. Make sure they memorized the scriptures each week. Use the study's questions to lead conversations on subjects that the person do not yet understand.

/Study%201
WHAT HAPPENED TO ME?
/Study%203
TO LEARN MORE ABOUT GOD
/Study%204
IN CONVERSATION WITH GOD
/Study%206
WITNESSING FOR GOD
/Study%207
FILLED WITH THE SPIRIT OF GOD
/Study%208
TO BE ONE IN CHRIST
/Study%201%20to%208
All 8 studies in one
/Answer%20sheet
Study 1 ot 8

8 Weke studie program

Gebruik die kort studies om weekliks deur te gaan met 'n nuwe Christen. Dit sal hulle sekerheid gee en hulle Bybel kennis verbreed sodat hulle op 'n vaste fondasie kan bou. Gee dit weekliks vir die persoon en gaan dit dan saam met hulle deur elke week nadat hulle dit ingevul het. Toets hul teks memorisering Gebruik die vrae in die studies as leiding tot nodige gesprekke daar waar die persoon dalk dinge nie verstaan nie.

/Studie%201
WAT HET MET MY GEBEUR?
/Studie%202
‘N WANDELING MET GOD
/Studie%203
OM VAN GOD TE LEER
/Studie%204
IN GESPREK MET GOD
/Studie%206
OM VIR GOD TE GETUIG
/Studie%207
GEVUL MET GOD SE GEES
/Studie%208
OM EEN TE WEES IN CHRISTUS
/Studie%201%20tot%208
Al 8 studies in een
/Antwoordblad
Studie 1 ot 8
Precept Ministries International

Precept Ministries International

PRECEPT MINISTRIES SOUTH AFRICA SERVES THE CHURCH BY HELPING TO ESTABLISH PEOPLE IN GOD'S WORD, USING INDUCTIVE BIBLE STUDY.

The ministry’s goal is to equip and encourage people to live as exemplary followers of Jesus Christ, studying the Bible inductively, viewing the world Biblically, making disciples intentionally and serving the church faithfully in the power of the Holy Spirit.

Through workshops, conferences and Bible classes the ministry provides training in Inductive Bible Study skills, which includes leading dynamic small group discussions. Inductive Bible study materials are available in nearly 70 languages. Hundreds of thousands of men, women, teens and children in close to 150 countries discover Truth for themselves using the Inductive Bible Study Method through the work of Precept Ministries.

www.precept.org.za

Precept Ministries - Lightning Studies

FREE downloadable Lightning Study topics offer a “print friendly” option for you to have a practical example of how Inductive Bible Study works during your personal devotion times or even with your small group.

Learn more

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.