Bible Study
Bible Studies | Study Guides | Group or Individual study |

Make disciples!

Geestelike Dwalings

Waarom is daar so baie Christelike kerke en sektes in die wêreld wat leerstellig in ‘n mindere of meerdere mate van die Bybel afwyk, en in sekere gevalle selfs die waarheid totaal verloën? Dit is alles die gevolg van onkunde en misleiding. Hierdie probleem is besig om verder in omvang toe te neem. In die lig hiervan is dit meer as ooit tevore nodig dat ons ons kennis van die Woord verbreed, ons geestelike insig verdiep, ons toewyding aan die Here Jesus verhoog en ons waaksaamheid teen die misleiding van Satan en sy valse profete verskerp. Vervalsings van die Christelike geloof neem in die eindtyd geweldig toe omdat dit die finale voorbereiding vir die verskyning van die valse Christus en die valse profeet is, wat deur hulle leuens die hele wêreld sal mislei (Matt. 24:4-5; 2 Thess. 2:6-10; Op. 13:11-14).

Hoewel geestelike misleiding in die Tuin van Eden al begin en onafgebroke deur die eeue heen voortgeduur het, is dit nou besig om die grootste afmetings in die geskiedenis van die mensdom aan te neem. Dit is van die uiterste belang dat elke persoon seker sal maak dat hy nie op ‘n dwaalspoor beland het nie, want daar is baie valse profete (1 Joh. 4:1).

Sedert die vroegste tye het die meeste Christelike kerke ‘n betreurenswaardige onvermoë getoon om tussen die waarheid van God se Woord en die baie vervalste weergawes daarvan te kan onderskei (Gal. 1:6-8; 2 Kor. 11:2-4). Uit laasgenoemde teks is dit duidelik dat daar drie sake is wat deur die sielevyand vervals word om Christene op ‘n dwaalweg van verleiding te laat beland, naamlik die leer oor die Here Jesus, oor die Heilige Gees, en oor die evangelie van verlossing. In die proses word ‘n ander Jesus, ‘n ander gees en ‘n ander evangelie verkondig.

‘n Ander Jesus

Die volgende is die sewe algemeenste vervalsings of namaaksels van Jesus wat aan die wêreld gebied word. Dit word gedoen in ‘n poging om die verlossingswerk van die ware Lam van God te verdoesel en te verloën deur aan die mense net ‘n gedaante of skewe beeld daarvan voor te hou:

Jesus die profeet. In baie gelowe, byvoorbeeld Islam en die Jehovasgetuies, word Jesus se godheid ontken en word Hy net as ‘n profeet en menslike leermeester voorgehou. Hy word ook as die Seun van God en as Christus geloën (1 Joh. 2:22-23). In verskeie teologiese kweekskole word die godheid en maagdelike geboorte van die Here Jesus ook geloën.

Jesus die voorbeeld. Daar word dikwels in swak prediking net na Jesus se lewe as ‘n voorbeeld verwys wat nagevolg moet word. In afgewaterde boodskappe van dié aard word die kruis en die bloed van Christus wat vir sondaars gestort is, verswyg. Die eis van wedergeboorte word ook nie genoem nie, en mense word net aangemoedig om soos Jesus ‘n mooi lewe te lei. In prediking van dié aard word mense nie gered nie – hulle word net intellektueel en emosioneel gemotiveer.

Jesus die gewer van gawes. Baie mense dien ‘n Jesus wat net gawes en voordele aan hulle bied. Hy moet hulle gesond maak, ryk maak en kragte aan hulle gee om wonderwerke te doen. Hy moet sy volgelinge ook konings maak en sy koninkryk nóú deur hulle openbaar.

Jesus die politieke verlosser. In die Derde Wêreld word dikwels ‘n Jesus verkondig wat met die onderdruktes assosieer en vir hulle ‘n vryheidsvegter is. Nie net verbreek hy die kettings van politieke onderdrukking en slawerny nie, maar hy hef die miskendes ook sosiaal en ekonomies op. Dié Jesus is net by die sekulêre lotgevalle van die mens betrokke. Hy bevry hulle nie van sonde nie, maar van ander onaangename omstandighede. Hy help hulle in hulle bevrydingstryd teen die onderdrukking van ander mense, maar nie regtig in hulle stryd teen die sonde nie.

‘n Jesus wat in die hel gesterf het. Nog ‘n ernstige verdraaiing van Jesus se verlossingswerk wat baie veld wen, word deur sekere Word of Faith predikers verkondig. Volgens hulle siening is die fisiese kruisdood van Jesus nie van belang nie omdat Hy glo geestelik in die hel vir die sondes van die wêreld gesterf het. Vir hulle is die kruis ‘n plek van swakheid en mislukking.

Jesus die sondaar. Die Jesus wat in verskeie Hollywood films uitgebeeld word, is ‘n sondaarmens wat, soos enige ander gevalle mens, deur sondige hartstogte oorheers word. Hierdie hoogs lasterlike voorstelling van Jesus is die tema van films soos Jesus Christ Superstar, The last temptation of ChristenJesus of Montreal. In laasgenoemde film leef Jesus saam met ander jongmense in ‘n woonstel. Hulle drink en lei ‘n onsedelike en losbandige lewe.

Die kosmiese Jesus. Die groot eindtydse vervalsing van Jesus is daarop gemik om die verskyning van die Antichris en sy misleidende meelopers moontlik te maak (Matt. 24:4-5). Die Nuwe Era Beweging propageer ‘n universele Jesus wat die verpersoonliking van die messiaanse verwagtinge van alle godsdienste ter wêreld is. Daar word gesê dat hy aan die hoof van ‘n hiërargie van messiasse is, en dat Boeddha, Krishna, Mohammed, Jesus van Nasaret en ander geestelike leiers as lede van dieselfde familie almal aan hom ondergeskik is. As die kosmiese Jesus van al die godsdienste op aarde sal hy die mensdom finaal kom verenig.

‘n Ander gees

Gepaard met die verkondiging van ‘n ander Jesus is daar ook ‘n ander gees werksaam om mense te mislei en hulle onder die krag van die dwaling te bring. Ons word hierteen gewaarsku (1 Joh. 4:1-6). Mense wat nie in die waarheid gefundeer is nie, sal die sataniese gees van dwaling ten prooi val en as gevolg daarvan die Antichris aanvaar (2 Thess. 2:8-12).

Die geweldige beheptheid met bonatuurlike geestelike kragte wat op ‘n skouspelagtige wyse as tekens en wonderwerke manifesteer, is besig om oral op aarde pos te vat. Die Nuwe Era Beweging en sy geassosieerde valse godsdienste gebruik dit as klimaatskepping vir die openbaring van die kosmiese Christus (die Antichris).

Daar is vandag ‘n gees waarneembaar in die wêreld wat as die Heilige Gees bestempel word, maar wat nie die egte kenmerke van die Heilige Gees openbaar nie. Dit is ‘n gees wat veral die klem op homself laat val, in plaas van op die Here Jesus. Dit is ‘n gees wat die uitsprake van die Bybel verontagsaam ter wille van die verwesenliking van sy eie doelwitte. Hierdie gees maak ook voorsiening vir diegene wat nie vir Jesus as Middelaar tussen God en die mens aanvaar het nie. Dit is ‘n gees wat al die uiterlike manifestasies van die Heilige Gees naboots, maar hy oortuig nie van sonde nie. Hy het inteendeel geen probleem om met leuens, bedrog en halwe waarhede saam te leef nie en deins nie daarvoor terug nie. Dit is die “ander gees” waarteen die Bybel ons waarsku (2 Kor. 11:4; 1 Tim. 4:1).

‘n Ander evangelie

Om begryplike redes sal die verkondiging van ‘n ander Jesusonder die beïnvloeding van ‘n ander gees ook ‘n ander evangelie tot gevolg hê (2 Kor. 11:4). Baie van hierdie wolwe in skaapsklere (2 Kor. 11:13-15; 2 Tim. 4:3-4; Hand. 20:29-30) staan vandag op kansels en verkondig valse evangelies soos die volgende:

‘n Dooie vormgodsdiens. ‘n Evangelie waarin die kruisboodskap en die bloed van die Lam wat vir ons sondes gestort is, asook die eis van wedergeboorte, nie absolute voorrang geniet nie, lei na ‘n dooie vormgodsdiens waarin die Here net met die lippe gedien word (Mark. 7:6-13). Omdat hierdie soort godsdiens geestelik sulke lae standaarde het, is dit baie populêr en word dit tereg ‘n “verbruikersvriendelike godsdiens” genoem. Dit pas die meeste mense om salig verklaar te word sonder om regtig met hulle sonde te breek en hulle saak met die Here reg te maak.

Israelvisie. Die Israelvisie (British Israelism oorsee) is ‘n onbybelse siening dat die wêreld se blanke nasies van die tien stamme van Israel afstam. Dié mense beweer dat God Hom net met ‘Israel’ bemoei en dat alle ander rasse verdoemdes is. Die evangelie is egter vir elke volk, stam en nasie in die hele  wêreld bedoel (Matt. 28:19; Hand. 13:46-48; Kol. 3:11; Op. 7:9).

Koninkryksteologie. Hierdie teologie is een van die gevolge van ‘n verkeerde verwagting by mense wat dink dat die koninkryk van Christus wat met sy wederkoms geopenbaar sal word, in die kerkbedeling reeds moet realiseer. Hulle wil nóú konings wees wat saam met Christus regeer, en ook groot mag, aansien en rykdom hê. Hulle probeer om die wêreld nou deur mensgemaakte herlewings en transformasie-prosesse te verander sodat die koninkryk kan kom.

Kerkeenheid. Die ekumeniese vereniging van die Christendom het as doelstelling die post-denominasionele wêreldkerk van die 21ste eeu. Dit sal onder leiding van profete en apostels staan wat openbarings en spesiale magte van die Here sal ontvang. In dié nuwe kerk gaan dit nie om leerstellige suiwerheid nie, maar om eenheid en ‘n groot kragvertoon aan die ongeredde wêreld.

Multigodsdienstige ekumene. Die eindbestemming van alle valse en verdraaide evangelies is die universalistiese evangelie van die nuwe wêreldorde en die Nuwe Era Beweging, waarin hulle almal saam as ‘n alliansie van wêreldgodsdienste hegte aansluiting by mekaar vind. Hulle wag vir ‘n enkele godsdiensleier wat die hele wêreld sal verenig (Op. 13:3-4) Soos verskillende vertakkings van ‘n rivier sal al die gelowe op aarde saamvloei en hande vat om hulle gemeenskaplike ekumeniese doelstelling van eenheid op aarde te verwesenlik.

Persoonlike toewyding

Ek glo dat die Heilige Gees my in die hele waarheid sal lei, en ook aan my die kennis en onderskeidingsvermoë sal gee om die waarheid van alle vervalsings daarvan te kan onderskei. As ek die vrymakende krag van die Gees van die waarheid ken, God se Woord wat die waarheid is, én die Here Jesus wat die weg, die waarheid en die lewe is, dan sal ek van die subtiele dwalings van Satan gevrywaar wees en nooit my lewe op die sand van misleiding bou nie. Die waarheid hou vir ewig stand omdat dit gesetel is in Hom wat die Bron van alle waarheid is, terwyl die leuens hulle diepste oorsprong by die vader van die leuen het. Ek neem die belangrike waarskuwing van die Here Jesus in sy profetiese rede ter harte, toe Hy gesê het: “Pas op dat niemand julle mislei nie... want daar sal valse... profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Matt. 24:4,24). Met my voetstappe geanker in die Woord, sal ek nie links of regs van hierdie pad afwyk nie. Ek lê myself daarop toe om, met die Here se hulp, die woord van die waarheid reg te vertolk (2 Tim. 2:15) en mense teen alle verdraaide weergawes daarvan te waarsku (2 Tim. 4:2-5).

Vrae

1.    Noem en bespreek drie valse Jesusse.

2.    Beskryf twee verskille tussen ‘n valse gees en die Heilige Gees.

3.    Wat is vormgodsdiens en waarom is dit baie verbruikersvriendelik?

4.    Wat is die dwaling van koninkryksteologie?

5.    Wie sal die uiteindelike hoof van die multigodsdienstige organisasie op aarde wees?

Prof. Johan Malan

Pleasure and Profit in Bible Study

Pleasure and Profit in Bible Study

by Dwight Lyman Moody

We cannot overestimate the importance of a thorough familiarity with the Bible. I try to lose no opportunity of urging people by every means in my power to the constant study of this wonderful Book. If through the pages that follow, I can reach still others and rouse them to read their Bibles, not at random but with a plan and purpose, I shall be indeed thankful.

Go to this Bible study guide

Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans.
Joshua

An Old Testament Type of Jesus

Joshua played an important role in Israel after they had been delivered from Egypt, thereby preparing him for his future role as leader when they crossed the Jordan to take possession of the Promised Land. His conquests in Canaan rendered proof that he was a special instrument in the hand of the Lord. Joshua was an Old Testament type of Jesus, who was sent by the Father to accomplish a much greater purpose, i.e. to deliver people all over the world from the bondage of sin.

Go to study

Josua

’n Ou-Testamentiese Tipe van Jesus

Josua het ’n belangrike rol in Israel se geskiedenis gespeel nadat hulle uit Egipte bevry is, en dit het hom voorberei om as leier op te tree toe hulle deur die Jordaan getrek het om die Beloofde Land in besit te neem. Sy oorwinningstogte in Kanaän het van hom ’n beson­dere instrument in die hand van die Here gemaak. Josua was ’n Ou-Testamentiese tipe van Jesus wat deur die Vader gestuur is vir ’n veel groter doel, naamlik om mense oral in die wêreld uit die slawerny van sonde te bevry.

Gaan na studie

Die Bybel in Geheel

Die Bybel in Geheel

Hierdie is 'n kort oorsig om vir jou 'n duideliker prentjie te skets voordat jy in diepte met Bybelstudie begin. Hierdie Bybel in Geheel studie, is 'n studie van die hele Bybel. Dit neem jou deur elke boek van die Bybel om vir jou 'n kort oorsig te gee oor elke boek, deur wie dit geskryf was en waarom dit geskryf was en lig ook dan belangrike dele uit en som die boek in kort op. Met hierdie notas saam sal verdere studies van die Bybel baie meer vir jou sin maak en help om sekere konsepte beter te verstaan.
Die Bybel in Geheel

Kort Oorsig

Die waarde van die Bybel / Om die Bybel te verstaan / Bybelse Uitdrukkings.

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 1

Die Ou Testament

Die Ou Testament kan in 3 Dele opgedeel word: Deel 1 – Geskiedenis – Genesis tot Ester Deel 2 – Wysheid & Digkuns – Job tot Hooglied Deel 3 – Profesieë – Jesaja tot Maleagi

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 2

Die Nuwe Testament

Die Evangelies is seker die mees bekendste deel van die Bybel. Baie mense ken dele van die Evangelies maar min mense verstaan die omvang en doel van hierdie vier boeke.

Lees meer

Studies Concerning the subject of Holiness

Holiness is a characteristic that is often talked about but hardly understood as to how it can be obtained. Too often holiness is considered an attribute of God that is not attainable to man. Holiness is considered something impossible.
1. Personal Holiness

2. The Holiness of God

3. Putting Sin to Death, Pursuing Holiness

4. Trained in Godliness

5. True Humility

6. Contentment

7. Self-Control

Open Studies

13 Studies in Christelike Heiligheid

13 Studies in Christelike Heiligheid

Hierdie 13 Wesleyaanse lesings oor heiligmaking is opgestel om weekliks oor ‘n tydperk van drie maande aangebied te word.

Sien Studies

Eerste Beginsels van die Christelike Lewe

Bybelstudie Reeks

Hierdie kursus is uitgewerk vir enigeen wat die Here Jesus aangeneem het as sy persoonlike Saligmaker. Dit is ook vir diè wat andere wil help om te groei in die geestelike lewe. Die doel van die leerplan is om u gebalanseerd te maak in die Christelike lewe. Dit beklemtoon dat u geestelike ondervinding prakties moet uitwerk in u daaglikse lewe.

Hierdie studies is ideaal vir sondagskool of ander groep studies.

Lees meer

'n Studie oor Heiligmaking

Die leer oor heiligmaking as 'n tweede genadewerk ná bekering help alle Christene om tot geestelike volwassenheid op te groei.

Hier is 12 studies wat in diepte kyk na hierdie onderwerp. Die studies is ook as klank studies beskikbaar.
Inhoud
1. Die Behoefte aan Heiligmaking
2. Die Stryd Teen Vleeslikheid
3. Die Eise van Dissipelskap
4. Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking
5. Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking
6. Vervulling met die Heilige Gees
7. Volkome Heiligmaking
8. Die Wil van God
9. Gawes en Vrug van die Gees
10. Bedieninge van die Heilige Gees
11. Die pelgrimsreis van God se Volk
12. Heiligmaking en die Wederkoms

Gaan na studie

Discipling New Believers
English & Afrikaans FREE printable studies.

8 Week study program

This can be used as a weekly study for new believers. These studies will help with assurance of salvation and will grow their Bible knowledge. These are the very basics of the Christian faith and will ensure a firm foundation. Give this to a young believer and go through all the answers with the person each week. Make sure they memorized the scriptures each week. Use the study's questions to lead conversations on subjects that the person do not yet understand.

/Study%201
WHAT HAPPENED TO ME?
/Study%203
TO LEARN MORE ABOUT GOD
/Study%204
IN CONVERSATION WITH GOD
/Study%206
WITNESSING FOR GOD
/Study%207
FILLED WITH THE SPIRIT OF GOD
/Study%208
TO BE ONE IN CHRIST
/Study%201%20to%208
All 8 studies in one
/Answer%20sheet
Study 1 ot 8

8 Weke studie program

Gebruik die kort studies om weekliks deur te gaan met 'n nuwe Christen. Dit sal hulle sekerheid gee en hulle Bybel kennis verbreed sodat hulle op 'n vaste fondasie kan bou. Gee dit weekliks vir die persoon en gaan dit dan saam met hulle deur elke week nadat hulle dit ingevul het. Toets hul teks memorisering Gebruik die vrae in die studies as leiding tot nodige gesprekke daar waar die persoon dalk dinge nie verstaan nie.

/Studie%201
WAT HET MET MY GEBEUR?
/Studie%202
‘N WANDELING MET GOD
/Studie%203
OM VAN GOD TE LEER
/Studie%204
IN GESPREK MET GOD
/Studie%206
OM VIR GOD TE GETUIG
/Studie%207
GEVUL MET GOD SE GEES
/Studie%208
OM EEN TE WEES IN CHRISTUS
/Studie%201%20tot%208
Al 8 studies in een
/Antwoordblad
Studie 1 ot 8
Precept Ministries International

Precept Ministries International

PRECEPT MINISTRIES SOUTH AFRICA SERVES THE CHURCH BY HELPING TO ESTABLISH PEOPLE IN GOD'S WORD, USING INDUCTIVE BIBLE STUDY.

The ministry’s goal is to equip and encourage people to live as exemplary followers of Jesus Christ, studying the Bible inductively, viewing the world Biblically, making disciples intentionally and serving the church faithfully in the power of the Holy Spirit.

Through workshops, conferences and Bible classes the ministry provides training in Inductive Bible Study skills, which includes leading dynamic small group discussions. Inductive Bible study materials are available in nearly 70 languages. Hundreds of thousands of men, women, teens and children in close to 150 countries discover Truth for themselves using the Inductive Bible Study Method through the work of Precept Ministries.

www.precept.org.za

Precept Ministries - Lightning Studies

FREE downloadable Lightning Study topics offer a “print friendly” option for you to have a practical example of how Inductive Bible Study works during your personal devotion times or even with your small group.

Learn more

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.