Bible Study
Bible Studies | Study Guides | Group or Individual study |

Make disciples!

Gebed

Gebed is een van die belangrikste Christelike aktiwiteite wat daar is. Hierdeur beoefen jy ‘n intieme wandel met die Here en lê die grondslag vir sukses in ander geestelike aktiwiteite. Dit plaas jou ook op oorwinningsgrond in die stryd teen die Bose, omdat jy jouself in die geloof aan die beskerming en sorg van die Groot Oorwinnaar, Jesus Christus, toevertrou. Dr. Andrew Murray het gesê: “Ek is daar seker van dat ons nooit ten volle sal weet wat die gebed bedoel is om te wees, solank as wat ons dit hoofsaaklik beskou as ‘n middel om ons eie Christelike lewe te onderhou nie. As ons leer om dit te beskou as die vernaamste deel van die werk wat aan ons toevertrou is, die grond en sterkte vir al ons werk, dan sal ons sien dat daar niks is wat ons so moet bestudeer en beoefen as die kuns om reg te kan bid nie.”

Die versoek van die dissipels was: “Here, leer ons bid” (Luk. 11:1). Die kuns van ware gebed en voorbidding kan ons alleen by die Groot Voorbidder, Jesus Christus, leer. Dit is ‘n leerskool waarin ons ook in genade en kennis moet toeneem. Hoewel die gebed in sy beginstadium so eenvoudig is dat die kleinste kind kan bid, is dit terselfdertyd ook die hoogste vorm van toewyding en diens aan die Here waartoe die mens geroep word.

Priesterlike werk

As ‘n heilige priesterdom moet ons leer wat dit is om volhardend by die genadetroon van God vir die redding van siele te pleit (Luk. 18:1). ‘n Priester leef net vir die eer van God en die redding van mense. Sy gebed gaan dus nie om eiebelang nie. Ons moet in dié opsig van die Hoëpriester leer. Soos wat Christus Homself vir ons opgeoffer het, moet ons ook in ons gebedslewe onsself vir die geestelike belange van andere opoffer.

Die Heilige Gees en gebed

Leiding vir gebed kom van die Heilige Gees af (Rom. 8:26). Ons moet onsself gedurig aan die leiding van die Heilige Gees oorgee om ons gedagtes, gebede en ons hele lewe te oorheers. Hiersonder sal ons nie die vurige gebed van ‘n regverdige kan bid, wat groot krag het nie (Jak. 5:16).

Duidelikheid van gebedsversoeke

Gebedsversoeke moet spesifiek en duidelik omskrewe wees. Die Here Jesus se vraag is: “Wat wil julle hê moet Ek vir julle doen?” (Mark. 10:36). Ons gebede moet dus nie vaag en doelloos wees nie. Moenie net in die algemeen bid dat die Here jou sonde moet vergewe nie, maar noem jou sondes en ongeregtighede by die naam (1 Joh. 1:9). Ook in jou taak van voorbidding vir andere moet jy daarteen waak om ongeïdentifiseerde gebede vir die redding van siele te bid, asook versoeke dat die Here alle mense op aarde moet seën. Sulke gebede is op geen spesifieke land, gemeenskap, familie, indiwidu of probleem gerig nie, dus sal jy nie weet waar om vir die antwoord te kyk nie.

Binnekamergebede

Elke Christen móét ‘n persoonlike gebedsverhouding met die Here Jesus handhaaf. Sorg daarvoor dat daar tye en plekke is waar jy gereeld alleen met die Here praat (Matt. 6:6). Die persoonlike gebed is ‘n verborge geestelike kragbron in jou lewe. As dit ‘n gereelde instelling in jou lewe is, sal die Here Jesus jou in die openbaar vergeld. Wanneer jy tussen mense is en met versoekings en aanslae te kampe het, sal Hy jou beloon deur aan jou krag tot oorwinning te skenk. Jou vriende, familie en kollegas sal sien dat jy ‘n mate van selfbeheersing, kalmte, vertroue, vasberadenheid, opregtheid en beginselvastheid het wat net van die Here af kom.

Groepsgebede

‘n Besondere seën rus op gebedsbyeenkomste (Matt. 18:19-20). ‘n Kind van die Here het nie alleen ’n behoefte aan die verborge, eensame gebed nie, maar ook aan openbare gebede saam met ander. Ons word deur dieselfde Gees tot lede van een liggaam saamgebind, daarom moet ons ook as ‘n groep funksioneer en vir die verwesenliking van ‘n bepaalde doel saamwerk. Uit die teks hierbo is dit duidelik dat ons oor ‘n saak moet saamstem. Die geheim van gesamentlike gebed moet ontdek en beoefen word, naamlik dat almal in hulle gemoed sal saambid en saamstem terwyl een persoon aan die woord is. ‘n Biduur bestaan dus nie uit die opstapeling van ‘n aantal indiwiduele gebede nie, maar uit die onderlinge deelname aan één gebed.

Die sekerheid van gebedsverhoring

Die Here Jesus is self die waarborg vir gebede wat in sy Naam gebid word (Joh. 14:13; vgl. ook Joh. 16:23; Matt. 7:7-8; Mark. 11:24). Die Bybelse beloftes oor gebedsverhoring is voorwaardelik, en dit is in elkeen van ons se belang om ‘n studie van die voorwaardes te maak en daaraan te voldoen: Gebedsversoeke moet op die verheerliking van die Vader gerig wees (Joh. 14:13; Matt. 6:9-10). Dit moet in ooreenstemming met sy wil wees (1 Joh. 5:14; Rom. 8:27). Ons lewe en begeertes moet in die Here Jesus wees, en sy woorde in ons harte, sodat ons geen selfsugtige motiewe het nie (Joh. 15:7; Jak. 4:3). Gebede moet op ‘n lewe van reinheid en godsvrug gerig wees (1 Thess. 4:3, 7; Joh. 15:16). ‘n Heilige lewe is ‘n voorvereiste vir gebedsverhoring (1 Joh. 3:22). Ons móét andere vergewe as ons om die vergifnis van sonde tot die Vader bid (Mark. 11:25-26). Onvergewensgesindheid en bitterheid is ‘n groot struikelblok vir gebedsverhoring (Matt. 6:15). Ons moet in die geloof bid sonder om te twyfel (Heb. 11:6; Jak. 1:6-8). Dit is nodig dat elkeen van ons ‘n noue verhouding met die Here sal handhaaf, en sodoende sal verseker dat daar nie ‘n muur van sonde tussen ons en Hom opbou nie. Dit sal ons vrymoedigheid vir gebed ondermyn.

Gebedstemas

Die volgende is Bybelse voorskrifte oor gebedstemas:

Lofprysing. Prys die Here vir al sy grootheid en goedheid en guns. Verheerlik sy Naam en bring aan Hom die lof wat Hom toekom. Gebruik verse uit die Psalms, bv. Psalm 103, vir hierdie doel.

Danksegging. Sê vir die Here dankie vir alles wat Hy vir die redding van die gevalle mensdom, en ook vir jou persoonlik, gedoen het. Dank Hom vir al die wonderlike beloftes in sy Woord. Hy het belowe om jou nooit te begewe en jou nooit te verlaat nie, om nooit te laat vaar die werke van sy hande nie, om in elke behoefte van jou te voorsien na die rykdom van sy genade, en om met jou te wees tot aan die voleinding van die wêreld.

Die behoeftes van die heiliges. Bid vir voorsiening in die behoeftes van die heiliges (Ef. 6:18). Bid dat hulle beskerm sal word teen al die aanslae van Satan. Bid dat die Here aan hulle geopende deure vir die bediening van sy Woord sal gee, en groot vrymoedigheid om die verborgenheid van die evangelie aan 'n verloregaande wêreld te verkondig (Ef. 6:19).

Jou eie behoeftes. Maak jou behoeftes met danksegging vir die vervulling daarvan aan die Here bekend (Fil. 4:6). As jy gesondig het, bely dit voor die Here (Ps. 51:3-17).

Die redding van siele. Die redding van siele is die groot doel waarvoor die Here Jesus na die aarde toe gekom het (Luk. 19:10), daarom moet ons ernstig hiervoor bid. Bid ook dat die Here arbeiders sal uitstuur om die oes in te samel (Matt. 9:37-38).

Heiligmaking en herlewing. Heiligmaking is God se wil vir al sy kinders (1 Thess. 4:3; 1 Pet. 1:14-16). Maak dit 'n gebedsaak om 'n heilige, oorwinnende lewe te lei. Bid ook vir herlewing in teruggevalle kerke en gemeentes (Op. 2:4-5).

Genesing. Die Here Jesus wil ook ons liggaamlike ongesteldhede genees (Jak. 5:14). Ons leef egter in ‘n gebroke, verganklike wêreld waarin Christene ook siek word sonder dat dit altyd met ‘n sondige toestand verbind kan word. Soms word mense genees (Hand. 28:9) en soms nie (2 Kor. 12:7-10; 2 Tim. 4:20). Die Here kan mense regstreeks genees, maar dikwels gebruik Hy die mediese wetenskap vir hierdie doel. Ons moet berus by ons omstandighede as ons daaroor gebid het. Sommige mense wat nie genees is nie, is steeds kragtige getuies vir die Here.

Oorwinningskrag in die geestelike stryd. Bid vir oorwinning in die stryd teen die vlees, die wêreld, die duiwel en die sonde (Matt. 6:13; 26:41; Jak. 4:7).

Die regering. Bid vir die redding van jou regeringshoofde en hulle ondergeskiktes (1 Tim. 2:1-4). Hieruit is dit duidelik dat mens nie hoef te bid dat die Here 'n goddelose regering seën nie, maar dat hulle siele gered sal word, en dat die Here hulle daarvan sal weerhou om onleefbare toestande vir hulle onderdane in die land te skep. Die Here kán bose raad verydel en enige leier besluite laat neem wat in ooreenstemming met sy wil en die gebede van sy kinders is (Spr. 21:1).

Israel se redding en die vrede van Jerusalem. Bid vir die fisiese én geestelike herstel van Israel (Eseg. 36:22-27). Daar moet om die vrede van Jerusalem gebid word, omdat die vyand se aanvalle in die besonder op dié stad gerig is (Ps. 122:6; vgl. ook Jes. 62:6-7; Rom. 11:25-26).

Reën en materiële seëninge. Die Here gee reën (Jer. 14:22; Sag. 10:1), en weerhou dit ook indien 'n volk in goddeloosheid verval (Jer. 3:2-3). Wanneer daar dus om reën gebid word, moet dit met gebede van persoonlike, gemeentelike én nasionale verootmoediging gepaard gaan.

Die wederkoms en vrederyk. Dit moet die gebedsverlange van elke gelowige wees dat Jesus Christus spoedig sal kom om sy koninkryk van geregtigheid op aarde te openbaar (Matt. 6:10; Hand. 15:16-17; Op. 11:15). Jerusalem sal dan die hoofstad van die wêreld en Satan gebind wees (Jes. 2:2-4; Jer. 3:17; Sag. 8:20-22; Op. 20:2-4).

Waarskuwing teen valse gebede

Ons word teen valse gebede gewaarsku wat met ‘n verkeerde motief van selfverryking gebid word (Jak. 4:3), asook heidense gebede met ‘n ydele herhaling van woorde (Matt. 6:7). Meditasie en die gebruik van mantras is ‘n heidense gebedsvorm wat vermy moet word. Hierdie “stil gebede” word soms “kontemplasie” genoem, maar bestaan uit ‘n meditatiewe inkeer na binne om die “god” binne-in jou te aanbid.

Persoonlike toewyding

Geloofd sy die Here dat ons Hom nie deur die bemiddeling van priesters hoef te dien en te aanbid nie, maar dat elkeen van ons in die gebed self tot die genadetroon kan toetree. Ek is dankbaar vir  hierdie nuwe en lewende weg wat die Here Jesus met sy kruisdood vir my ingewy het deur die geskeurde voorhangsel heen (Heb. 10:19-20). Dit is my voorneme om gereeld op hierdie weg toe te tree om my versugtinge en versoeke in gebed voor die Here se troon te noem, en ook die danksegging en lofprysing van my hart aan Hom te bring. Ek dank Hom dat ek by elke geleentheid kan bid in die Gees (Ef. 6:18), en dat Hy ‘n hoorder van gebed is wat in ‘n hoë mate beproef is (Ps. 46:2; 65:3). Hy nooi almal wat vermoeid en belas is, om na Hom toe te kom (Matt. 11:28) om verhoring, berusting en genade te kry om die goeie stryd van die geloof voort te sit (1 Tim. 6:12).

Vrae

1.    Verduidelik die noodsaaklikheid van gebed.

2.    Wat is binnekamergebede?

3.    Wat is die verband tussen God se wil en gebedsverhoring?

4.    Noem en bespreek vyf gebedstemas.

5.    Hoe moet daar vir regerings gebid word?

Prof. Johan Malan

Pleasure and Profit in Bible Study

Pleasure and Profit in Bible Study

by Dwight Lyman Moody

We cannot overestimate the importance of a thorough familiarity with the Bible. I try to lose no opportunity of urging people by every means in my power to the constant study of this wonderful Book. If through the pages that follow, I can reach still others and rouse them to read their Bibles, not at random but with a plan and purpose, I shall be indeed thankful.

Go to this Bible study guide

Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans.
Joshua

An Old Testament Type of Jesus

Joshua played an important role in Israel after they had been delivered from Egypt, thereby preparing him for his future role as leader when they crossed the Jordan to take possession of the Promised Land. His conquests in Canaan rendered proof that he was a special instrument in the hand of the Lord. Joshua was an Old Testament type of Jesus, who was sent by the Father to accomplish a much greater purpose, i.e. to deliver people all over the world from the bondage of sin.

Go to study

Josua

’n Ou-Testamentiese Tipe van Jesus

Josua het ’n belangrike rol in Israel se geskiedenis gespeel nadat hulle uit Egipte bevry is, en dit het hom voorberei om as leier op te tree toe hulle deur die Jordaan getrek het om die Beloofde Land in besit te neem. Sy oorwinningstogte in Kanaän het van hom ’n beson­dere instrument in die hand van die Here gemaak. Josua was ’n Ou-Testamentiese tipe van Jesus wat deur die Vader gestuur is vir ’n veel groter doel, naamlik om mense oral in die wêreld uit die slawerny van sonde te bevry.

Gaan na studie

Die Bybel in Geheel

Die Bybel in Geheel

Hierdie is 'n kort oorsig om vir jou 'n duideliker prentjie te skets voordat jy in diepte met Bybelstudie begin. Hierdie Bybel in Geheel studie, is 'n studie van die hele Bybel. Dit neem jou deur elke boek van die Bybel om vir jou 'n kort oorsig te gee oor elke boek, deur wie dit geskryf was en waarom dit geskryf was en lig ook dan belangrike dele uit en som die boek in kort op. Met hierdie notas saam sal verdere studies van die Bybel baie meer vir jou sin maak en help om sekere konsepte beter te verstaan.
Die Bybel in Geheel

Kort Oorsig

Die waarde van die Bybel / Om die Bybel te verstaan / Bybelse Uitdrukkings.

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 1

Die Ou Testament

Die Ou Testament kan in 3 Dele opgedeel word: Deel 1 – Geskiedenis – Genesis tot Ester Deel 2 – Wysheid & Digkuns – Job tot Hooglied Deel 3 – Profesieë – Jesaja tot Maleagi

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 2

Die Nuwe Testament

Die Evangelies is seker die mees bekendste deel van die Bybel. Baie mense ken dele van die Evangelies maar min mense verstaan die omvang en doel van hierdie vier boeke.

Lees meer

Studies Concerning the subject of Holiness

Holiness is a characteristic that is often talked about but hardly understood as to how it can be obtained. Too often holiness is considered an attribute of God that is not attainable to man. Holiness is considered something impossible.
1. Personal Holiness

2. The Holiness of God

3. Putting Sin to Death, Pursuing Holiness

4. Trained in Godliness

5. True Humility

6. Contentment

7. Self-Control

Open Studies

13 Studies in Christelike Heiligheid

13 Studies in Christelike Heiligheid

Hierdie 13 Wesleyaanse lesings oor heiligmaking is opgestel om weekliks oor ‘n tydperk van drie maande aangebied te word.

Sien Studies

Eerste Beginsels van die Christelike Lewe

Bybelstudie Reeks

Hierdie kursus is uitgewerk vir enigeen wat die Here Jesus aangeneem het as sy persoonlike Saligmaker. Dit is ook vir diè wat andere wil help om te groei in die geestelike lewe. Die doel van die leerplan is om u gebalanseerd te maak in die Christelike lewe. Dit beklemtoon dat u geestelike ondervinding prakties moet uitwerk in u daaglikse lewe.

Hierdie studies is ideaal vir sondagskool of ander groep studies.

Lees meer

'n Studie oor Heiligmaking

Die leer oor heiligmaking as 'n tweede genadewerk ná bekering help alle Christene om tot geestelike volwassenheid op te groei.

Hier is 12 studies wat in diepte kyk na hierdie onderwerp. Die studies is ook as klank studies beskikbaar.
Inhoud
1. Die Behoefte aan Heiligmaking
2. Die Stryd Teen Vleeslikheid
3. Die Eise van Dissipelskap
4. Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking
5. Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking
6. Vervulling met die Heilige Gees
7. Volkome Heiligmaking
8. Die Wil van God
9. Gawes en Vrug van die Gees
10. Bedieninge van die Heilige Gees
11. Die pelgrimsreis van God se Volk
12. Heiligmaking en die Wederkoms

Gaan na studie

Discipling New Believers
English & Afrikaans FREE printable studies.

8 Week study program

This can be used as a weekly study for new believers. These studies will help with assurance of salvation and will grow their Bible knowledge. These are the very basics of the Christian faith and will ensure a firm foundation. Give this to a young believer and go through all the answers with the person each week. Make sure they memorized the scriptures each week. Use the study's questions to lead conversations on subjects that the person do not yet understand.

/Study%201
WHAT HAPPENED TO ME?
/Study%203
TO LEARN MORE ABOUT GOD
/Study%204
IN CONVERSATION WITH GOD
/Study%206
WITNESSING FOR GOD
/Study%207
FILLED WITH THE SPIRIT OF GOD
/Study%208
TO BE ONE IN CHRIST
/Study%201%20to%208
All 8 studies in one
/Answer%20sheet
Study 1 ot 8

8 Weke studie program

Gebruik die kort studies om weekliks deur te gaan met 'n nuwe Christen. Dit sal hulle sekerheid gee en hulle Bybel kennis verbreed sodat hulle op 'n vaste fondasie kan bou. Gee dit weekliks vir die persoon en gaan dit dan saam met hulle deur elke week nadat hulle dit ingevul het. Toets hul teks memorisering Gebruik die vrae in die studies as leiding tot nodige gesprekke daar waar die persoon dalk dinge nie verstaan nie.

/Studie%201
WAT HET MET MY GEBEUR?
/Studie%202
‘N WANDELING MET GOD
/Studie%203
OM VAN GOD TE LEER
/Studie%204
IN GESPREK MET GOD
/Studie%206
OM VIR GOD TE GETUIG
/Studie%207
GEVUL MET GOD SE GEES
/Studie%208
OM EEN TE WEES IN CHRISTUS
/Studie%201%20tot%208
Al 8 studies in een
/Antwoordblad
Studie 1 ot 8
Precept Ministries International

Precept Ministries International

PRECEPT MINISTRIES SOUTH AFRICA SERVES THE CHURCH BY HELPING TO ESTABLISH PEOPLE IN GOD'S WORD, USING INDUCTIVE BIBLE STUDY.

The ministry’s goal is to equip and encourage people to live as exemplary followers of Jesus Christ, studying the Bible inductively, viewing the world Biblically, making disciples intentionally and serving the church faithfully in the power of the Holy Spirit.

Through workshops, conferences and Bible classes the ministry provides training in Inductive Bible Study skills, which includes leading dynamic small group discussions. Inductive Bible study materials are available in nearly 70 languages. Hundreds of thousands of men, women, teens and children in close to 150 countries discover Truth for themselves using the Inductive Bible Study Method through the work of Precept Ministries.

www.precept.org.za

Precept Ministries - Lightning Studies

FREE downloadable Lightning Study topics offer a “print friendly” option for you to have a practical example of how Inductive Bible Study works during your personal devotion times or even with your small group.

Learn more

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.