Bible Study
Bible Studies | Study Guides | Group or Individual study |

Make disciples!

Heiligmaking

Die regverdigmaking wat op grond van bekering plaasvind, moet na 'n duidelike ervaring van heiligmaking in alle Christene se lewens lei. Die behoefte hieraan word duidelik in die Bybel gestel. Wanneer dié behoefte goed begryp word, sal die oplossing van selfverloëning en vervulling met die Heilige Gees erken en met oorgawe deur meer Christene gesoek word.

Heiligmaking as 'n tweede genadewerk ná regverdigmaking is 'n noodsaaklike ondervinding in 'n Christen se geestelike lewe. 'n Gebrek hieraan lei na 'n lewe waarin die ou natuur – hoewel in beginsel afgelê – nie in die praktyk gekruisig is nie en die persoon dus ook nie met die Heilige Gees vervul is nie. Die gevolg hiervan is dat die werke van die ou, vleeslike natuur dominant in sy lewe bly. Dit manifesteer in gesindhede soos oorheersing deur die eie-ek, geestelike arrogansie en meerderwaardigheid, materialisme, wêreldgesindheid, 'n kritiese en veroordelende gees teenoor ander Christene, geestelike onvrugbaarheid, verkeerde prioriteite en 'n lewe van val en opstaan. Die volgende is sommige van die duidelikste stellings oor die behoefte aan heiligmaking, waarin daar uit verskillende oogpunte op dieselfde probleem en oplossing gefokus word:

Die eie-ek in die dissipels se lewens. Die dissipels het 'n duidelike behoefte aan die vervulling met die Heilige Gees getoon omdat hulle so vol van hulleself was (Matt. 20:27-28; Luk. 22:24-26). Hulle het verkeerdelik gemeen dat hulle uit eie krag getrou aan Jesus kon bly (Matt. 26:33-35).

Die gebrek aan geestelike vrug. 'n Verdere aanduiding van 'n behoefte aan heiligmaking is die gebrek aan geestelike vrugte in 'n persoon se lewe. Hy is soos 'n boom wat wél leef, maar geen vrug dra nie en dus nie aan sy roeping voldoen nie (Matt. 3:8; Joh. 15:2).

Die behoefte aan die krag van die Heilige Gees. Die Here Jesus het die dissipels beveel om nie met die opdrag van evangelisasie te begin voordat hulle met die instaatstellende krag van die Heilige Gees vervul is nie (Luk. 24:49). Dit sou hulle vir hul taak bekwaam maak (Hand. 1:8).

Hernude vervullings. Ná ‘n eerste ondervinding van vervulling met die Heilige Gees, ontstaan daar later, as gevolg van krisisse in jou lewe, die behoefte aan nuwe vervullings sodat jy opnuut deur die Here aangeraak, versterk, bemoedig en toegerus kan word (Hand. 4:29-31; 13:50-52).

Oorwinning oor versoekings. Ons het die opdrag om altyd te waak en te bid. Sodoende sal ons voortdurend in Christus bly en Hy in ons. Ons word voor die uitdaging gestel om toegewyd te leef en oor versoekings en swakhede te oorwin (Matt. 26:41).

'n Nuwe ingesteldheid oor sonde en geregtigheid. Heiligmaking vereis 'n duidelike ingesteldheid téén alle sonde en vír God se geregtigheid. (Rom. 6:11,22). Ons moet voortdurend sorg dat ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie (Rom. 12:1-2).

Die verlammende gevolge van vleeslikheid. 'n Vleeslike ingesteldheid het 'n verlammende effek op Christene en lê enige moontlikheid van geestelike groei aan bande (1 Kor. 3:1-3; Gal. 5:17). Sonder selfkruisiging sal mense nie vanself uit hierdie toestand van vleeslikheid groei nie.

Die hindernis van die oue mens. Die rede waarom Christene nie vanself opgroei tot geestelike volwassenheid en oorwinning oor sonde nie, is omdat die struikelblok van die oue mens (die ou, sonde-geneigde natuur) eers uit die weg geruim moet word (Ef. 4:22-24).

Die voortgesette doding van die vlees. Die vlees, of ou natuur van die mens, onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie (Rom. 8:7). Daar is net een raad met hom, en dit is dat hy gekruisig moet word (Rom. 8:13; Gal. 6:14).

Geestelike onvolwassenheid. Die gebrek aan geestelike volwassenheid onder Christene beklemtoon die behoefte aan heiligmaking en groei baie sterk. Hiersonder is 'n persoon onbruikbaar en het nie geestelike onderskeidingsvermoë nie (Ef. 4:13-14; Heb. 5:12–6:1).

Die behoefte aan 'n tweede genadewerk. Die tweede genadewerk staan in verband met 'n heilige lewe, en volg op die eerste genadewerk van inisiële reiniging en wedergeboorte. Jesus Christus het Homself vir beide hierdie genadewerkinge aan ons oorgegee (Ef. 5:25-27).

Die Geesbeheerde lewe. Dit word ‘n werklikheid wanneer ons ‘n oorgawe maak waarin ons van alle oorheersing deur sonde en selfgesentreerdheid in ons lewe afstand doen en onsself aan die volle heerskappy van die Heilige Gees oorgee (Gal. 5:16).

‘n Strewe na volmaaktheid. Ons is nie volmaak nie, maar in 'n proses van vervolmaking. Hiervoor is 'n bewustelike aflegging van die ou lewe nodig, asook 'n proses waarin ons toenemend aan die opstandingslewe van Jesus Christus gelykvormig word (Fil 3:7-12).

Die Christus-gelykvormige lewe. Ons het die opdrag om te wandel soos Christus gewandel het (1 Joh. 2:6; 1 Pet. 2:21). Hieraan kan ons slegs uitvoering gee indien die Heilige Gees ons met die goddelike hoedanighede van die Here Jesus beklee (Rom. 13:14).

Die uitleef van hemelse beginsels. In die lig van ons hemelse burgerskap moet ons heilig en afgesonderd in hierdie verdorwe wêreld leef (1 Thess. 2:10-12; Heb. 12:14).Ons moet voorberei word met die oog op ‘n persoonlike ontmoeting met die Here Jesus (1 Joh. 3:3).

'n Lewe van aflê en beklee. Ná bekering moet ons deur die heiligmaking voortgaan om al die oorblywende aspekte van die ou lewe af te lê en ons toenemend met die nuwe lewe van Jesus Christus te beklee. Dit is ‘n duidelike opdrag (Kol. 3:8-14).

Die behoefte aan volkome heiligmaking. Ná sy inisiële heiligmaking by redding het 'n Christen beslis ook nodig om met die Heilige Gees vervul te word en sodoende deur die Here volkome heilig gemaak te word (1 Thess. 5:23-24). Ons moet onberispelik wees (1 Thess. 3:13).

Die versaking van wêreldse begeerlikhede. Die genade van die Here wat tydens bekering aan ons gebied word, lei en verbind ons daartoe om ná ons redding 'n heilige en vroom lewe in afwagting op die Here Jesus se wederkoms te lei (Titus 2:11-13).

Die motivering vir 'n heilige lewenswandel. Die motivering vir heiligheid is geleë in die karakter en wil van God self, wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig (1 Pet. 1:15; 1 Thess. 4:3,7-8). Ons moet alle boosheid en vleeslikheid aflê (1 Pet. 2:1-2).

Die struikelblok van die wêreld. Om met die wêreld en sy sondige lewenswyse en instellings kompromie te maak, kom op geestelike ontrouheid teenoor die Here neer (Jak. 4:4). Die wêreld moet verloën word sodat ons net in die Here Jesus alleen sal roem (Gal. 6:14).

Die reël van oorwinning oor sonde. Die grondreël van die Christen se lewe in hierdie bose wêreld is dat hy aan die Here getrou moet bly deur nie te sondig nie. As hy wél sondig, is hy geestelik besoedel. Dit kan weer vergewe word, maar moet liewer voorkom word (1 Joh. 2:1).

Die werke wat die bewys van 'n ware geloof is. 'n Oorgawe tot heiligmaking bring ons in die regte geestelike ingesteldheid om die vrug van die Gees in ons lewens te laat gedy. Hierdie werke is die bewys van 'n ware geloof en dus nie ‘n opsionele ekstra net vir sommige Christene nie (Jak. 2:14,26).

Toenemende heiligmaking. Heiligmaking is 'n dinamiese proses wat ook in sy omvang en intensiteit moet toeneem. Ons moet voortdurend groei in die genade en kennis van Jesus Christus (2 Pet. 3:18) en dus ook in die volkomenheid van ons heiligmaking (Op. 22:11-12).

Volharding in die suiwer leer. Heiligmaking vereis dat 'n persoon in die gesonde leer van die Bybel sal volhard en die kompromiemakers en afvalliges in liefde teregwys en vermaan (2 Tim. 4:2-5). Die afvalliges en vleeslikes moet hulle verootmoedig (Jak. 5:19-20).

Aanhoudende vermaning teen verval. Met leerstellige verval gaan daar ook geloofsverval en morele verval gepaard. Dit kan aan die verleiding van Satan toegeskryf word, waaraan sommige mense toegee. Hierteen moet gewaak word (Heb. 3:12-13; Gal 6:1; 1 Kor. 10:12).

Oorwinning oor menslike swakhede. Geesvervulde kinders van die Here wat die ou natuur afgelê het, het nog steeds liggame wat met swakhede bevange is. Hulle het beperkte krag en kennis, en moet die Heilige Gees hiervoor vertrou (Ef. 6:10; Jak. 1:5; Rom. 8:26; Heb. 4:15-16).

‘n Hoë roeping op aarde én in die hemel

Ons moet deur ‘n proses van heiligmaking op die ontmoeting en vereniging met die hemelse Bruidegom voorberei word. Dit is belangrik dat die kerk van Christus ‘n duidelike roepingsbewustheid hier op aarde én ook ‘n duidelike bestemmingsbewustheid in die hemel moet hê. Paulus sê dat ons ‘n hoë roeping van God in Christus Jesus het (Fil. 3:14). In die huidige bedeling is ons geroep om getuies van Jesus te wees in ‘n wêreld wat in die mag van die Bose lê. Ons is dus ambassadeurs vir Christus in ‘n vreemde koninkryk. As geroepe heiliges moet ons waardige verteenwoordigers van die koninkryk van die hemel wees (Fil. 2:15).

Dwarsdeur ons aardse leweendie uitvoering van dietaakwat ons hier het, moet ons deur die vooruitsig op ons hemelse bestemming tot heiligmaking gemotiveer word. Dit moet aan ons moed en deursettingsvermoë gee terwyl ons as vreemdelinge ons opdragte in hierdie goddelose wêreld uitvoer (Fil.3:20-21). Ons moet onsself reinig in voorbereiding daarop om in die hemel in noue assosiasie met die Here Jesus te leef. Ons sal nét so ‘n opstandingsliggaam soos Hy hê en in sy volmaakte, heilige teenwoordigheid verkeer (1 Joh. 3:2-3).

Persoonlike toewyding

Watter onuitspreeklike genade dat die Heilige Gees uitgestort is om my van sonde te oortuig en te wederbaar, en my ook te vervul en te bekragtig sodat ek ‘n doeltreffende getuie vir die Here in hierdie donker wêreld kan wees. Ek besef dat die vlees gekruisig moet word, en ook voortdurend gekruisig moet bly, sodat hy nie weer beheer oor my lewe verkry nie. Ek besef ook dat ek as Geesvervulde Christen nog menslike beperkings en swakhede het, maar ek dank die Here dat sy Gees my swakhede te hulp snel. Ek is so bevoorreg dat die Heilige Gees my met die Here Jesus wil beklee – met die nuwe mens wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Hiervoor wag ek op Hom, en lê my hele lewe op die altaar sodat dit vir God geheilig en diensbaar gemaak kan word.

Vrae

1.    Verduidelik die tweede genadewerk ná bekering.

2.    Kan ek sonde en versoekings oorwin as ek nie met die Heilige Gees vervul is nie?

3.    Wat is die groot struikelblok in Christene se lewens vir vervulling met die Heilige Gees?

4.    In watter opsig staan heiligmaking in verband met diensbaarheid aan die Here en geestelike volwassenheid?

5.    Hoe berei die Here ons vir die hemel voor en hoe kan ons waardig voor Hom verskyn?

Prof. Johan Malan

Pleasure and Profit in Bible Study

Pleasure and Profit in Bible Study

by Dwight Lyman Moody

We cannot overestimate the importance of a thorough familiarity with the Bible. I try to lose no opportunity of urging people by every means in my power to the constant study of this wonderful Book. If through the pages that follow, I can reach still others and rouse them to read their Bibles, not at random but with a plan and purpose, I shall be indeed thankful.

Go to this Bible study guide

Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans.
Joshua

An Old Testament Type of Jesus

Joshua played an important role in Israel after they had been delivered from Egypt, thereby preparing him for his future role as leader when they crossed the Jordan to take possession of the Promised Land. His conquests in Canaan rendered proof that he was a special instrument in the hand of the Lord. Joshua was an Old Testament type of Jesus, who was sent by the Father to accomplish a much greater purpose, i.e. to deliver people all over the world from the bondage of sin.

Go to study

Josua

’n Ou-Testamentiese Tipe van Jesus

Josua het ’n belangrike rol in Israel se geskiedenis gespeel nadat hulle uit Egipte bevry is, en dit het hom voorberei om as leier op te tree toe hulle deur die Jordaan getrek het om die Beloofde Land in besit te neem. Sy oorwinningstogte in Kanaän het van hom ’n beson­dere instrument in die hand van die Here gemaak. Josua was ’n Ou-Testamentiese tipe van Jesus wat deur die Vader gestuur is vir ’n veel groter doel, naamlik om mense oral in die wêreld uit die slawerny van sonde te bevry.

Gaan na studie

Die Bybel in Geheel

Die Bybel in Geheel

Hierdie is 'n kort oorsig om vir jou 'n duideliker prentjie te skets voordat jy in diepte met Bybelstudie begin. Hierdie Bybel in Geheel studie, is 'n studie van die hele Bybel. Dit neem jou deur elke boek van die Bybel om vir jou 'n kort oorsig te gee oor elke boek, deur wie dit geskryf was en waarom dit geskryf was en lig ook dan belangrike dele uit en som die boek in kort op. Met hierdie notas saam sal verdere studies van die Bybel baie meer vir jou sin maak en help om sekere konsepte beter te verstaan.
Die Bybel in Geheel

Kort Oorsig

Die waarde van die Bybel / Om die Bybel te verstaan / Bybelse Uitdrukkings.

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 1

Die Ou Testament

Die Ou Testament kan in 3 Dele opgedeel word: Deel 1 – Geskiedenis – Genesis tot Ester Deel 2 – Wysheid & Digkuns – Job tot Hooglied Deel 3 – Profesieë – Jesaja tot Maleagi

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 2

Die Nuwe Testament

Die Evangelies is seker die mees bekendste deel van die Bybel. Baie mense ken dele van die Evangelies maar min mense verstaan die omvang en doel van hierdie vier boeke.

Lees meer

Studies Concerning the subject of Holiness

Holiness is a characteristic that is often talked about but hardly understood as to how it can be obtained. Too often holiness is considered an attribute of God that is not attainable to man. Holiness is considered something impossible.
1. Personal Holiness

2. The Holiness of God

3. Putting Sin to Death, Pursuing Holiness

4. Trained in Godliness

5. True Humility

6. Contentment

7. Self-Control

Open Studies

13 Studies in Christelike Heiligheid

13 Studies in Christelike Heiligheid

Hierdie 13 Wesleyaanse lesings oor heiligmaking is opgestel om weekliks oor ‘n tydperk van drie maande aangebied te word.

Sien Studies

Eerste Beginsels van die Christelike Lewe

Bybelstudie Reeks

Hierdie kursus is uitgewerk vir enigeen wat die Here Jesus aangeneem het as sy persoonlike Saligmaker. Dit is ook vir diè wat andere wil help om te groei in die geestelike lewe. Die doel van die leerplan is om u gebalanseerd te maak in die Christelike lewe. Dit beklemtoon dat u geestelike ondervinding prakties moet uitwerk in u daaglikse lewe.

Hierdie studies is ideaal vir sondagskool of ander groep studies.

Lees meer

'n Studie oor Heiligmaking

Die leer oor heiligmaking as 'n tweede genadewerk ná bekering help alle Christene om tot geestelike volwassenheid op te groei.

Hier is 12 studies wat in diepte kyk na hierdie onderwerp. Die studies is ook as klank studies beskikbaar.
Inhoud
1. Die Behoefte aan Heiligmaking
2. Die Stryd Teen Vleeslikheid
3. Die Eise van Dissipelskap
4. Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking
5. Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking
6. Vervulling met die Heilige Gees
7. Volkome Heiligmaking
8. Die Wil van God
9. Gawes en Vrug van die Gees
10. Bedieninge van die Heilige Gees
11. Die pelgrimsreis van God se Volk
12. Heiligmaking en die Wederkoms

Gaan na studie

Discipling New Believers
English & Afrikaans FREE printable studies.

8 Week study program

This can be used as a weekly study for new believers. These studies will help with assurance of salvation and will grow their Bible knowledge. These are the very basics of the Christian faith and will ensure a firm foundation. Give this to a young believer and go through all the answers with the person each week. Make sure they memorized the scriptures each week. Use the study's questions to lead conversations on subjects that the person do not yet understand.

/Study%201
WHAT HAPPENED TO ME?
/Study%203
TO LEARN MORE ABOUT GOD
/Study%204
IN CONVERSATION WITH GOD
/Study%206
WITNESSING FOR GOD
/Study%207
FILLED WITH THE SPIRIT OF GOD
/Study%208
TO BE ONE IN CHRIST
/Study%201%20to%208
All 8 studies in one
/Answer%20sheet
Study 1 ot 8

8 Weke studie program

Gebruik die kort studies om weekliks deur te gaan met 'n nuwe Christen. Dit sal hulle sekerheid gee en hulle Bybel kennis verbreed sodat hulle op 'n vaste fondasie kan bou. Gee dit weekliks vir die persoon en gaan dit dan saam met hulle deur elke week nadat hulle dit ingevul het. Toets hul teks memorisering Gebruik die vrae in die studies as leiding tot nodige gesprekke daar waar die persoon dalk dinge nie verstaan nie.

/Studie%201
WAT HET MET MY GEBEUR?
/Studie%202
‘N WANDELING MET GOD
/Studie%203
OM VAN GOD TE LEER
/Studie%204
IN GESPREK MET GOD
/Studie%206
OM VIR GOD TE GETUIG
/Studie%207
GEVUL MET GOD SE GEES
/Studie%208
OM EEN TE WEES IN CHRISTUS
/Studie%201%20tot%208
Al 8 studies in een
/Antwoordblad
Studie 1 ot 8
Precept Ministries International

Precept Ministries International

PRECEPT MINISTRIES SOUTH AFRICA SERVES THE CHURCH BY HELPING TO ESTABLISH PEOPLE IN GOD'S WORD, USING INDUCTIVE BIBLE STUDY.

The ministry’s goal is to equip and encourage people to live as exemplary followers of Jesus Christ, studying the Bible inductively, viewing the world Biblically, making disciples intentionally and serving the church faithfully in the power of the Holy Spirit.

Through workshops, conferences and Bible classes the ministry provides training in Inductive Bible Study skills, which includes leading dynamic small group discussions. Inductive Bible study materials are available in nearly 70 languages. Hundreds of thousands of men, women, teens and children in close to 150 countries discover Truth for themselves using the Inductive Bible Study Method through the work of Precept Ministries.

www.precept.org.za

Precept Ministries - Lightning Studies

FREE downloadable Lightning Study topics offer a “print friendly” option for you to have a practical example of how Inductive Bible Study works during your personal devotion times or even with your small group.

Learn more

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.