Bible Study
Bible Studies | Study Guides | Group or Individual study |

Make disciples!

Sonde

Een van die sentrale temas in die Bybel is sonde – dit sluit die oorsprong en aard van sonde in, asook die gevolge daarvan en die oplossing vir die sonde-probleem. Dit is vir elkeen nodig om die aard en omvang van sy sondes te ken.

Sonde is:

Die oortreding van God se wette – Dan. 9:5; Rom. 5:13; Jak. 2:9; 1 Joh. 3:4.

Ongeregtigheid – Ex. 20:5, 34:7; Num. 14:18; Deut. 5:9; 1 Kon. 8:47; Jes. 1:4; 13:11; 53:6; 59:12; Jer. 30:14.

Dwalings weens swakheid en onkunde – Lev. 4:2,13,22,27; Heb. 5:2.

Owerspel en hoerery – Lev. 20:10; 1 Kor. 5:11; 6:10; Gal. 5:19; Ef. 5:3; Kol. 3:5.

Homoseksuele en lesbiese verhoudings – Lev. 18:22; 20:13; Rom. 1:26-28; 1 Kor. 6:10.

Betrokkenheid by okkultiese aktiwiteite – Lev. 18:21; 20:27; Deut. 18:9-14; 1 Kor. 10:7,14,19-20; Op. 2:20.

Geldgierigheid – Matt. 13:22; 19:23-24; Luk. 12:15; 1 Tim. 6:7-10; 2 Tim. 3:2; Op. 3:17.

Dronkenskap en ander vorms van verslawing – Spr. 20:1; 23:20,29-36; Jes. 5:11,22; 28:7; Rom. 13:13; 1 Kor. 5:11; 6:10; Gal. 5:21; Ef. 5:18; 2 Pet. 2:19.

Pligsversuim – Matt. 23:3; Luk. 6:46-49; Joh. 13:17; 15:22; Jak. 4:17.

Elke daad wat deur die gewete veroordeel word – Luk. 12:47; Joh. 9:41; 15:22; Rom. 14:14; 1 Kor. 8:7.

Elke daad wat nie in die geloof geskied nie – Rom. 14:23.

Alle gedagtes van die onweergebore hart – Gen. 6:5; 8:21; Spr. 6:14; 15:26; Jes. 59:7; Jer. 17:9; 18:12; Eseg. 11:2.

Die oorsprong en woonplek van sonde:

Die duiwel is die oorsaak van sonde en die vader van alle sondaars – Joh. 8:44; 1 Joh. 3:8.

Sonde het deur Adam in die wêreld gekom – Gen. 3:6-12; Rom. 5:12,19; 1 Tim. 2:14.

Elke mens is in sonde ontvang en gebore – Gen. 8:21; Job. 15:14; 25:4; Ps. 51:7; 58:4; Jes. 48:8; Joh. 3:6.

Sonde kom uit die hart – Ps. 95:10; Spr. 23:33; Matt. 15:19; Mark. 7:21-23; Heb. 3:10.

Elke mens is ‘n sondaar – 1 Kon. 8:46; 2 Kron. 6:36; Ps. 14:1-3; 53:2-4; 106:6; Spr. 20:9; Pred. 7:20; Jes. 64:6; Rom. 3:10,12, 23; 5:12; Gal. 3:22; Jak. 3:2; 1 Joh. 1:8; 5:19.

Hy wat sê dat hy geen sonde het nie, is ‘n leuenaar – 1 Joh. 1:8. Só ‘n mens maak ook vir God tot ‘n leuenaar – 1 Joh. 1:10.

Jesus Christus alleen was sonder sonde – Joh. 8:46; 2 Kor. 5:21; Heb. 4:15; 7:26; 1 Pet. 2:22; 1 Joh. 3:5.

Sonde word genoem:

Weerspannigheid teen God – Jes. 1:28; 59:13; 65:2; Klaagl. 3:42; Dan. 9:5; Titus 1:16.

‘n Gruwel vir die Here – Spr. 15:9; Jer. 44:4.

Die vrug van begeerlikheid – Jak. 1:15.

Onreinheid – Lev. 15:31; 16:19; Esra 9:11; Eseg. 24:13; 36:17,25,29; Sag. 13:1; Matt. 15:18-20; Mark. 7:20-23; 2 Kor. 7:1; 1 Thess. 4:7; Jak. 1:27; 2 Pet. 2:20.

Die werke van die duisternis – Jes. 29:15; Rom. 13:12; Ef. 5:11.

Die werke van die duiwel – Joh. 8:41,44; 1 Joh. 3:8.

Die werke van die vlees – Gal. 5:19-21.

Die begeerlikheid van die wêreld – 1 Joh. 2:15-16; 5:19; Rom. 12:2; Jak. 4:4.

Dooie werke – Heb. 6:1; 9:14.

Die angel van die dood – 1 Kor. 15:56.

Om in sonde te lewe beteken:

Om na die vlees te lewe – Rom. 7:5; 8:1,5; 2 Kor. 10:2; Gal. 5:13; 2 Pet. 2:10.

Om die begeerlikhede van die vlees te gehoorsaam – Rom. 1:24; 13:14; Gal. 5:16; Ef. 2:3; Kol. 3:5-7; 1 Thess. 4:5; 1 Pet. 1:14; 4:2-3; 2 Pet. 2:10; 3:3; Judas v. 16.

Om in geestelike duisternis te wees – Spr. 2:13; Jes. 9:1; Matt. 4:16; Luk. 1:79; 11:34; Hand. 26:18; Rom. 1:21; Ef. 5:8; 1 Joh. 1:6; 2:11.

Situasies vir die pleeg van sonde

Nasionale sondes (Spr. 14:34). Nasionale sondes word gepleeg wanneer ‘n land sonde in sy grondwet en ander beleidsdokumente verskans deur erkenning en beskerming daaraan te verleen. Dit kan gedoen word deur die oppergesag van God in die grondwet te ontken, Jesus as Verlosser, Koning en Seun van God te verwerp, met een of meer valse godsdienste te assosieer, homoseksualisme te erken en te aanvaar, prostitusie en dobbelary te wettig, multigodsdienstige onderwys aan te bied, humanisme te bevorder en Christelike beginsels op verskillende maniere te ondermyn. Israel en sy regeringsleiers in Jerusalem het nasionale sondes teenoor die Messias gepleeg en ‘n duur prys daarvoor betaal (Luk. 19:41-44).

Sondes deur regeringsleiers (2 Sam. 24:10,17). Sommige outokratiese hoofde van regerings neem besluite of doen dinge wat in stryd met die Here se wil is, en is dan alleen daarvoor verantwoordelik. Slegs indien hulle sondige beleid en voorbeeld deur feitlik die hele volk nagevolg word, word dit as ‘n nasionale sonde gereken waarvoor die hele volk sal boet.

Persoonlike sondes (Ps. 51:5). Sondige dade word meesal deur individue gepleeg, en plaas hulle in ‘n posisie van veroordeling teenoor die Here (Spr. 28:13; Rom. 6:23).

Geheime sondes (Ps. 19:13; 90:8). Baie mense dink verkeerdelik dat geheime sondes, asook bose gedagtes wat niemand van weet nie, nie aan hulle toegereken sal word nie. Elke gedagte van ons moet egter gevange geneem word tot gehoorsaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5).

Openlike sondes (1 Tim. 5:24). Sondes wat openlik en met openbare instemming gepleeg word, is ewe verkeerd en strafbaar in die oë van die Here. Die samelewing en sy gebruike is nie ons norm vir die bepaling van sonde en ongeregtigheid nie, maar die Woord van die Here.

Skaamtelose sondes (Jes. 3:9). Verharde sondaars doen hulle bose werke in die openbaar sonder om hulleself in die minste daaroor te skaam.

Die sondes van die jeug (Ps. 25:7). Dit moet ook bely word.

Subtiele versoekings

Die mees subtiele versoekings tot sonde is dié wat oënskynlik die naaste aan die doel van God vir ons lewe is, en dit is om ‘n godgelykvormige lewe te lei. Lucifer se groot sonde was: “Ek wil my met die Allerhoogste gelykstel!” (Jes. 14:14). Hy het die mens versoek om dieselfde te doen, en gesê: “Julle sal soos God wees” (Gen. 3:5). Die Antichris sal ook dieselfde sonde doen, want “hy sal in die tempel van God as God sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess. 2:4). Dit sal hy doen omdat hy in God se plek deur mense op aarde aanbid wil word.

Dit is sonde om jouself met God gelyk te stel sodat ander mense jou as ‘n god kan vereer. Die mens kan nooit die natuurlike attribute van God naboots of kry nie, bv. sy skeppingskrag, sy kennis van alle verborge dinge, sy reg om sonde te vergewe, sy outoriteit oor lewe en dood en sy absolute volmaaktheid. Ons word slegs beveel om aan God se morele attribute gelykvormig te word sodat sy heiligheid, geregtigheid, liefde, en ook sy vergewensgesindheid in ons gesien kan word. Ons moet altyd nederig bly en onthou dat ons net diensknegte en dissipels van die Here Jesus is. Ons is diep van Hom afhanklik, omdat ons in ons eie reg niks is nie (Joh. 15:5).

Ons het ‘n groot verantwoordelikheid om die godsdienstige leuens van die duiwel en sy valse profete te kan onderskei en te verwerp (1 Joh. 4:1). Dit sluit ook die “mooi” evangelieboodskappe in waarin al die Here Jesus se seëninge vir ons genoem word, sonder om God se oordeel oor die sonde te noem, en ook die volle betekenis van Christus se kruisdood en sy bloed wat Hy vir ons gestort het. Daar is baie van hierdie “vroom” boodskappe in omloop vandag, waarin mense nie uitdruklik tot sonde-oortuiging gelei word nie, en ook nie met die Verlosser se versoeningswerk aan die kruis gekonfronteer word nie. Hy het gekom om alle mense van hulle sondes te reinig (Heb. 1:3), maar dan moet hulle eers onder die volle indruk daarvan gebring word. Wanneer hierdie basiese feite oor sonde verswyg word, word die evangelie vervals.

Jesus Christus:

Het gekom om die sonde weg te neem – Joh. 1:29; Hand. 5:31; Heb. 9:26; 1 Joh. 3:5.

Het gekom om sondaars te red – Matt. 1:21; 9:13, 18:11; Mark. 2:17; Luk. 5:32; 1 Tim. 1:15.

Het Homself vir die sonde oorgegee – Gal. 1:4; Titus 2:14.

Het vir die sonde gesterf – Jes. 53:8; Rom. 6:10; 1 Kor. 15:3; 1 Pet. 3:18.

Het vir die sondaars gesterf – Rom. 5:6,8; Heb. 2:9; 9:15; 1 Pet. 3:18.

Het self die sonde gedra – Jes. 53:4,11,12; 2 Kor. 5:21; 1 Pet. 2:24.

Het deur sy bloed vergifnis van sondes bewerk – Matt. 26:28; Ef. 1:7; Kol. 1:14.

Het ons deur sy bloed van sonde gereinig – Titus 2:14; Heb. 1:3; 9:14; 1 Joh. 1:7; Op. 1:5.

Die genoegsaamheid van genade om sonde te vergewe

Genade tot vergifnis en verlossing is meer oorvloedig as die sonde – Rom. 5:20.

Sal ons in die sonde bly sodat die genade meer oorvloedig kan word? Nee! – Rom. 6:1-2,15.

Daar is vergifnis vir almal – Jes. 1:18; Jer. 33:8; Matt. 12:31-32; Mark. 3:28; Luk. 12:10.

Daar is geen offer vir die opsetlike verloëning, belastering en verwerping van Christus ná bekering nie – Heb. 6:4-6; 10:26-31; 12:16-17.

Persoonlike toewyding

Ek prys die Here vir die voorsiening wat Hy aan die kruis van Gólgota vir die verlossing van sonde gemaak het, en ook dat die mag van die sonde gebreek kan word sodat dit nie meer oor my hoef te heers nie. Die oue mens wat deur sondige begeerlikhede ten gronde gaan, kán afgelê en oorwin word (Ef. 4:22). Ek dank Hom vir die voortgesette reiniging deur die bloed van die Lam. Ek besef dat ek as mens weer kan sondig, maar ek bid vir ‘n nougesette wandel met die Here en ‘n sensitiwiteit vir sonde sodat ek nie die slagoffer van verleiding sal word nie. Ek neem opnuut die opdrag ter harte om weerstand te bied teen die sonde (Heb. 12:4). Mag elke gedagte in my tot gehoorsaamheid aan Christus gevange geneem word, sodat die oordenking van my hart én die woorde van my mond vir Hom welgevallig sal wees (Ps. 19:15).

Vrae

1.    Beskryf die aard van sonde m.b.t. God se wet.

2.    Verduidelik die sonde van homoseksualisme.

3.    Waar in die Bybel word voorvader-aanbidding, towery en afgodediens verbied?

4.    Noem voorbeelde van nasionale sondes.

5. Hoe kan ons van ons sonde gereinig word?

Prof. Johan Malan

Pleasure and Profit in Bible Study

Pleasure and Profit in Bible Study

by Dwight Lyman Moody

We cannot overestimate the importance of a thorough familiarity with the Bible. I try to lose no opportunity of urging people by every means in my power to the constant study of this wonderful Book. If through the pages that follow, I can reach still others and rouse them to read their Bibles, not at random but with a plan and purpose, I shall be indeed thankful.

Go to this Bible study guide

Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans.
Joshua

An Old Testament Type of Jesus

Joshua played an important role in Israel after they had been delivered from Egypt, thereby preparing him for his future role as leader when they crossed the Jordan to take possession of the Promised Land. His conquests in Canaan rendered proof that he was a special instrument in the hand of the Lord. Joshua was an Old Testament type of Jesus, who was sent by the Father to accomplish a much greater purpose, i.e. to deliver people all over the world from the bondage of sin.

Go to study

Josua

’n Ou-Testamentiese Tipe van Jesus

Josua het ’n belangrike rol in Israel se geskiedenis gespeel nadat hulle uit Egipte bevry is, en dit het hom voorberei om as leier op te tree toe hulle deur die Jordaan getrek het om die Beloofde Land in besit te neem. Sy oorwinningstogte in Kanaän het van hom ’n beson­dere instrument in die hand van die Here gemaak. Josua was ’n Ou-Testamentiese tipe van Jesus wat deur die Vader gestuur is vir ’n veel groter doel, naamlik om mense oral in die wêreld uit die slawerny van sonde te bevry.

Gaan na studie

Die Bybel in Geheel

Die Bybel in Geheel

Hierdie is 'n kort oorsig om vir jou 'n duideliker prentjie te skets voordat jy in diepte met Bybelstudie begin. Hierdie Bybel in Geheel studie, is 'n studie van die hele Bybel. Dit neem jou deur elke boek van die Bybel om vir jou 'n kort oorsig te gee oor elke boek, deur wie dit geskryf was en waarom dit geskryf was en lig ook dan belangrike dele uit en som die boek in kort op. Met hierdie notas saam sal verdere studies van die Bybel baie meer vir jou sin maak en help om sekere konsepte beter te verstaan.
Die Bybel in Geheel

Kort Oorsig

Die waarde van die Bybel / Om die Bybel te verstaan / Bybelse Uitdrukkings.

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 1

Die Ou Testament

Die Ou Testament kan in 3 Dele opgedeel word: Deel 1 – Geskiedenis – Genesis tot Ester Deel 2 – Wysheid & Digkuns – Job tot Hooglied Deel 3 – Profesieë – Jesaja tot Maleagi

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 2

Die Nuwe Testament

Die Evangelies is seker die mees bekendste deel van die Bybel. Baie mense ken dele van die Evangelies maar min mense verstaan die omvang en doel van hierdie vier boeke.

Lees meer

Studies Concerning the subject of Holiness

Holiness is a characteristic that is often talked about but hardly understood as to how it can be obtained. Too often holiness is considered an attribute of God that is not attainable to man. Holiness is considered something impossible.
1. Personal Holiness

2. The Holiness of God

3. Putting Sin to Death, Pursuing Holiness

4. Trained in Godliness

5. True Humility

6. Contentment

7. Self-Control

Open Studies

13 Studies in Christelike Heiligheid

13 Studies in Christelike Heiligheid

Hierdie 13 Wesleyaanse lesings oor heiligmaking is opgestel om weekliks oor ‘n tydperk van drie maande aangebied te word.

Sien Studies

Eerste Beginsels van die Christelike Lewe

Bybelstudie Reeks

Hierdie kursus is uitgewerk vir enigeen wat die Here Jesus aangeneem het as sy persoonlike Saligmaker. Dit is ook vir diè wat andere wil help om te groei in die geestelike lewe. Die doel van die leerplan is om u gebalanseerd te maak in die Christelike lewe. Dit beklemtoon dat u geestelike ondervinding prakties moet uitwerk in u daaglikse lewe.

Hierdie studies is ideaal vir sondagskool of ander groep studies.

Lees meer

'n Studie oor Heiligmaking

Die leer oor heiligmaking as 'n tweede genadewerk ná bekering help alle Christene om tot geestelike volwassenheid op te groei.

Hier is 12 studies wat in diepte kyk na hierdie onderwerp. Die studies is ook as klank studies beskikbaar.
Inhoud
1. Die Behoefte aan Heiligmaking
2. Die Stryd Teen Vleeslikheid
3. Die Eise van Dissipelskap
4. Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking
5. Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking
6. Vervulling met die Heilige Gees
7. Volkome Heiligmaking
8. Die Wil van God
9. Gawes en Vrug van die Gees
10. Bedieninge van die Heilige Gees
11. Die pelgrimsreis van God se Volk
12. Heiligmaking en die Wederkoms

Gaan na studie

Discipling New Believers
English & Afrikaans FREE printable studies.

8 Week study program

This can be used as a weekly study for new believers. These studies will help with assurance of salvation and will grow their Bible knowledge. These are the very basics of the Christian faith and will ensure a firm foundation. Give this to a young believer and go through all the answers with the person each week. Make sure they memorized the scriptures each week. Use the study's questions to lead conversations on subjects that the person do not yet understand.

/Study%201
WHAT HAPPENED TO ME?
/Study%203
TO LEARN MORE ABOUT GOD
/Study%204
IN CONVERSATION WITH GOD
/Study%206
WITNESSING FOR GOD
/Study%207
FILLED WITH THE SPIRIT OF GOD
/Study%208
TO BE ONE IN CHRIST
/Study%201%20to%208
All 8 studies in one
/Answer%20sheet
Study 1 ot 8

8 Weke studie program

Gebruik die kort studies om weekliks deur te gaan met 'n nuwe Christen. Dit sal hulle sekerheid gee en hulle Bybel kennis verbreed sodat hulle op 'n vaste fondasie kan bou. Gee dit weekliks vir die persoon en gaan dit dan saam met hulle deur elke week nadat hulle dit ingevul het. Toets hul teks memorisering Gebruik die vrae in die studies as leiding tot nodige gesprekke daar waar die persoon dalk dinge nie verstaan nie.

/Studie%201
WAT HET MET MY GEBEUR?
/Studie%202
‘N WANDELING MET GOD
/Studie%203
OM VAN GOD TE LEER
/Studie%204
IN GESPREK MET GOD
/Studie%206
OM VIR GOD TE GETUIG
/Studie%207
GEVUL MET GOD SE GEES
/Studie%208
OM EEN TE WEES IN CHRISTUS
/Studie%201%20tot%208
Al 8 studies in een
/Antwoordblad
Studie 1 ot 8
Precept Ministries International

Precept Ministries International

PRECEPT MINISTRIES SOUTH AFRICA SERVES THE CHURCH BY HELPING TO ESTABLISH PEOPLE IN GOD'S WORD, USING INDUCTIVE BIBLE STUDY.

The ministry’s goal is to equip and encourage people to live as exemplary followers of Jesus Christ, studying the Bible inductively, viewing the world Biblically, making disciples intentionally and serving the church faithfully in the power of the Holy Spirit.

Through workshops, conferences and Bible classes the ministry provides training in Inductive Bible Study skills, which includes leading dynamic small group discussions. Inductive Bible study materials are available in nearly 70 languages. Hundreds of thousands of men, women, teens and children in close to 150 countries discover Truth for themselves using the Inductive Bible Study Method through the work of Precept Ministries.

www.precept.org.za

Precept Ministries - Lightning Studies

FREE downloadable Lightning Study topics offer a “print friendly” option for you to have a practical example of how Inductive Bible Study works during your personal devotion times or even with your small group.

Learn more

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.