Bible Study
Bible Studies | Study Guides | Group or Individual study |

Make disciples!

Jesus Christus

God het Homself deur sy Seun aan die wêreld geopenbaar, daarom het elkeen wat Hom gesien het, die Vader gesien (Joh. 14:7-11). In Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik (Kol. 2:9). Dit is belangrik om te weet dat Jesus tydens sy menswording sy hemelse heerlikheid as God net tydelik afgelê het om die gestalte van ‘n nederige dienskneg aan te neem en aan die kruis vir ons sondes te sterf (Fil. 2:6-7). Hy het net sy heerlikheid as God afgelê en nie sy status en gesag as God nie, daarom was Hy Emmánuel – God met ons (Jes. 7:14; Matt. 1:23). Uit ‘n studie van die verskillende name, titels en ampte van die Here Jesus sal ons goed verstaan wie Hy is, waarvoor Hy na die aarde gekom het, wat Hy op die oomblik in die hemel doen en wat sal gebeur wanneer Hy met sy wederkoms na die aarde terugkom.

Die name van die Here Jesus kan in die volgende vier kategorieë verdeel word:

1. Sy Eienaam

Die naam Jesus(Die Here is Verlossing; Heb. Jeshua) is deur God die Vader aan sy Seun gegee (Matt. 1:20-21). Om volgens God se standaarde die Verlosser van die volk Israel én van die hele wêreld te wees, moes Jesus die volmaakte God-mens wees. Hy moes in ‘n menslike geslag (die koninklike linie van Dawid in Israel se stam van Juda) gebore word om Seun van die menste kan wees. Nogtans moes ‘n man Hom nie verwek nie, sodat Hy nie enige deel aan die menslike ras se erfsonde sou hê nie. Hy moes dus deur die beskikking van God uit ‘n maagd gebore word sodat Hy ook Seun van God kon wees (Luk. 1:27,35).

2. Sy Naam as God

In sy hoedanigheid as God is Jesus gelyk aan en een met die Vader (Joh. 10:30; 14:9), daarom word Hy ook Hereen God genoem. Dit is belangrik om Hom in hierdie hoedanigheid aan te spreek wanneer ons bid of oor Hom praat. Met die uitstorting van die Heilige Gees het die apostels die volle openbaring oor Jesus se godheid ontvang, daarom hulle verwysing na Hom as “die Here Jesus” (Ef. 1:15), “onse God en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Pet. 1:1) en “die waaragtige God en die ewige lewe” (1 Joh. 5:20). Elke tong sal dit nog bely (Fil. 2:9-11).

3. Sy Ampsnaam

Die Here Jesus is ook die Gesalfde [Heb. Mashiach (Messias); Grieks Christos (Christus)] wat vir sy sending na die aarde afgesonder en deur die Gees van die Here gesalf is om vir die gevangenes van Satan vrylating uit te roep (Jes. 61:1; Joh. 1:42). Christus is ‘n oorkoepelende ampsnaam van die Here Jesus omdat Hy vir agt ampte of take afgesonder is wat net deur Homself vervul kan word. Die ampte waarvoor Christus gesalf is, asook die besondere titels wat daaraan verbonde is, is die volgende:

3.1.  Lam van God

Die belangrikste rede waarom die Here Jesus gesalf en afgesonder is om na die aarde te kom, was om ‘n gevalle mensdom uit die mag van die sonde los te koop. Om dit te kon doen, moes Hy ‘n mens word sodat hy Homself as ‘n offer vir ons sondes kon aanbied deur sy bloed te stort en liggaamlik aan die kruis te sterf. Hy moes God se Offerlam word (Heb. 10:4-5,7,10). Johannes die Doper het Hom as die Lam van God voorgestel (Joh. 1:29). Jesaja het die volk lank tevore reeds op die groot offer van die Lam van God voorberei (Jes. 53:5-7). Geen voorstelling van Christus sonder verwysing na sy bloed wat Hy vir ons gestort het, is volledig nie (Rom. 3:25-26).

 • Ons redding is op die bloed gebaseer (Rom. 5:9; Ef. 1:7; 1 Pet. 1:18-19; Op. 1:5).
 • Ons verdere reiniging is op die bloed gebaseer (1 Joh. 1:7; Heb. 9:14; 10:12,14; 1 Kor. 5:6-7).
 • Die bloed is ook 'n magtige wapen teen die aanslae van die vyand (Op. 12:11).
  • Die lig van die wêreld. Hy is die waaragtige lig wat elke mens verlig. Elkeen wat Hom volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie (Joh. 1:4,9; 8:12).
  • Die Woord van God. Hierdie Woord het vlees geword om deur sy kruisdood die Verlosser van ‘n gevalle mensdom te word (Joh. 1:1,14; Heb. 10:10; 1 Joh. 5:7; Op. 19:13).
  • Die brood en water van die lewe. Net Hy kan die geestelike honger en dors van die mensdom versadig (Joh. 6:33-35).
  • Die rots en fondament. Hy is die vaste Rots waarop elke Christen se lewe gebou is, daarom kan ons onwankelbaar vasstaan te midde van die hewigste storms (1 Kor. 3:11; Matt. 7:24-27; Ps. 40:3).
  • Die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die enigste pad na die hemel, want net deur Hom verkry ons die ewige lewe. Sy beloftes is waar (Joh. 11:25-26; 14: 6; 2 Kor. 1:20).
  • Die ware wynstok. Die lewe in Christus is soos ‘n loot in die wynstok, wat baie vrug dra. Die lewe kom van Hom af, en sonder Hom kan ons niks doen nie (Joh. 15:1-2,5).
  • Die wysheid van God. Hy openbaar die wysheid van God aan ons en gee aan ons verligte oë van die verstand om die Woord te kan verstaan (1 Kor. 1:23-24,30; Ef. 1:18; Kol. 2:3).
  • Die Voorspraak. Wanneer Christene sondig en dit weer bely en laat staan, tree Jesus as hulle Voorspraak by God se troon op (1 Joh. 2:1), waar Satan hulle ook aankla (Op. 12:10).
  • Die Oorwinnaar. Hy het die vyand oorwin en sal hom ook onder ons voete verbrysel (Rom. 16:20). In Christus kan ons meer as oorwinnaars wees (Rom. 8:37).
   • Die heiligmaker. Hy skenk nie net aan ons verlossing nie, maar ook heiligmaking sodat ons oorwinnend kan leef en eendag sonder gebrek voor Hom kan verskyn (1 Kor. 1:30; 5:7-8; Ef. 5:25-27; 1 Thess. 4:3,7).
   • Die blink môrester. In Hom het ons ‘n vaste hoop op ‘n nuwe dag wat met sy wederkoms oor hierdie donker wêreld sal aanbreek (Op. 2:28; 22:16; vgl. ook 2 Pet. 1:19).
   • Die Bruidegom. Wat ‘n vooruitsig om as die bruid van die hemelse Bruidegom na ons ontmoeting met Hom uit te sien, en dan vir altyd by Hom te wees (Matt. 25:1-13; 2 Kor. 11:2; 1 Thess. 4:16-17).

Die hoedanigheid van Christus as die Lam van God wat sy lewe vir sondaars afgelê het, is die grondslag vir al sy ampte. Omdat Hy die losprys betaal het, kan Hy as Profeet, Hoëpriester, Middelaar, Dienskneg en Herder optree, Hoof van sy vrygekoopte gemeente wees en as Koning oor sy erfdeel regeer. Hy kan ook Regter oor sy diensknegte wees, én daarna oor almal wat nie sy versoeningswerk wou aanvaar om van hulle sonde gereinig te word nie.

3.2  Profeet

‘n Profeet is ‘n aankondiger van die wil en plan van God met die mens, m.a.w. ‘n prediker. Dit was Jesus Christus by uitnemendheid. Van sy bekendste preke is die bergpredikasie, die gelykenisse en die profetiese rede. Jesus het groot waarhede oor God se raadsplan bekend gemaak, wat nog nooit tevore deur ander profete gedoen is nie (Matt. 13:35; Luk. 8:1).

3.3  Hoëpriester en Middelaar

Jesus Christus is die Hoëpriester en Middelaar van die Nuwe Testament omdat Hy deur sy kruisdood self die Borg daarvoor is (Heb. 8:1-6; 9:15). Omdat Hy as mens ook versoek is, kan Hy medelye met ons hê (Heb. 2:17-18; 4:15-16). Die Here Jesus is as Hoëpriester en Middelaar ons Voorspraak by die troon van die Vader (1 Joh. 2:1-2).

3.4  Kneg

Jesus is die Kneg van die Here wat na die aarde toe gekom het om ‘n groot verlossingswerk vir Israel én alle nasies van die aarde te doen (Jes. 49:5-6; 50:10). Die eienskappe van ‘n kneg is nederigheid en diensbaarheid, daarom het die Here Jesus sy dissipels ernstig teen hoogmoed en selfverheffing gewaarsku (Mark. 10:42-45; vgl. ook Fil. 2:5-9).

3.5  Herder

Christus het as die Herder van sy kudde ‘n absolute verbintenis tot hulle welsyn omdat Hy hulle duur gekoop het met sy kosbare bloed (Joh. 10:11). Hy het ‘n vaste versekering van redding aan hulle gegee (Joh. 10:7,9). Hy het nie net lewe nie, maar ‘n oorvloedige lewe aan hulle beloof (Joh. 10:10). Hy gee ook die versekering dat Hy hulle nie sal begewe of verlaat nie (Heb. 13:5).

3.6  Hoof van die gemeente

Jesus Christus is die Hoof van die gemeente (Ef. 1:22). Die eenheidsband tussen Christus en die gemeente word met ‘n huweliksverhouding vergelyk (Ef. 5:23). Uit Ef. 5:25-27 is dit duidelik dat Christus eers die gemeente gereinig en daarna geheilig het, sodat die gemeente rein en sonder vlek of rimpel voor Hom gestel kan word.

3.7  Koning

Omdat die Here Jesus alle mag in die hemel en op aarde het (Matt. 28:18), beklee Hy ook die amp van Koning. In hierdie bedeling rebelleer die nasies teen sy gesag, omdat Satan hulle mislei het (2 Kor. 4:4). Hierdie toestand sal drasties verander wanneer die Koning aan die einde van die verdrukking terugkeer aarde toe (Ps. 2:1-12; Op. 11:15; 19:11-21; Hand. 15:16-17; Jes. 9:5).

3.8  Regter

Alle Christene sal voor die regterstoel van Christus verskyn om rekenskap van hulle lewens ná bekering te gee (Rom. 14:10,12; 2 Kor. 5:10). Tydens die komende verdrukking sal sy toorn oor die sondaars op aarde uitgegiet word (Op. 6:16-17). Ná die vrederyk sal Hy ook die Regter van al die verlorenes van alle eeue wees (Hand. 17:30-31; Op. 20:11-15).

4. Sy beskrywende name

Daar is verder ook ‘n groot aantal beskrywende name van die Here Jesus in die Bybel. Hierdeur word die klem op bepaalde aspekte van sy Persoon en werk geplaas, sodat ons Hom nóg beter kan ken, verstaan en liefhê. Die volgende is voorbeelde hiervan:

Persoonlike toewyding

My gebed is dat ek ‘n toegewyde volgeling van Jesus Christus sal wees, dat ek voortdurend van alle sondes gereinig sal word deur sy bloed (1 Joh. 1:7), dat ek in sy genade en kennis sal toeneem (2 Pet. 3:18), dat ek Hom nooit sal verloën deur sy maagdelike geboorte, sy godheid, die groot betekenis van sy kruisdood, en die beloftes oor sy wederkoms te verloën nie, dat ek myself daagliks met Hom sal beklee en geen voorsorg vir die vlees sal maak om sy begeerlikhede te bevredig nie (Rom. 13:14). “God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei” (2 Kor. 2:14). In Hom leef ons, beweeg ons en is ons (Hand. 17:28).

Vrae

1.    Wat beteken die naam Jesus?

2.    Verduidelik die godheid van Jesus.

3.    Noem en bespreek drie ampte van Christus

4.    Wat is die betekenis van die bloed van Christus wat gestort is?

5.    Bespreek die betekenisse van drie beskrywende name van Jesus

Prof. Johan Malan

Pleasure and Profit in Bible Study

Pleasure and Profit in Bible Study

by Dwight Lyman Moody

We cannot overestimate the importance of a thorough familiarity with the Bible. I try to lose no opportunity of urging people by every means in my power to the constant study of this wonderful Book. If through the pages that follow, I can reach still others and rouse them to read their Bibles, not at random but with a plan and purpose, I shall be indeed thankful.

Go to this Bible study guide

Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans.
Joshua

An Old Testament Type of Jesus

Joshua played an important role in Israel after they had been delivered from Egypt, thereby preparing him for his future role as leader when they crossed the Jordan to take possession of the Promised Land. His conquests in Canaan rendered proof that he was a special instrument in the hand of the Lord. Joshua was an Old Testament type of Jesus, who was sent by the Father to accomplish a much greater purpose, i.e. to deliver people all over the world from the bondage of sin.

Go to study

Josua

’n Ou-Testamentiese Tipe van Jesus

Josua het ’n belangrike rol in Israel se geskiedenis gespeel nadat hulle uit Egipte bevry is, en dit het hom voorberei om as leier op te tree toe hulle deur die Jordaan getrek het om die Beloofde Land in besit te neem. Sy oorwinningstogte in Kanaän het van hom ’n beson­dere instrument in die hand van die Here gemaak. Josua was ’n Ou-Testamentiese tipe van Jesus wat deur die Vader gestuur is vir ’n veel groter doel, naamlik om mense oral in die wêreld uit die slawerny van sonde te bevry.

Gaan na studie

Die Bybel in Geheel

Die Bybel in Geheel

Hierdie is 'n kort oorsig om vir jou 'n duideliker prentjie te skets voordat jy in diepte met Bybelstudie begin. Hierdie Bybel in Geheel studie, is 'n studie van die hele Bybel. Dit neem jou deur elke boek van die Bybel om vir jou 'n kort oorsig te gee oor elke boek, deur wie dit geskryf was en waarom dit geskryf was en lig ook dan belangrike dele uit en som die boek in kort op. Met hierdie notas saam sal verdere studies van die Bybel baie meer vir jou sin maak en help om sekere konsepte beter te verstaan.
Die Bybel in Geheel

Kort Oorsig

Die waarde van die Bybel / Om die Bybel te verstaan / Bybelse Uitdrukkings.

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 1

Die Ou Testament

Die Ou Testament kan in 3 Dele opgedeel word: Deel 1 – Geskiedenis – Genesis tot Ester Deel 2 – Wysheid & Digkuns – Job tot Hooglied Deel 3 – Profesieë – Jesaja tot Maleagi

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 2

Die Nuwe Testament

Die Evangelies is seker die mees bekendste deel van die Bybel. Baie mense ken dele van die Evangelies maar min mense verstaan die omvang en doel van hierdie vier boeke.

Lees meer

Studies Concerning the subject of Holiness

Holiness is a characteristic that is often talked about but hardly understood as to how it can be obtained. Too often holiness is considered an attribute of God that is not attainable to man. Holiness is considered something impossible.
1. Personal Holiness

2. The Holiness of God

3. Putting Sin to Death, Pursuing Holiness

4. Trained in Godliness

5. True Humility

6. Contentment

7. Self-Control

Open Studies

13 Studies in Christelike Heiligheid

13 Studies in Christelike Heiligheid

Hierdie 13 Wesleyaanse lesings oor heiligmaking is opgestel om weekliks oor ‘n tydperk van drie maande aangebied te word.

Sien Studies

Eerste Beginsels van die Christelike Lewe

Bybelstudie Reeks

Hierdie kursus is uitgewerk vir enigeen wat die Here Jesus aangeneem het as sy persoonlike Saligmaker. Dit is ook vir diè wat andere wil help om te groei in die geestelike lewe. Die doel van die leerplan is om u gebalanseerd te maak in die Christelike lewe. Dit beklemtoon dat u geestelike ondervinding prakties moet uitwerk in u daaglikse lewe.

Hierdie studies is ideaal vir sondagskool of ander groep studies.

Lees meer

'n Studie oor Heiligmaking

Die leer oor heiligmaking as 'n tweede genadewerk ná bekering help alle Christene om tot geestelike volwassenheid op te groei.

Hier is 12 studies wat in diepte kyk na hierdie onderwerp. Die studies is ook as klank studies beskikbaar.
Inhoud
1. Die Behoefte aan Heiligmaking
2. Die Stryd Teen Vleeslikheid
3. Die Eise van Dissipelskap
4. Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking
5. Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking
6. Vervulling met die Heilige Gees
7. Volkome Heiligmaking
8. Die Wil van God
9. Gawes en Vrug van die Gees
10. Bedieninge van die Heilige Gees
11. Die pelgrimsreis van God se Volk
12. Heiligmaking en die Wederkoms

Gaan na studie

Discipling New Believers
English & Afrikaans FREE printable studies.

8 Week study program

This can be used as a weekly study for new believers. These studies will help with assurance of salvation and will grow their Bible knowledge. These are the very basics of the Christian faith and will ensure a firm foundation. Give this to a young believer and go through all the answers with the person each week. Make sure they memorized the scriptures each week. Use the study's questions to lead conversations on subjects that the person do not yet understand.

/Study%201
WHAT HAPPENED TO ME?
/Study%203
TO LEARN MORE ABOUT GOD
/Study%204
IN CONVERSATION WITH GOD
/Study%206
WITNESSING FOR GOD
/Study%207
FILLED WITH THE SPIRIT OF GOD
/Study%208
TO BE ONE IN CHRIST
/Study%201%20to%208
All 8 studies in one
/Answer%20sheet
Study 1 ot 8

8 Weke studie program

Gebruik die kort studies om weekliks deur te gaan met 'n nuwe Christen. Dit sal hulle sekerheid gee en hulle Bybel kennis verbreed sodat hulle op 'n vaste fondasie kan bou. Gee dit weekliks vir die persoon en gaan dit dan saam met hulle deur elke week nadat hulle dit ingevul het. Toets hul teks memorisering Gebruik die vrae in die studies as leiding tot nodige gesprekke daar waar die persoon dalk dinge nie verstaan nie.

/Studie%201
WAT HET MET MY GEBEUR?
/Studie%202
‘N WANDELING MET GOD
/Studie%203
OM VAN GOD TE LEER
/Studie%204
IN GESPREK MET GOD
/Studie%206
OM VIR GOD TE GETUIG
/Studie%207
GEVUL MET GOD SE GEES
/Studie%208
OM EEN TE WEES IN CHRISTUS
/Studie%201%20tot%208
Al 8 studies in een
/Antwoordblad
Studie 1 ot 8
Precept Ministries International

Precept Ministries International

PRECEPT MINISTRIES SOUTH AFRICA SERVES THE CHURCH BY HELPING TO ESTABLISH PEOPLE IN GOD'S WORD, USING INDUCTIVE BIBLE STUDY.

The ministry’s goal is to equip and encourage people to live as exemplary followers of Jesus Christ, studying the Bible inductively, viewing the world Biblically, making disciples intentionally and serving the church faithfully in the power of the Holy Spirit.

Through workshops, conferences and Bible classes the ministry provides training in Inductive Bible Study skills, which includes leading dynamic small group discussions. Inductive Bible study materials are available in nearly 70 languages. Hundreds of thousands of men, women, teens and children in close to 150 countries discover Truth for themselves using the Inductive Bible Study Method through the work of Precept Ministries.

www.precept.org.za

Precept Ministries - Lightning Studies

FREE downloadable Lightning Study topics offer a “print friendly” option for you to have a practical example of how Inductive Bible Study works during your personal devotion times or even with your small group.

Learn more

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.