Bible Study
Bible Studies | Study Guides | Group or Individual study |

Make disciples!

Hoe om die Bybel te lees

‘Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.’ Jos 1:8

1. Wat is die Bybel?
Die Bybel is God se boek wat aan ons gegee is om ons van God te vertel. Ons weet daar is ‘n God want ons sien die son, die maan, die duisende sterre en die aarde met sy berge en riviere. Ons kan sien dat daar ‘n magtige een moes gewees het om dit alles te maak, want hierdie dinge kon nie hulself gemaak het nie. Ons weet niks van God totdat ons die Bybel lees. Daar leer ons wie God is, wat God is, wat God gedoen het en wat God nou doen.

2. Is dit moeilik om die Bybel te verstaan?
Sommige gedeeltes is moeilik; maar sommige, met die mees belangrike dinge daarin, is so eenvoudig dat u wat hierdie lees, dit kan verstaan. Lees eers dié dele wat maklik is om te verstaan en laat die moeilike dele vir later.

3. Hoe het die Bybel tot ons gekom?
Dit is lank gelede deur God se diensknegte geskrywe. God het hulle gelei in wat hulle moes skrywe, en het hulle bewaar van foute te begaan. Dis waarom ons alles glo wat ons in die Bybel lees, want dit is God se Woord aan ons. Dit was in baie ou tale geskryf, wat nou in ons eie taal vertaal is, sodat dit ons gidsboek deur ons hele lewe kan wees.

4. Watter deel van die Bybel moet ek eerste lees?
Begin deur die Evangelie volgens Johannes te lees. Dit is die vierde boek van die Nuwe Testament. Dit is ‘n maklike storie van die lewe van die Seun van God, ons Here Jesus Christus. Dit behandel ook Sy dood aan die kruis en Sy opstanding uit die dood. Hier sal u baie leer van wat Hy gedoen het toe Hy byna 2000 jaar gelede in ons wêreld was.

5. Wat moet ek daarna lees?
In die vyfde boek van die Nuwe Testament, “Die Handelinge van die Apostels” genoem, sal u lees wat die Here Jesus Christus gedoen het nadat Hy terug is hemel toe, deur Sy diensknegte, die apostels, hier op aarde. Hier sal u leer hoe Sy gemeente begin het, hoe die eerste Christene bymekaar gekom het in Sy naam om te bid, om “brood te breek” (nagmaal) soos Hy beveel het. U sal ook lees, hoe die apostels en ander Christene gely het vir hulle Heer. Al hierdie dinge sal vir u nuttig wees.

6. Wat moet ek daarna lees?
Dit sal nou vir u voordelig wees om die eerste brief van Paulus aan die Thessalonicense te lees. Dit was geskrywe aan ‘n gemeente van manne en vroue wat nog maar kort vantevore tot bekering gekom het. Hulle was jong Christene. U sal hier lees dat die Here Jesus weer terug kom en wat Hy sal doen wanneer Hy kom.
Nadat u hierdie boeke gelees het kan u begin met die Evangelie volgens Matthéüs, die eerste boek van die Nuwe Testament, en lees dan regdeur tot die laaste hoofstuk van die Bybel. Lees ook in die Ou Testament, Genesis, die eerste boek in die Bybel.

7. Hoe moet ek die Bybel lees?
Nederig. Onthou dat dit God se woord aan u is, en wees bereid om dit as ‘n leerling te ontvang, wat behoefte daaraan het om geleer te word hoe ‘n Christen moet lewe.
Biddend. Voordat u lees, vra God om u te help om te verstaan wat u lees.
Gehoorsaam. Wees gereed om dadelik gehoorsaam te wees aan alles wat God aan u sê om te doen.
Versigtig. Moet nie haastig wees nie, want as u dit vinnig lees sal u nie alles sien wat God wil hê dat u moet sien nie. Lees elke hoofstuk versigtig en probeer om die betekenis daarvan te verstaan.
Daagliks. Lees ‘n hoofstuk of deel van ‘n hoofstuk elke dag.
Taal? Lees dit in u eie taal.


Hier is die raad wat Paulus, die bejaarde apostel, aan ‘n jong man met die naam van Timótheüs gegee het. U sal dit in die Bybel vind in Paulus se tweede brief aan Timótheüs hoofstuk 3, verse 14 tot 17. Lees dit; dink daaroor en lees dit dan weer.
“Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die Hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”

Wat is die belangrikste lesse in die Bybel?
Hier is sommige van hulle:

A. Die Bybel leer ons van God. Ons leer dat Hy heilig is en dat ons sondes, al ons verkeerde dade, deur Hom gehaat word. Dit vertel ook dat God ons so lief gehad het dat Hy sy enigste Seun gegee het om vir ons te red.

B. Die Bybel vertel ons omtrent onsself. Dit sê dat ons almal gesondig het; dat ons verkeerde dinge gedoen het, gesê het en gedink het. Dit vertel ook aan ons dat God ons sal straf vir hierdie sondes.

C. Die Bybel wys vir ons ‘n Verlosser. Dit vertel aan ons hoe die Here Jesus Christus na die wêreld gekom het om sondaars te red; dat Hy hulle plek geneem het en aan die kruis vir hulle gesterf het; dat Hy weer opgestaan het uit die graf en vir ewig lewe om diegene te red en te bewaar wat in Hom glo.


Lees u Bybel aandagtig elke dag en u sal van al hierdie waarhede daar leer. Koning Dawid bid in Psalm 119:18 “Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.” Laat dit ook u gebed wees.

Pleasure and Profit in Bible Study

Pleasure and Profit in Bible Study

by Dwight Lyman Moody

We cannot overestimate the importance of a thorough familiarity with the Bible. I try to lose no opportunity of urging people by every means in my power to the constant study of this wonderful Book. If through the pages that follow, I can reach still others and rouse them to read their Bibles, not at random but with a plan and purpose, I shall be indeed thankful.

Go to this Bible study guide

Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans.
Joshua

An Old Testament Type of Jesus

Joshua played an important role in Israel after they had been delivered from Egypt, thereby preparing him for his future role as leader when they crossed the Jordan to take possession of the Promised Land. His conquests in Canaan rendered proof that he was a special instrument in the hand of the Lord. Joshua was an Old Testament type of Jesus, who was sent by the Father to accomplish a much greater purpose, i.e. to deliver people all over the world from the bondage of sin.

Go to study

Josua

’n Ou-Testamentiese Tipe van Jesus

Josua het ’n belangrike rol in Israel se geskiedenis gespeel nadat hulle uit Egipte bevry is, en dit het hom voorberei om as leier op te tree toe hulle deur die Jordaan getrek het om die Beloofde Land in besit te neem. Sy oorwinningstogte in Kanaän het van hom ’n beson­dere instrument in die hand van die Here gemaak. Josua was ’n Ou-Testamentiese tipe van Jesus wat deur die Vader gestuur is vir ’n veel groter doel, naamlik om mense oral in die wêreld uit die slawerny van sonde te bevry.

Gaan na studie

Die Bybel in Geheel

Die Bybel in Geheel

Hierdie is 'n kort oorsig om vir jou 'n duideliker prentjie te skets voordat jy in diepte met Bybelstudie begin. Hierdie Bybel in Geheel studie, is 'n studie van die hele Bybel. Dit neem jou deur elke boek van die Bybel om vir jou 'n kort oorsig te gee oor elke boek, deur wie dit geskryf was en waarom dit geskryf was en lig ook dan belangrike dele uit en som die boek in kort op. Met hierdie notas saam sal verdere studies van die Bybel baie meer vir jou sin maak en help om sekere konsepte beter te verstaan.
Die Bybel in Geheel

Kort Oorsig

Die waarde van die Bybel / Om die Bybel te verstaan / Bybelse Uitdrukkings.

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 1

Die Ou Testament

Die Ou Testament kan in 3 Dele opgedeel word: Deel 1 – Geskiedenis – Genesis tot Ester Deel 2 – Wysheid & Digkuns – Job tot Hooglied Deel 3 – Profesieë – Jesaja tot Maleagi

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 2

Die Nuwe Testament

Die Evangelies is seker die mees bekendste deel van die Bybel. Baie mense ken dele van die Evangelies maar min mense verstaan die omvang en doel van hierdie vier boeke.

Lees meer

Studies Concerning the subject of Holiness

Holiness is a characteristic that is often talked about but hardly understood as to how it can be obtained. Too often holiness is considered an attribute of God that is not attainable to man. Holiness is considered something impossible.
1. Personal Holiness

2. The Holiness of God

3. Putting Sin to Death, Pursuing Holiness

4. Trained in Godliness

5. True Humility

6. Contentment

7. Self-Control

Open Studies

13 Studies in Christelike Heiligheid

13 Studies in Christelike Heiligheid

Hierdie 13 Wesleyaanse lesings oor heiligmaking is opgestel om weekliks oor ‘n tydperk van drie maande aangebied te word.

Sien Studies

Eerste Beginsels van die Christelike Lewe

Bybelstudie Reeks

Hierdie kursus is uitgewerk vir enigeen wat die Here Jesus aangeneem het as sy persoonlike Saligmaker. Dit is ook vir diè wat andere wil help om te groei in die geestelike lewe. Die doel van die leerplan is om u gebalanseerd te maak in die Christelike lewe. Dit beklemtoon dat u geestelike ondervinding prakties moet uitwerk in u daaglikse lewe.

Hierdie studies is ideaal vir sondagskool of ander groep studies.

Lees meer

'n Studie oor Heiligmaking

Die leer oor heiligmaking as 'n tweede genadewerk ná bekering help alle Christene om tot geestelike volwassenheid op te groei.

Hier is 12 studies wat in diepte kyk na hierdie onderwerp. Die studies is ook as klank studies beskikbaar.
Inhoud
1. Die Behoefte aan Heiligmaking
2. Die Stryd Teen Vleeslikheid
3. Die Eise van Dissipelskap
4. Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking
5. Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking
6. Vervulling met die Heilige Gees
7. Volkome Heiligmaking
8. Die Wil van God
9. Gawes en Vrug van die Gees
10. Bedieninge van die Heilige Gees
11. Die pelgrimsreis van God se Volk
12. Heiligmaking en die Wederkoms

Gaan na studie

Discipling New Believers
English & Afrikaans FREE printable studies.

8 Week study program

This can be used as a weekly study for new believers. These studies will help with assurance of salvation and will grow their Bible knowledge. These are the very basics of the Christian faith and will ensure a firm foundation. Give this to a young believer and go through all the answers with the person each week. Make sure they memorized the scriptures each week. Use the study's questions to lead conversations on subjects that the person do not yet understand.

/Study%201
WHAT HAPPENED TO ME?
/Study%203
TO LEARN MORE ABOUT GOD
/Study%204
IN CONVERSATION WITH GOD
/Study%206
WITNESSING FOR GOD
/Study%207
FILLED WITH THE SPIRIT OF GOD
/Study%208
TO BE ONE IN CHRIST
/Study%201%20to%208
All 8 studies in one
/Answer%20sheet
Study 1 ot 8

8 Weke studie program

Gebruik die kort studies om weekliks deur te gaan met 'n nuwe Christen. Dit sal hulle sekerheid gee en hulle Bybel kennis verbreed sodat hulle op 'n vaste fondasie kan bou. Gee dit weekliks vir die persoon en gaan dit dan saam met hulle deur elke week nadat hulle dit ingevul het. Toets hul teks memorisering Gebruik die vrae in die studies as leiding tot nodige gesprekke daar waar die persoon dalk dinge nie verstaan nie.

/Studie%201
WAT HET MET MY GEBEUR?
/Studie%202
‘N WANDELING MET GOD
/Studie%203
OM VAN GOD TE LEER
/Studie%204
IN GESPREK MET GOD
/Studie%206
OM VIR GOD TE GETUIG
/Studie%207
GEVUL MET GOD SE GEES
/Studie%208
OM EEN TE WEES IN CHRISTUS
/Studie%201%20tot%208
Al 8 studies in een
/Antwoordblad
Studie 1 ot 8
Precept Ministries International

Precept Ministries International

PRECEPT MINISTRIES SOUTH AFRICA SERVES THE CHURCH BY HELPING TO ESTABLISH PEOPLE IN GOD'S WORD, USING INDUCTIVE BIBLE STUDY.

The ministry’s goal is to equip and encourage people to live as exemplary followers of Jesus Christ, studying the Bible inductively, viewing the world Biblically, making disciples intentionally and serving the church faithfully in the power of the Holy Spirit.

Through workshops, conferences and Bible classes the ministry provides training in Inductive Bible Study skills, which includes leading dynamic small group discussions. Inductive Bible study materials are available in nearly 70 languages. Hundreds of thousands of men, women, teens and children in close to 150 countries discover Truth for themselves using the Inductive Bible Study Method through the work of Precept Ministries.

www.precept.org.za

Precept Ministries - Lightning Studies

FREE downloadable Lightning Study topics offer a “print friendly” option for you to have a practical example of how Inductive Bible Study works during your personal devotion times or even with your small group.

Learn more

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.