Bible Study
Bible Studies | Study Guides | Group or Individual study |

Make disciples!

Die Bybelboek - Bybelstudiemetode

Daar is verskillende metodes wat vir Bybelstudie gebruik kan word. Die metode wat aanbeveel word is ‘n metode wat al deur baie mense met groot vrug gebruik is. Ons noem dit die Bybelboek – Bybelstudiemetode. Volgens hierdie metode word die hele Bybel, Bybelboek vir Bybelboek, sinvol en sistematies bestudeer.

Die Regte Boek

Die regte boek moet gekies word. Indien jy in die begin ‘n te moeilike boek kies, bestaan die gevaar dat jy kan moed verloor en vroeg tou opgooi. Die volgende kan jou help met die kies van ‘n boek:

—        Kies ‘n kort boek. ‘n Boek met hoogstens 6 tot 8 hoofstukke.

—        Kies ‘n makliker boek bv. 1 Johannes of een van die korter briewe van Paulus. Vermy eers moeiliker boeke soos Openbaring, Hebreërs of Romeine.

—        Kies ‘n boek in die Nuwe Testament.

Dit word aanbeveel dat jy jou Bybelstudie met 1 Johannes sal begin.

Gebed

Begin altyd jou Bybelstudie met gebed. Vra die Here dat Hy sy Woord vir jou sal ontsluit sodat jy die groot, uitstaande waarhede en ook die klein, verborge edelgesteentes kan raaksien. (Ps. 119:18)

Pen en Papier

Hou ‘n skryfding byderhand om aantekeninge te maak.

Kennismaking met die Boek

Voordat ons kan kom by die bestudering van die fyner detail van ‘n Bybelboek is dit nodig dat ons ‘n geheelbeeld van die boek sal hê.

Lees die boek herhaaldelik deur

Dit is baie belangrik dat jy vertroud sal wees met die inhoud van die boek. Probeer die boek soveel keer as moontlik deurlees. Daar is mense wat meen dat jy die boek ten minste 15 keer moet deurlees. Dit sal goed wees indien jy die boek ook een of twee keer in ‘n Bybel in ‘n ander taal wat jy magtig is, kan deurlees.

Maak ‘n kort opsomming van die boek

Jy is nou gereed om ‘n kort opsomming van die boek te maak. Skryf die volgende in jou opsomming neer:

 1. Wat is die hooftema / sentrale boodskap van die boek?
 2. Watter is die belangrikste onderwerpe wat behandel word?
 3. Watter is vir jou die belangrikste teks of tekse in die boek?
 4. Wat het jou die meeste getref in die boek?

Bestudering van hoofstukke en verse in die boek

Nadat jy ‘n geheelbeeld van die boek gekry het, is jy gereed om ‘n intensiewe ontleding van elke hoofstuk te doen.

        1. Lees die hoofstuk ‘n paar keer stadig en met aandag deur. Nadat jy die hoofstuk ‘n paar keer

    deurgelees het, maak die Bybel toe en vra jouself die vraag: “Waaroor het die gelese gedeelte ge-handel?” Lees die hoofstuk nou     weer ‘n keer deur. Verkieslik in ‘n Bybel wat in ‘n ander taal geskryf is.

2. Beantwoord nou die volgende vrae op jou aantekeninge papier of in jou notaboekie. Van die vrae sal nie elke keer beantwoord kan             word nie.

 1. Waaroor handel die hoofstuk? Wat is die hooftema in die hoofstuk?
 2. Watter persone tree op in die hoofstuk? Byvoorbeeld: Wie is aan die woord? Aan wie word geskryf?
 3. Wat is die sleutelteks?
 4. Wat leer die hoofstuk my van Jesus Christus?
 5. Op watter sondes in my lewe wys die hoofstuk my?
 6. Wat belowe God my in hierdie hoofstuk?
 7. Watter opdragte / voorskrifte ten opsigte van my lewe word in hierdie hoofstuk gegee?
 8. Watter sake word in hierdie hoofstuk genoem waaroor en waarvoor ek kan bid?

3. Lees die aantekeninge wat jy gemaak het ‘n paar keer aandagtig deur.

4. Memoriseer die sleutelteks / sleuteltekse in die gelese hoofstuk.

Dit kan op die volgende manier gedoen word:

Maak vir jou kaartjies waarop jy die Bybelteks neerskryf. Op die een kant van die kaartjie skryf jy die teks-onderwerp en die teks-verwysing en op die ander kant, die woorde van die betrokke teks.

Voorbeeld:

 Kant 1      GEBED
        1 Thes. 5:17       
        Kant 2      "Bid sonder ophou"

 

Hierdie kaartjies kan jy by jou hou en wanneer daar ‘n geleentheid is, kan jy die kaartjies uithaal en die Bybeltekse leer.

5.Gehoorsaam die bevele, opdragte, voorskrifte ensovoorts in elke hoofstuk wat jy lees. Jy moet nie net

hoor wat God in die Bybel te sê het nie, jy moet dit ook doen en so lewe. (Jak. 1:22 “En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.)

In die begin gaan Bybelstudie nie so maklik wees nie. Hou egter moed. Dit sal algaande makliker word.

Bybelstudieprogram

Hier is ‘n volgorde van Bybelboeke waaroor Bybelstudie gedoen kan word. Daar word begin met ‘n paar makliker boeke totdat jy meer vertroud is met Bybelstudie. Dit word aanbeveel dat jy in die volgorde sal bly.
(Eers die eerste kolom en dan die tweede een.)

Naam van Bybelboek

Aantal Hoofst.

Naam van Bybelboek

Aantal Hoofst.

1 Johannes

5

1 Korinthiërs

16

Efesiërs

6

Jesaja

66

Galasiërs

6

Lukas

24

Filippense

4

Numeri

36

Markus

16

Amos

9

Johannes

21

Miga

7

Genesis

50

Handelinge

28

Prediker

12

Josua

24

Kolossense

4

Jeremia

52

Psalms

150

2 Korinthiërs

13

Hosia

14

Deuteronomium

34

1 Samuel

31

Hooglied

8

1 Thessalonicense

5

Klaagliedere

5

Rut

4

Titus

3

2 Samuel

24

Filemon

1

2 Thessalonicense

3

Rigters

21

1 Konings

22

Esegiël

48

2 Konings

25

1 Petrus

5

Job

42

Nahum

3

Jakobus

5

Habakuk

3

Exodus

40

Esra

10

Romeine

16

Hebreërs

13

Spreuke

31

Nehemia

13

Daniël

12

2 Johannes

1

1 Timotheüs

6

3 Johannes

1

Levitikus

27

Judas

1

Joël

3

Ester

10

Obadja

1

Sefanja

3

Jona

4

Haggai

2

Mattheüs

28

Openbaring

22

1 Kronieke

29

Sagaria

14

2 Timotheüs

4

Maleagi

4

2 Kronieke

36

2 Petrus

3

Pleasure and Profit in Bible Study

Pleasure and Profit in Bible Study

by Dwight Lyman Moody

We cannot overestimate the importance of a thorough familiarity with the Bible. I try to lose no opportunity of urging people by every means in my power to the constant study of this wonderful Book. If through the pages that follow, I can reach still others and rouse them to read their Bibles, not at random but with a plan and purpose, I shall be indeed thankful.

Go to this Bible study guide

Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans.
Joshua

An Old Testament Type of Jesus

Joshua played an important role in Israel after they had been delivered from Egypt, thereby preparing him for his future role as leader when they crossed the Jordan to take possession of the Promised Land. His conquests in Canaan rendered proof that he was a special instrument in the hand of the Lord. Joshua was an Old Testament type of Jesus, who was sent by the Father to accomplish a much greater purpose, i.e. to deliver people all over the world from the bondage of sin.

Go to study

Josua

’n Ou-Testamentiese Tipe van Jesus

Josua het ’n belangrike rol in Israel se geskiedenis gespeel nadat hulle uit Egipte bevry is, en dit het hom voorberei om as leier op te tree toe hulle deur die Jordaan getrek het om die Beloofde Land in besit te neem. Sy oorwinningstogte in Kanaän het van hom ’n beson­dere instrument in die hand van die Here gemaak. Josua was ’n Ou-Testamentiese tipe van Jesus wat deur die Vader gestuur is vir ’n veel groter doel, naamlik om mense oral in die wêreld uit die slawerny van sonde te bevry.

Gaan na studie

Die Bybel in Geheel

Die Bybel in Geheel

Hierdie is 'n kort oorsig om vir jou 'n duideliker prentjie te skets voordat jy in diepte met Bybelstudie begin. Hierdie Bybel in Geheel studie, is 'n studie van die hele Bybel. Dit neem jou deur elke boek van die Bybel om vir jou 'n kort oorsig te gee oor elke boek, deur wie dit geskryf was en waarom dit geskryf was en lig ook dan belangrike dele uit en som die boek in kort op. Met hierdie notas saam sal verdere studies van die Bybel baie meer vir jou sin maak en help om sekere konsepte beter te verstaan.
Die Bybel in Geheel

Kort Oorsig

Die waarde van die Bybel / Om die Bybel te verstaan / Bybelse Uitdrukkings.

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 1

Die Ou Testament

Die Ou Testament kan in 3 Dele opgedeel word: Deel 1 – Geskiedenis – Genesis tot Ester Deel 2 – Wysheid & Digkuns – Job tot Hooglied Deel 3 – Profesieë – Jesaja tot Maleagi

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 2

Die Nuwe Testament

Die Evangelies is seker die mees bekendste deel van die Bybel. Baie mense ken dele van die Evangelies maar min mense verstaan die omvang en doel van hierdie vier boeke.

Lees meer

Studies Concerning the subject of Holiness

Holiness is a characteristic that is often talked about but hardly understood as to how it can be obtained. Too often holiness is considered an attribute of God that is not attainable to man. Holiness is considered something impossible.
1. Personal Holiness

2. The Holiness of God

3. Putting Sin to Death, Pursuing Holiness

4. Trained in Godliness

5. True Humility

6. Contentment

7. Self-Control

Open Studies

13 Studies in Christelike Heiligheid

13 Studies in Christelike Heiligheid

Hierdie 13 Wesleyaanse lesings oor heiligmaking is opgestel om weekliks oor ‘n tydperk van drie maande aangebied te word.

Sien Studies

Eerste Beginsels van die Christelike Lewe

Bybelstudie Reeks

Hierdie kursus is uitgewerk vir enigeen wat die Here Jesus aangeneem het as sy persoonlike Saligmaker. Dit is ook vir diè wat andere wil help om te groei in die geestelike lewe. Die doel van die leerplan is om u gebalanseerd te maak in die Christelike lewe. Dit beklemtoon dat u geestelike ondervinding prakties moet uitwerk in u daaglikse lewe.

Hierdie studies is ideaal vir sondagskool of ander groep studies.

Lees meer

'n Studie oor Heiligmaking

Die leer oor heiligmaking as 'n tweede genadewerk ná bekering help alle Christene om tot geestelike volwassenheid op te groei.

Hier is 12 studies wat in diepte kyk na hierdie onderwerp. Die studies is ook as klank studies beskikbaar.
Inhoud
1. Die Behoefte aan Heiligmaking
2. Die Stryd Teen Vleeslikheid
3. Die Eise van Dissipelskap
4. Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking
5. Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking
6. Vervulling met die Heilige Gees
7. Volkome Heiligmaking
8. Die Wil van God
9. Gawes en Vrug van die Gees
10. Bedieninge van die Heilige Gees
11. Die pelgrimsreis van God se Volk
12. Heiligmaking en die Wederkoms

Gaan na studie

Discipling New Believers
English & Afrikaans FREE printable studies.

8 Week study program

This can be used as a weekly study for new believers. These studies will help with assurance of salvation and will grow their Bible knowledge. These are the very basics of the Christian faith and will ensure a firm foundation. Give this to a young believer and go through all the answers with the person each week. Make sure they memorized the scriptures each week. Use the study's questions to lead conversations on subjects that the person do not yet understand.

/Study%201
WHAT HAPPENED TO ME?
/Study%203
TO LEARN MORE ABOUT GOD
/Study%204
IN CONVERSATION WITH GOD
/Study%206
WITNESSING FOR GOD
/Study%207
FILLED WITH THE SPIRIT OF GOD
/Study%208
TO BE ONE IN CHRIST
/Study%201%20to%208
All 8 studies in one
/Answer%20sheet
Study 1 ot 8

8 Weke studie program

Gebruik die kort studies om weekliks deur te gaan met 'n nuwe Christen. Dit sal hulle sekerheid gee en hulle Bybel kennis verbreed sodat hulle op 'n vaste fondasie kan bou. Gee dit weekliks vir die persoon en gaan dit dan saam met hulle deur elke week nadat hulle dit ingevul het. Toets hul teks memorisering Gebruik die vrae in die studies as leiding tot nodige gesprekke daar waar die persoon dalk dinge nie verstaan nie.

/Studie%201
WAT HET MET MY GEBEUR?
/Studie%202
‘N WANDELING MET GOD
/Studie%203
OM VAN GOD TE LEER
/Studie%204
IN GESPREK MET GOD
/Studie%206
OM VIR GOD TE GETUIG
/Studie%207
GEVUL MET GOD SE GEES
/Studie%208
OM EEN TE WEES IN CHRISTUS
/Studie%201%20tot%208
Al 8 studies in een
/Antwoordblad
Studie 1 ot 8
Precept Ministries International

Precept Ministries International

PRECEPT MINISTRIES SOUTH AFRICA SERVES THE CHURCH BY HELPING TO ESTABLISH PEOPLE IN GOD'S WORD, USING INDUCTIVE BIBLE STUDY.

The ministry’s goal is to equip and encourage people to live as exemplary followers of Jesus Christ, studying the Bible inductively, viewing the world Biblically, making disciples intentionally and serving the church faithfully in the power of the Holy Spirit.

Through workshops, conferences and Bible classes the ministry provides training in Inductive Bible Study skills, which includes leading dynamic small group discussions. Inductive Bible study materials are available in nearly 70 languages. Hundreds of thousands of men, women, teens and children in close to 150 countries discover Truth for themselves using the Inductive Bible Study Method through the work of Precept Ministries.

www.precept.org.za

Precept Ministries - Lightning Studies

FREE downloadable Lightning Study topics offer a “print friendly” option for you to have a practical example of how Inductive Bible Study works during your personal devotion times or even with your small group.

Learn more

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.