fbpx
Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Afrikaanse Artikels

Deur Johan Malan

Wyle Johan Malan was 'n professor in antropologie aan die Universiteit van Limpopo. Hy het sy belangstelling in die Bybel en geloof gekoppel aan wetenskaplike navorsing van verskeie kulture. Hierdie studies het gelei tot verskeie artikels en boeke, waaronder Jesus Christus en ons lewe in Hom, Die Sewe Feeste, Heiligmaking, Die Dag van die Here en Die Laaste Dae is. Johan was 'n evangeliese Christen wat die grammaties-historiese vertolking van die Bybel voorgestaan het.

Aanval op die Belofte oor die Wegraping

Dit het onder sommige antichiliaste ‘n populêre gebruik geword om ongeregverdigde en swak gemotiveerde aanvalle op die leer oor die wegraping te maak, asook op profesieë oor die herstel van Israel, die verskyning van ‘n persoonlike Antichris, en Christus se duisendjarige ryk ná sy wederkoms. ‘n Persoon wat homself hieraan skuldig maak, is “profeet” Kobus van Rensburg van Lofdal Bedieninge. In hierdie artikel word sy video-boodskap, “The ultimate shock of the Rapture,” in die lig van die Skrif beoordeel.

Antichris en Valse Profeet in ‘n Tweemanregering

Die valse profeet sal as gevolg van sy misleidingsmag en vermoë om tekens en wonders te kan doen, as mederegeerder saam met die Antichris optree.

Antichris se Stoel só vir hom Reggeskuif

Deur die huidige proses van globalisering word die weg na ‘n nuwe wêreldorde gebaan. Sodoende word strukture vir die Antichris se wêreldregering geskep.

Apologetiese Prediking

Daar is in die Bybel talle verwysings na godsdienstige vervalsings wat deur die duiwel gebruik word om mense geestelik op 'n dwaalspoor te laat beland. Wat is die oplossing hiervoor? Apologetiese (verdedigende) prediking, m.a.w. prediking waarin die waarheid van God se Woord teen al die verskillende dwalings verdedig word.

Belangrike Leer oor die Here Jesus se Godheid

Ons leef in 'n tyd waarin die Drie-eenheidsleer, en veral die godheid en ewige selfbestaan van die Here Jesus, deur 'n toenemende aantal teoloe verwerp word. Hierdie probleem is nie net die produk van moderne teologiese denke nie, maar die gevolg van eeue-oue dwalings in leerstellings oor Jesus Christus.

Benoudheid Van die Nasies

Die tekens wat Christus se koms voorafgaan, veroorsaak groot benoudheid onder die nasies.

Boere-Afrikaners, Jode en Israel

Die regte etniese identiteit van Israel én die nasies sal verwarring voorkom oor wie ons regtig is. Die Boere is nie Israeliete nie!

Bybel nie as God se Geïnspireerde Woord Aanvaar nie

'n Toenemende aantal teoloe beskou die Bybel nie meer as die foutlose en letterlik genspireerde Woord van God nie. Die sterk humanistiese inslag in die meeste moderne Bybelvertalings kan toegeskryf word aan die feit dat n groot aantal teoloe nie meer die Bybel as die genspireerde Woord van God aanvaar nie.  Dit is waarom hulle dit nou vertaal en vertolk net soos wat hulle wil.

Christus as ons Verlosser en Advokaat

Twee van die baie belangrike hoedanighede waarin die Here Jesus Homself aan ons openbaar, is dié van Verlosser en Voorspraak (of Advokaat). Dit staan in verband met ons aanvanklike redding en ook ons voortgesette reiniging van sonde daarná.

Daar is ‘n Stryd om te Stry

Opsomming: Om oorwinning in ons geestelike lewe te kry, moet ons teen die wereld, die vlees en die duiwel oorwin.  Baie mense besef nie die volle implikasies daarvan dat ons in 'n geestelike stryd teen die wreld, die vlees en die duiwel gewikkel is nie. Die gevolg is dat hulle nie van oorwinning tot oorwinning gaan nie, maar eerder van neerlaag tot neerlaag.

Daniël se 70 Jaarweke

Wanneer 'n studie van profesie oor die eindtyd gemaak word, moet die dispensasionele posisie van die volk Israel goed begryp word, veral soos wat dit in Danil 9:24-27 beskryf word. Dit is teen hierdie agtergrond baie duidelik waarom al die gebeure in die verdrukking, soos in Openbaring 6 tot 19 beskryf, binne 'n tydsraamwerk van sewe jaar afspeel.

Die Aard en Beloning van ‘n Ware Geloof

Opsomming: 'n Ware geloof moet duidelik van valse weergawes daarvan onderskei word. Laasgenoemde lei na verwerping en eersgenoemde na beloning deur God.  Een van die grootste geestelike probleme in Suid-Afrika en moontlik in die hele wereld is vormgodsdiens.

Die Antichris, die Groot Verdrukking en Israel

Bybelse profesieë oor die Antichris, die groot verdrukking en die herstel van Israel is eindtyds. Baie mense verklaar hierdie profesieë histories en het as gevolg daarvan ‘n verwarde toekomsverwagting.

Die Barmhartige Samaritaan

Drie duidelike boodskappe kom deur hierdie gelykenis tot ons, nl. oor barmhartigheidsdiens, oor die redding van siele en oor die wederkoms van Christus.

Die Bedreiging van Islam

Meer as 22% van die wêreldbevolking is Moslems en dié geloof is besig om baie vinnig opgang te maak. In verskeie Westerse lande is dit al die tweede grootste godsdiens ná die Christendom. Gedryf deur die olierykdom van Arabiese state laat Islam geen steen onaangeroer om die Koran en ander literatuur te versprei, moskees te bou, ‘n geestelike tuiste vir ontwrigte en onseker mense te skep, godsdienstige regverdiging aan die politieke aspirasies van anti-Westerse en anti-Joodse groepe te bied, en sodoende aan verskeie fronte hulle ideaal van wêreldoorheersing te bevorder nie.

Die Bindende Mag van Kerklike Dogma

Baie mense ontdek soms groot waarhede in die Bybel, net om hulle teen onversetlike predikante vas te loop wat selfs weier om duidelike, Bybelse uitsprake oor 'n saak te aanvaar.  Die rede vir hierdie houding is die feit dat predikante hulleself onbeweeglik aan hulle kerk se leerstellings vasgeteken het.

Die Christen as ‘n Tempel van God

Opsomming: Christene word in die Nuwe Testament ook tempels van die Heilige Gees genoem.  Watter verantwoordelikheid plaas dit op ons?  Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?

Die Dae van Noag en Lot

In die eindtyd sal die morele verdorwenheid en rebellie teen God weer die afmetings aanneem wat dit in die dae van Noag en Lot gehad het.

Die Drie-enige God

Die God van die Bybel is 'n Drie-enige God God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hulle bestaan al drie van alle ewigheid af, want die Vader het die wereld deur die Seun gemaak (Heb. 1:2).

Die Finale Keuse

Die tekens van die tye spreek ons aan om nou ons saak met die Here reg te maak en sodoende gereed te wees vir dit wat spoedig gaan gebeur.

Die Gemeente van God

In die huidige tyd, wanneer omtrent elke nuwe idee die middelpunt of ontmoetingspunt vir nuwe assosiasies word, kan ons nie anders as om goddelik gevormde oortuigings te verkry oor wat die gemeente van God werklik is nie.

Die Godheid van Jesus

Ons leef in 'n tyd waarin daar groot aanvalle op die Persoon en werk van die Here Jesus gedoen word. Hieronder volg 'n verkorte belydenis oor wie Jesus Christus werklik is.

Die Groot Opdrag van Christus

Die goddelike mandaat van die sendingopdrag behels drie verskillende aktiwiteite wat uitgevoer moet word.

Die Koringkorrel Moet Sterf

As ons nie bereid is om te sterf vir die wreld, die vlees en die sonde nie, kan ons nie bruikbare dissipels van Jesus word nie. In s 'n toestand sal ons alleen en onvrugbaar wees en nie aan ons doel as Christene beantwoord nie.

Die Krag van God teenoor die Krag van Sonde

Die verhaal van Simson word in Rigters 13 tot 16 beskryf. In hierdie verhaal word die krag van God én die krag van sonde op ‘n dramatiese wyse as sigbare werklikhede beskryf. In die Ou Testament was dit gebruiklik om uiterlik waarneembare demonstrasies van die geestelike stryd tussen God en Satan se koninkryke te gee, sodat almal die realiteit van dié stryd goed kon begryp. Ons moet geestelike lesse hieruit leer en dit op ons eie lewens toepas.

Die Liefde van God

Die liefde van God is die groot saak waaroor dit in die Bybel gaan. Dit is 'n liefde wat ten grondslag van die saligheidsplan le, en ook van ons verhouding met die Here.

Die Maagdelike Geboorte van Jesus

Die Nuwe Afrikaanse Vertaling verwys nie in Jesaja 7:14 na die moeder van die beloofde Messias as "maagd" nie, maar as "jong vrou". Waarom?

Die Messias as Bruidegom

‘n Baie belangrike teken wat in Mattheus 25:1-13 aan eindtydse Israel gegee word dat Jesus die Messias is, sal vervul word wanneer Hy as die hemelse Bruidegom sy bruid tydens die wegraping in die geheim kom haal. Dit sal geestelik in ‘n baie donker tydperk van die wêreldgeskiedenis wees wanneer nie net die Messiaanse Jode nie, maar ook evangeliese Christene onder die nasies, aan verwerping en vervolging weens hulle Bybels-gebaseerde geloof in Jesus onderwerp sal word. In daardie tyd sal die gees van die Antichris sterk werksaam wees om die Godheid van Jesus te loën, sy opstanding en wederkoms te bevraagteken, die Bybel as die geïnspireerde Woord van God in diskrediet te bring, en ook Bybelse beloftes soos dié oor die wegraping te ontken en as onwerklik voor te stel.

Die Nag van God se Oordele

Tye van goddelike oordele word altyd in die Bybel as 'n donker tyd beskryf.

Die Oordele van God

Een van God se attribute wat in ons tyd al hoe minder verkondig word, is sy toorn oor sondaars. God haat sonde en Hy sal by die groot eindoordeel alle sondaars wat geweier het om hulleself te bekeer, tot die ewige poel van vuur veroordeel.

Die Pad van die Here

Die pad van die regverdiges is die pad van die lewe. Die Here Jesus het hierdie nuwe en lewende weg vir ons deur sy kruisdood geopen, en nooi ons daarheen.

Die Regterstoel van Christus

Elke ware gelowige het 'n afspraak voor die regterstoel van Christus waar genadeloon vir getroue diens toegeken sal word.

Die Rol van Gebed

Enkele kenmerke van gebed, asook verskillende vorms van gebed.

Die Sabbat en die Sondag

Die Joodse sabbat en die Christelike Sondag. Wat is die verband tussen hulle?

Die Sonde van Drink en Rook

Twee van die sondes waarteen mense 'n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat se die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is?

Die Valse Christus

Die Antichris is ‘n eindtydse wêreldleier wat uit die koninkryk van die duisternis sal opstaan en ná die kerkbedeling sewe jaar lank op aarde sal regeer. Sy openbaring sal deur die wegraping voorafgegaan word wanneer die teëhouers teen sy ryk van die aarde af weggeneem sal word. Die einde van sy dramatiese regering van sewe jaar sal aanbreek wanneer die Here Jesus met sy openbare verskyning sy voete op die Olyfberg sal sit en die Antichris en sy magte verdelg.

Die Valse Teorie van Bloedlynvloeke

Die huidige neiging om bloedlynvloeke as 'n verskoning vir sonde te gebruik, lei tot onbybelse vorms van geestelike bevryding.

Die Val van Christelike Fondamente

Ons leef in die tyd van die groot afval kort voor die openbaring van die Antichris as wreldleier envalse messias wat deur n ganse misleide wreld nagevolg, vereer en aanbid sal word (2 Thess. 2:3;Op. 13:3-4). As die mens van sonde sal hy 'n leidende rol speel in die vestiging van n sondekultuurwaarin mense onbeperkte vryhede sal he om te glo en te doen net wat hulle wil.

Die Verband tussen die Wet en Genade

Dit is vir baie Christene problematies om tussen God se wet en sy genade te kan onderskei. Soms word daar in die Nuwe Testament geen verdere bestaansreg aan wetsnakoming verleen nie, maar in ander gevalle word die verhewe en tydlose beginsels van God se wet aan ons voorgehou as 'n riglyn vir ons lewe en iets waarin ons onsself moet verbly.

Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle?

Daar is baie verskillende maniere waarop die Bybel verklaar of vertolk word (in teologiese taal staan dit as  eksegese bekend) om by mense se eie, vooropgestelde idees aan te pas. Sommige van hierdie verklarings is subjektief, met 'n sterk politieke ondertoon, en is daarop ingestel om die Bybel en kerk polities aanvaarbaar te maak.

Die Vrou in die Gemeente

Die rol van die vrou in die gemeente is in beginsel ooreenstemmend met haar sosiale posisie in die gesin: in beide gevalle het die Here die man as hoof oor haar aangestel.

Die Wegraping

Die belofte oor die wegraping is van die allergrootste belang. Hierdie gebeurtenis sal die kerkbedeling afsluit  wanneer die ware Christene na die hemel weggevoer word om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Verwag jy dit en is jy hierop voorbereid?

Die Woord van God

Ons leef in 'n tyd van groot verval. Alle evangeliese Christene moet hulleself opnuut tot die handhawing en eerbiediging van die Bybel as God se Woord verbind.

Doen jy God se Wil?

Die mens het 'n vrye wil en is vir sy eie besluite aanspreeklik. Daar is drie vlakke waarop die wil van God gedoen kan word.

Eindtydse Deformasie Weg van God en Die Bybel af

Die grondbeginsels van die Christelike geloof word toenemend deur teoloe verwerp. Dit is net 'n kwessie van tyd voordat verskeie predikante ook hierdie voorbeeld sal navolg.

Ernstige Misleiding Deur T.B. Joshua

Die rituele en genesings wat by ‘n “Bloed van Jesus” diens deur profeet T.B. Joshua van Nigerië gedoen is, vertoon ‘n duidelike okkultiese karakter.

Geestelike Betekenis van Jerusalem

God het Jerusalem verkies as ‘n plek waar Hy Homself aan Israel én die hele wêreld sou openbaar. Groot en wonderlike dinge gaan nog in die toekoms ook hier gebeur.

Geestelike Oorlogvoering

Leer hoe om die stryd teen Satan en sy versoekings te hanteer, en God se wapenrusting aan te trek sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel.

Geloofswerk op ‘n Sendingstasie

Daar word in ons tyd baie klem op geloof met die oog op wonderwerke gele. In die proses word geloof dikwels aan vleeslike begeertes van die mens dienstig gemaak, soos bv. om gou ryk te word of gou gesond te word. Wat is ware geloof en waarvoor het ons dit nodig?

Godsbegrip in die Bybel en in die Koran

In hierdie artikel bewys Dave Hunt dat daar geen ooreenstemming tussen die God van die Bybel en Allah van die Koran is nie.

Godsdiensbeleid van die Nuwe Wêreldorde

Daar is 'n sterk strewe by wereldleiers dat alle lande onder die gesag van 'n enkele wereldregering verenig moet word sodat konformisme verseker en demokratiese hervormings binne die raamwerk van 'n internasionale handves vir menseregte ingestel kan word.

Godsdienstige Dwalinge

Ernstige dwalings waarin 'n ander Jesus, 'n ander gees en 'n ander evangelie verkondig word, word in onskou geneem.

Heiligmaking en die Wederkoms

Heiligmaking bepaal nie net die aard van ons verhouding as dissipels van die Here Jesus hier opaarde nie, maar dit moet spesifiek ook met die oog op sy wederkoms beoefen word wanneer ons assy bruidsgemeente in heiligheid voor Hom gestel moet word.

Heiligmaking: Wat Verwag die Here van Ons?

Die Bybel stel dit onomwonde dat ons volkome heilig moet wees, ook met die oog op die wederkomsvan Jesus Christus. Dit vereis 'n dieper genadewerk van heiligmaking in ons lewe, daarom se Paulusook ons harte moet versterk word om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader bydie wederkoms van onse Here Jesus Christus (1 Thess. 3:13).

Hoe Moet Daar vir Stede en Dorpe Gebid Word?

'n Vraag oor die aard van gebed vir stede en dorpe is aan ons gerig en word beantwoord.

Homoseksualisme is Sonde

n Toenemende verskynsel in die moderne wreld is die vinnige uitbreiding van die aantal homoseksuele (gay) persone in samelewings, asook die kondonering daarvan deur baie van die kerke en regerings.

Humanistiese Hervormings

Regerings wat God se oppergesag nie erken nie, bevorder humanisme en anargie en maak hulleself dikwels aan growwe gesagsmisbruik skuldig.

‘n Bybelse Sondebegrip is vir Verlossing Nodig

Die regte begrip van sonde vestig die aandag op die kardinale probleem wat tussen die verlore sondaar en sy redding deur Jesus Christus staan.

‘n Dooie Vormgodsdiens

Dit is nodig dat ons op die groot ontnugtering en skok sal let wat deur n dooie vormgodsdiens veroorsaak word. Hier op aarde kan jy dalk daarmee wegkom, maar voor die troon van die Here, wanneer dit te laat is om jou foute en sondes reg te stel deur vergifnis en verlossing daarvoor te kry, sal dit tot jou ewige verdoemenis lei.

‘n Messias vir Alle Gelowe

Johannes stel dit baie duidelik dat daar in die eindtyd n dramatiese en wereldwye openbaring van die twee groot koninkryke sal wees wat tans nog op 'n verborge wyse uit die geestelike sfeer optree. Die koninkryk van God sal sigbaar geopenbaar word wanneer Jesus Christus ten aanskoue van alle mensena die aarde terugkeer om sy vyande te oordeel en sy koninkryk op aarde te vestig.

Is Jý ‘n Lewende Brief van God?

Elke ware kind van God (jonk of oud, manlik of vroulik, geleerd of ongeleerd, ryk of arm, leraar, evangelis of net n gewone gelowige) word tot heiligmaking geroep sodat hy of sy gereinig en geestelik toegerus kan word om 'n getuie te wees deur wie die Here die wereld kan aanspreek (Hand. 1:8).

Israel, die Wet en die Olyfboom

Daar is verskeie groepe Christene in die land wat hulleself as deel van Israel sien en as gevolg daarvan onder die Ou Testamentiese wet plaas. Hulle vier ook die sabbat op Saterdae.

Israelvisie volhard met hulle dwalings

Die grootste beswaar teen die Israelvisie is die ooglopende subjektiwiteit wat hulle openbaar in hul pogings om 'n vooropgestelde teorie te verkondig. Hulle ignoreer die volgende objektiewe feite asof hulle nie bestaan nie, bloot net omdat dit hulle teorie verkeerd bewys:

John Hagee se Foutiewe Aannames

John Hagee van San Antonio, Texas, is ‘n bekende TV prediker wat dikwels oor eindtydse gebeure soos die herstel van Israel, die wegraping, die Antichris en die verdrukking preke lewer en boeke skryf. Wat profesieë oor Babilon betref, het hy egter (soos Hal Lindsey en andere) in die slaggat van die vervangingsteologie getrap deur hoogs twyfelagtige en ongegronde gevolgtrekkings te maak.

Kenmerke van ‘n Gemeente

Die basiese roeping, eienskappe en kenmerke van 'n ware gemeente van Christus.

Kersfees in Desember?

Daar is steeds groot meningsverskille oor die tyd en die wyse waarop Kersfees gevier moet word. Die feit is dat die jaarlikse Kersfeesvieringe op 25 Desember verkeerd geskeduleer is en op 'n hoogs gekommersialiseerde wyse deur Christene en nie-Christene gevier word.

Kitsbekerings en ‘n Gebrek aan Heiligmaking

Ons leef in 'n tyd van ongekende tegnologiese prestasies, waarin handige hulpmiddels enkitsoplossings vir omtrent alle probleme aangebied word. Daar hoef nie meer moeilike pogingsaangewend te word om iets gedoen te kry nie. Op die terrein van kommunikasie is alle inligting letterlikmet die druk van n knoppie onmiddellik tot ons beskikking.

Koninkryksteologie Lei Tot Valse Herlewings

Baie van die dwalings wat in Christelike kerke voorkom, ongelukkig ook in sekere evangeliese kerke, kan na die koninkryksteologie van die eindtyd herlei word. Predikers raak bekommerd oor die verskynsel van 'n kwynende, halfhartige en passiewe Christendom omdat hulle eie aansien en inkomste ook daaronder ly.

Lagherlewing Steeds aan die Gang

Die Buite-Bybelse manifestasies van die sg. "lagherlewing" neem verdere afmetings aan, en laat mense steeds verder dwaal.

Leef Heilig vir die Koms van die Bruidegom!

Heiligmaking bepaal nie net die kwaliteit van ons verhouding met die Here hier op aarde nie, maar dit moet uitdruklik ook met die oog op die wederkoms van Jesus beoefen word.

Letterlike Vervulling van Bybelse Profesieë

Die letterlike vervulling van Bybelse profesieë oor die eindtyd skyn soos 'n lig op die Christen se pad.

Lucifer se Val

Die koninkryk van die duisternis is ‘n werklikheid waarvan elke mens kennis moet neem. Satan en sy demone, die gevalle engele wat weens hulle rebellie uit die hemel gewerp is, is in ‘n hewige stryd teen God en sy koninkryk gewikkel.

Marginale, Teruggevalle en Valse Christene

Die toestand van 'n mens se hart beskryf die aard van jou geestelike lewe en morele beginsels. Die hart is die sentrum van jou gees en siel, en dus bepalend vir jou wil, emosies en denkwyse. Jou hart is 'n woonplek vir God of 'n woonplek vir Satan.

Misleiding deur die Transformasie Video

'n Valse herlewing wat gebaseer is op Peter Wagner en George Otis se konsepte van geestelike kartering en strategiese geestelike oorlogvoering vind ook in Suid-Afrika inslag.

Verdere Transformasie Misleiding

Strategiese geestelike oorlogvoering om gebiedsdemone te verdryf, asook pogings om bloedlynvloeke en verbonde met die geesteswreld te kanselleer, is ook in SA gedoen.

Ontstaan van die Moderne, Verbruikersvriendelike Godsdiens

Die mens het nog altyd daartoe geneig om die gesag van God te verwerp en alleenbeheer oor sy lewe uit te oefen. Ook sy godsdiens moet so aangebied word dat dit aan sy eie belange en begeertes dienstig is.

Perspektiewe in Mattheus en Lukas

Mattheus en Lukas het hulle boodskappe op verskillende groepe mense toegepas. Dit help ons om die rolle van Israel en die kerk van mekaar te kan onderskei.

Profesieë oor die Volk Israel

Die roeping, verstrooiing en eindtydse herstel van die volk Israel is duidelike Bybelse temas wat nie met die kerkgeskiedenis verwar moet word nie.

Profesieë oor die Wederkoms

Profesieë oor die wederkoms van Christus moet letterlik vertolk word. Hiersonder sal 'n Christen geen duidelik beeld oor die eindtyd en die koms van die Here Jesus hê nie.

Profetiese Rede van Christus

Die profetiese rede van Christus werp baie lig op sowel eerste geslag- as laaste geslag gebeure in die kerkdispensasie.

Redes vir die Wegraping

Twaalf redes waarom daar aan die einde van die kerkdispensasie ‘n wegraping vir die ware gelowiges sal wees.

Sonde is Rebellie Teen God

Sonde is verskillende vorms van rebellie teen God se Persoon, sy oppergesag, sy wette, sy wil en sy wysheid.

Spreek in Tale en Word of Faith

‘n Mens moet versigtig wees om jou nie deur die talespreek-beweging te laat intrek nie. Die Pinksterbelofte in die Bybel het glad nie talespreek ingesluit nie. Die Here Jesus het net gesê dat die dissipels krag sou ontvang wanneer hulle met die Heilige Gees vervul word, sodat hulle sy getuies kon wees (Hand. 1:8).

Stryd teen die Bose

Ons leef in 'n tyd waarin baie Christene terugval omdat hulle toegee aan versoekings wat van die vlees, die wereld en die duiwel af op hulle inwerk.

Toegerekende Geregtigheid Sonder Bekering?

'n Gevaarlike gebruik van die verlaging van geestelike standaarde vind in die meeste Christelike kerke plaas, selfs ook onder die wat 'n evangeliese belydenis huldig, sodat hulle die Bybelse eis van n heelhartige bekering kan vermy.

Uitredding Vóór Goddelike Toorn

Die tema van Paulus se twee briewe aan die Thessalonicense is die fisiese uitredding van Christene voor die uitstorting van Goddelike toorn tydens die eindtydse verdrukking, asook die geestelike voorbereidings wat nodig is vir ons ontmoeting met die hemelse Bruidegom.

Valse Voorstellings van Jesus

Die aanslag op die Bybel as die genspireerde Woord van God het ook na 'n openlike aanval op die Persoon, Messiasskap en Godheid van Jesus Christus uitgekring.

Verdraaiings in die Nuwe Vertaling

Die Nuwe Afrikaanse Vertaling van die Bybel bevat veranderings en weglatings wat sowel uit die eksegetiese vertaalmetode as uit die onvolledige grondteks spruit.

Verdorwenheid van die Laaste Dae

Die geestelike verval van die laaste dae lei ook tot diepgaande morele verval onder mense. Dit neem in alle lande reeds skrikwekkende afmetings aan.

Verootmoediging, Herlewing en Angus Buchan

Geregtigheid verhoog 'n volk, maar die sonde is n skandvlek vir die nasies (Spr. 14:34).Daar is die afgelope paar jaar verskeie oproepe tot verootmoediging in Suid-Afrika gedoen, sodat ons as 'n Christenvolk aan die Here se standaard van geregtigheid kan voldoen.

Waak Teen al Satan se Vervalsings

Waarom is daar so baie Christelike kerke en sektes in die wêreld wat leerstellig in ‘n mindere of meerdere mate van die Bybel afwyk, en in sekere gevalle selfs die waarheid totaal verloën? Dit is alles die gevolg van onkunde en misleiding.

Watse Liefde is Dit? Calvinisme se Wanvoorstelling van God

Hierdie artikel oor die dwalings van Calvinisme is ‘n kort opsomming van Dave Hunt se nuwe boek: What Love Is This? Calvinism's Misrepresentation Of God.

Wedergeboorte 

Die Bybelse eis van bekering en wedergeboorte word toenemend verwerp en met 'n verlossingsleer vervang wat op uitverkiesing en die verbondsdoop gebaseer is.

Wie is Jesus?

In hierdie artikel word die Godheid, name en attribute van Jesus uit n Bybelse perspektief bespreek.

Meer by:
www.bibleguidance.co.za

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website