fbpx
Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

U Woord is 'n Lig vir My Pad - Inleiding

Laai die boek af PDF

Die volgende is ‘n reeks Bybelstudies oor belangrike Christelike leerstellings. Dit is nodig dat alle Christene se geloof stewig in hierdie waarhede veranker sal wees, sodat ons oortuigde volgelinge van die Here Jesus kan wees wat ons opdrag as getuies vir Hom doeltreffend sal uitvoer. Die enigste bron wat in hierdie studie gebruik word, is die Bybel, want jy moet “die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus” (2 Tim. 3:15). Die Here self wil jou deur sy Woord onderrig, want “die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim. 3:16-17).

Bybelstudie moet in ‘n ernstige en biddende stemming gedoen word, gedagtig aan die feit dat die Heilige Gees jou in jou hart van hierdie groot waarhede wil oortuig. Hy is die Gees van die waarheid wat jou op só ‘n wyse in die waarheid wil lei dat die Here Jesus verheerlik en sy beloftes en verlossingswerk volkome verstaan sal word (Joh. 14:26; 15:26; 16:13-14). Jou studie moet dus nie net ‘n verstandelike oefening wees nie, maar ook ‘n geestelike verryking deurdat jy die genade van die Here op ‘n toenemende wyse ervaar. Kennis en genade moet hand aan hand gaan, want “julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Pet. 3:18).

In hierdie Bybelstudie word feitlik deurgaans net Skrifverwysings genoem, met die bedoeling dat elke persoon dit self sal naslaan en in die verband sal lees waarin dit geskryf is. Dit is belangrik dat die tekste gelees sal word, want op dié manier sal jy meer vertroud met die Bybel raak en vir meer studie gemotiveer word. In die proses kan elke leerstelling verder uitgebrei word. Voeg vir jouself nuwe notas aan die einde van elke hoofstuk by en stel ons daarvan in kennis sodat ons dit by hersiene uitgawes van die Bybelstudie in ag kan neem.

Ons voeg ook ‘n paar kernvrae by elke hoofstuk om jou te help om jou kennis oor die betrokke onderwerp te toets. Aan diegene wat skriftelik op die vrae wil reageer, of dalk ander vrae oor die inhoud van die Bybelstudie wil vra, kan dit per epos rig aan: Marius en Madelein Wolfaardt by: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ons wil jou baie sterk aanraai om net die 1933 vertaling van die Bybel te gebruik, soos in 1953 hersien. Die Bybelgenootskap gee dit steeds uit omdat daar so ‘n groot aanvraag vir hierdie vertaling is. Op ons webblad www.bibleguidance.co.za is daar ‘n artikel waarin die foute en tekortkomings van die nuwe (1983) vertaling van die Bybel bespreek word. Dit sal gevind word by Afrikaanse Artikels onder die opskrif “Tekskritiek (Bybelvertaling)”: Verdraaiings in die Nuwe Vertaling.

Maak in die loop van jou studie van die geleentheid gebruik om kerntekste in die Bybel te merk en te memoriseer. Daar is so baie beloftes, opdragte, waarskuwings en vermanings in die Bybel waarvan ons kennis moet neem, dat ‘n intensiewe leerproses van God se Woord noodsaaklik is. Dit moet egter nie by kopkennis alleen bly nie omdat dit, op sy eie, jou nie geestelik kan verryk en opbou nie. Nadat jy ‘n teks gelees en gememoriseer het, moet jy dit bepeins en ter harte neem – m.a.w. dit moet in die geloof aanvaar word. Dan alleen sal jy kan sê: “Ek het u Woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. Lofwaardig is U, o Here! Leer my u insettinge” (Ps. 119:11-12).

Dit is baie belangrik dat jy hierdie Bybelstudie met ‘n oop en ontvanklike gemoed sal benader. Ons het almal nog baie om uit die Here se Woord te leer, maar dan moet ons ‘n leerbare gees hê. As jy aan vooropgestelde idees en kerklike dogmas vashou, dan is jy alreeds bevooroordeeld nog voordat jy met die studie begin het. Sulke mense soek net in die Bybel na bevestiging vir hulle eie idees en ignoreer, vergeestelik of herinterpreteer alles wat daarmee in botsing is. In sulke gevalle word die Bybel misbruik om geloofwaardigheid aan die teologiese tradisies en gebooie van mense te gee (Matt. 15:8-9). Dit sal jou nie nader aan die waarheid bring nie, maar eerder verder daarvandaan af laat wegdryf.

Elke gelowige moet daarna streef om geestelik sterk te wees en op te groei na die volwasse man of vrou in Christus, “sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering” (Ef. 4:13-14). Satan wil ons van die Bybel en die regte verstaan daarvan weghou, sodat ons onder die geklank van verkeerde leringe kan kom en vervreemd raak van die opregtheid teenoor Christus (2 Kor. 11:3-4). Hierteen moet ons beslis en ernstig waak!

Dit moet ons groot doel wees om eendag voor die Here Jesus te staan en die volgende gunstige beoordeling uit sy mond te hoor: “Jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie” (Op. 3:8). Om die Here se Woord te bewaar, beteken om dit te ken en te eerbiedig. Om sy Naam nie te verloën nie, beteken dat ons die volle omvang van sy godheid, versoeningswerk en reddende genade moet glo en bely. Mag die Here elke gelowige student van sy Woord hiertoe help.

 

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website