Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Die Rooms Katolieke Kerk

Japie Grobler

Die wêreld hou nog steeds die Duitse volk en veral vir Adolf Hitler en van sy Generaals verantwoordelik vir die wandade teenoor Jode gedurende Wêreldoorlog II.  Vir jare na hierdie oorlog was hierdie manne meedoënloos gejag om in Nüremburg deur die wêreldhof swaar gestraf te word.  Vir sommige is die reg of onreg van die afgetakelde ou man, Rudolf Hess, vingeralleen in Spandau nog vars in die geheue.  Wat egter in die vergetelheid verdwyn het, of bykans verdwyn het, is die wandade wat teenoor Christene deur die Rooms Katolieke Kerk (RKK) tydens die Inkwisisie en ander vervolgings gepleeg was.  In die naam van Jesus Christus het hierdie kerk meer mense vermoor as die Romeinse keisers en Adolf Hitler tesaam.  Gedurende die vervolging van Christene deur die RKK vanaf 1200 tot 1808 het 68 miljoen mense hul lewens verloor.  Hou ook in gedagte dat al hierdie Ex Cathedra-uitsprake deur verskeie pouse oor reg tot vervolging van nie Katolieke en die inkwissie nog steeds van krag is want dit kan nie herroep word nie!  Dalk wil iemand my beskuldig van haatspraak, maar feite is feite en geskiedenis bly geskiedenis!  Dink hieraan:  Is daar ooit van die RKK verwag om belydenis van hierdie wandade te doen en om verskoning of selfs vergiffenis te vra soos daar van die Duitse volk verwag was?  ’n Ander gedagte:  Hoeveel kere moes die Ned Geref Kerk byvoorbeeld nie al belydenis doen en om verskoning vra oor apartheid en nog steeds is daar mense wat dink dit wat gedoen was is nie genoeg nie.  Dit daar gelaat; kom ons kyk kortliks na die RKK:

1. Geskiedenis

Hierdie kerk maak daarop aanspraak dat dit die enigste ware kerk op aarde is, gevestig op die fondament van die Apostels met die pous as die opvolger van Petrus, die Rots, aan wie Jesus die sleutels van die koninkryk gegee het, en volgens hulle die eerste pous was:  "En Ek sê vir jou: 'Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.  Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.'" (Matt 16:18-19)  Jesus sluit nie die ander dissipels uit nie, want in Matt 18:18 ontvang hulle ook die sleutels.  By nadere ondersoek blyk dit dat die Rots waarna Jesus hier verwys nie Petrus is nie maar Petrus se belydenis in vers 16 — die Rots is Jesus!  Dit is opmerklik dat dieselfde Petrus net kort na sy belydenis ernstig deur die Here aangespreek word. (v.23)

Vir baie eeue al eis pouse vir hulleself die titel Verteenwoordiger van Christus (Vicar of Christ) toe.  Om hierdie titel te verstaan moet ons teruggaan in die geskiedenis tot by Konstantyn.  Hy word hier in die jare 300 n.C., keiser en ook hoof van die kerk.  As keiser en soos alle keisers na hom het hy die titel Pontifex Maximus as hoof van die staat.  Hy kort dus ’n titel as hoof van die kerk en noem homself Vicarius Christi (Vicar of Christ — Verteenwoordiger van Christus)

Die Romeinse keisers was deur die Romeine as gode vereer en aanbid en van die middeleeue af eis die pouse vir hulself die titels Pontifex Maximus, Vicar of Christ en Biskop van Biskoppe toe.  Soos ons hierbo gesien het is die stelling dat die pouse (of "pappa") direkte opvolgers van Petrus, die sogenaamde eerste pous is, onskriftuurlik — eintlik is hulle opvolgers van Konstantyn.  Daarom dat die Vatikaan dan ook ’n staat is met sy eie geldstelsel, diplomatieke diens, polisie, regering ensovoorts.  Die huidige pous, Johannes Paulus II is dus soos alle pouse voor hom en die keisers van ouds, nie net hoof van die kerk nie maar inderdaad ook staatshoof.  Pous Boniface VIII (1294‑1303) vaardig die Bull Unum Sanctum in 1302 uit wat die pous as onaantasbaar verklaar.  Hy kan dus deur geen mens veroordeel word nie:  "The Roman pontiff judges all men, but is judged by no one.  We declare, assert, define and pronounce: To be subject to the Roman pontiff is to every human creature altogether necessary for salvation…that which was spoken of Christ 'thou has subdued all things under his feet,' may well seem verified in me…I have the authority of the King of kings.  I am all in all and above all, so that God himself and I, the vicar of God, have but one consistory, and I am able to do all that God can do.  What therefore, can you make of me but God?"  Hierdie Bull is tot vandag toe nie herroep nie!

2. Leerstellings en Sakramente:

Ons was reeds in ons katkisasie-dae daarvan bewus gemaak dat die RKK sewe sakramente het terwyl die Bybel en die Protestanste geloof net van twee (Doop en Nagmaal) weet.  Tyd en plek beperk ons en dus sal daar nie na al sewe gekyk word nie.

  •   Word ook aan babatjies bedien, maar hulle leer dat die doop die erfsonde afwas — die wedergeboorte gee en kind van God en erfgenaam van die hemel maak.  Sonder hulle doop bly iemand dus ongered.
  •   Hulle ken nie die term nagmaal nie, maar praat eerder van die "mis" en baie belangrik staan die eukaris (Engels = eucharist) sentraal in hierdie ritueel.  Wat behels die eukaris?  In die plek van die brood kom die ronde koekie ("wafer"), ’n dun koekie van ongesuurde deeg gebak.  Tydens die ritueel word die "brood" en wyn deur die priester geoffer en gewy.  Dit is dan wanneer transubstansiasie plaasvind — die brood word werklik die liggaam en die wyn die bloed van Jesus Christus.  Luister na Kanon 1 van die Sinode van Trent 1545-63: "If anyone denies that in the sacrament of the most Holy Eucharist are contained truly, really and substantially the body and blood together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and consequently the whole Christ, but says that He is in it only as in a sign, or figure or force, let him be anathema." (anathema = vervloek en tot die dood veroordeel).  En so kry ons dat elke Rooms Katolieke priester elke keer tydens hierdie ritueel voor die altaar staan en Jesus Christus by herhaling offer of kruisig (Heb 10:11), en dit terwyl die Skrif vir ons leer dat Jesus Christus een maal vir altyd Sy offer gebring het. (Heb 9:12, 14, 25, 26, 28; 10:10, 12, 14)  Daarom dat Hy aan die kruis uitgeroep het, "Dit is volbring". (Joh 19:30)  Die vertoning van hierdie sigbare teenwoordigheid van Jesus Christus, magies bewerk deur die priesters, is wanneer die eukaris (koekie) deur die priester opgetel en vertoon word of in die monstrans (houer met verskeie strale wat vanuit die sentrum uitgaan) en waarin ’n groter weergawe van die koekie gehou word, vertoon word.  Kanon 6 sê: "If anyone says that in the holy sacrament of the Eucharist, Christ, the only begotten Son of God, is not to be adored with the worship of latria (hoogste vorm van aanbidding), also outwardly manifested, and is consequently neither to be venerated with a special festive solemnity, not to be solemnly borne about in procession according to the laudable and universal rite and custom of the holy Church, or is not to be set publicly before the people to be adored and that the adorers thereof are idolators, let him be anathema."

In die antieke Babilon (Babel) het die mense die son (Baäl) aanbid.  Met die verspreiding van die mensdom vind die gebruik sy weg na Egipte en ander dele.  Nou is dit interessant om te sien dat die idee van die eukaris vanuit Egipte kom.  Dit was ’n gebruik wat lank voor die ontstaan van die RKK reeds deur die heidense godsdiens van die Egiptenare en hul aanbidding van die songod Osiris (Ra) deur die toentertydse priesters ingestel was.  Hierdie priesters het die ronde koekies van ongesuurde deeg aan die volk vertoon en op die altare neergelê.  Die god Osiris se liggaam was dan in die koekies teenwoordig en so kon die volk dan hul god eet en met hom verenig.

  •   Die ander vyf sakramente volgens die RKK is: 1. Belydenis of bieg voor ’n priester, wie dan aan die persoon sê wat se boetedoening nodig is en vergifnis word ontvang.  2. Bevestiging in die RKK wat van die persoon ’n lidmaat van die kerk en burger van die Vatikaanse staat maak.  3. Huwelik.  4. Vagevuur en 5. Laaste Rite (Begrafnis).

Dit is interessant om daarop te let dat hierdie sakramente daarop gemik is om beheer oor die lidmate te behou en te probeer verseker dat hulle lidmate van die RKK bly.  Die patroon is soos volg:  Met die doop ontvang die lidmaat vergifnis van die erfsonde en die wedergeboorte.  Die bieg op sy beurt weer gee vergifnis van daaglikse sondes.  Sonder die bieg raak die lidmaat verlore.  Tydens bevestiging ontvang die lidmaat die Heilige Gees en op die sterfbed die laaste rite genaamd die sakrament van die verseëling van die sieke waarna die siel van die afgestorwene die vagevuur binnegaan waar dit gelouter word en niemand kan sê hoe lank dit daar sal vertoef nie.  Maar daar is hoop, want siele van afgestorwenes kan uit die vagevuur bevry word deur die hou van spesiale dienste en die gee van finansiële bydras deur familie en vriende wat meehelp om die siel hieruit te bevry.  Dit is so hartseer dat ten spyte van hierdie magtige ondersteuningsnetwerk van die RKK en al hierdie sakramente die lidmaat onseker kan bly oor sy eindbestemming en sy lot in die vagevuur.

Lidmate word van die sekerheid wat die Bybel gee en wat daar in Jesus Christus se eenmalige, volmaakte en volkome offer aan die kruis gesetel is ontneem deur ’n struktuur waarop hulle genoodsaak is om te vertrou tot die bitter einde toe net om aan die einde van hul lewens moontlik tog onseker hierdie lewe te moet verlaat.

Hoeveel sekerder is die Bybelse boodskap nie:  "Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.  Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo."

3. Beelde en Afgodediens:

Dit is algemene kennis dat Rooms Katolieke kerke en katedrale vol beelde van verskillende heiliges is.  Dit sluit natuurlik die bekende beelde van Maria en Christus aan die kruis in.  Beelde word ook in die huise van katolieke aangetref.  Katolieke glo dat die beste manier om ’n seun te bereik deur sy moeder is.  Daarom dat Maria vir hulle so belangrik is.  Hulle bid tot haar sodat sy by die Seun vir hulle kan intree.  Die katolieke geloof het dus twee middelaars:  Ten eerste Maria en daarna Jesus Christus.  Dit terwyl die Bybel baie duidelik slegs van een Middelaar praat. (1 Tim 2:5)  En ook net een Naam ken waardeur ons tot die Vader kan nader. (Joh 14:6; Hand 4:12)  Selfs die tweede gebod,  "…Jy mag naas My geen ander gode hê nie.  Jy mag nie vir jou ’n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.  Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My…" (Eks 20:3-5) lewer vir hulle geen probleem op nie.  Nee wat, hulle laat die tweede gebod weg en deel die tiende in twee; wat aan hulle steeds tien gebooie besorg.  Hierdie moeder en kind verering het sy oorsprong by Nimrod, Semiramis en Tammuz van Babel.  Ons vind dieselfde verering by die ou Egiptenare as Isis en Horus, in Indië as Divaki en Krishna en Indrani en Kind en ander volkere.

4. Die RKK en die Ekumeniese Beweging:

Ons hoor al meer stemme opgaan vir eenheid tussen kerke, kom ons soek die punte waarop ons ooreen kom en laat ons op daardie wyse aansluiting by mekaar vind en so strewe na eenwording.  Wat die RKK nie vir ons sê nie is dat hierdie eenheid van Rooms Katolieke, Ortodokse en Protestantse kerke onder die pous moet verenig.  Die Anglikane het reeds in hierdie rigting beweeg toe hulle verlede jaar erkenning aan die pous as die hoof van die kerk gegee het.  Die 95 stellings wat Luther in 1517 teen die kerkdeur van Wittenberg as Katoliek vasgespyker het, om so beswaar aan te teken teen die vele dwaalleringe van die RKK en wat die hervorming ingelui het, moet sonder meer net so vergeet en afgeskryf word.  Kom terug na die Kerk en die Sakramente want alleen binne die RKK is jy veilig en verseker deel van die enigste ware kerk op aarde, is nog steeds die strewe van die RKK.  In haar poging om dit te bewerkstellig word die grootste verdraagsaamheid en geduld deur die RKK aan die dag gelê.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website