Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Die “Mormone”

Japie Grobler

Om na die lede van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste dae te verwys as “Mormone” is algemene gebruik.  Net soos met die Jehova se Getuies is die meeste Christene onder die vals indruk dat hierdie kulte ook maar net ’n Christelike kerk is.  Dit is juis waarin die gevaar en misleiding opgesluit lê.  Hierdie groep spits hulle dan ook veral daarop toe om deur baie goeie bemarking, gerugsteun deur, seker die rykste kerk in die wêreld naas die Vatikaan, veral die indruk dat hulle die ware kerk verteenwoordig by die algemene publiek te skep.  Die bekende Mormoonse Tabernakelkoor is maar een van die maniere.  Gewoonlik ontmoet mense twee pragtige jong manne, en redelik onlangs ook dames, wat deur ’n goed ge-oliede aanbieding dadelik daarin slaag om belangstelling en baie vrae in die gemoed van gelowiges te wek.  Die gevolg is dat mense hulle dan gewoonlik inlaat vir ’n reeks aanbiedinge wat daarop gemik is om die Mormoonse dwaling geleidelik aan die nuweling as geloofwaardig voor te stel.  Soos alle kultes is ook hulle nie van die begin af openlik eerlik deur duidelik aan mense te vertel waarvoor hulle hulle inlaat indien hulle die Mormoonse geloof aanvaar nie.  Dit is waarna ons nou kortliks gaan kyk.

1. Ontstaan en Geskiedenis:

’n Skattejagter en okkultis, Joseph Smith Jnr., vertel dat hy in 1929 na die woud naby sy ouerhuis op die ouderdom van 15 jaar gegaan het om van die Here duidelikheid af te bid oor watter kerk die regte een sou wees waarby hy moes aansluit.  Ons lees in Pearl of Great Price, Joseph Smith 2:17-20 dat twee Persone, God die Vader en sy Seun, aan hom verskyn het en hom verbied het om by enige van die “sektes” van sy tyd aan te sluit, maar dat hy die “ware kerk” moet hervestig.  Daarvoor sou hy spesiaal vanuit die hemel toegerus word.  Later het hy weer ’n ander visioen waarin ’n engel, Moroni, aan hom sou verskyn het.  Dit lei tot die “ontdekking” van sogenaamde goue plate waarop die geskiedenis van die antieke volke (Nephites en Lamanites) van die Noord en Suid Amerikaanse kontinente opgeteken is.  Joseph Smith vertaal hierdie goue plate op wonderbaarlike wyse en dit word in 1930 as die eerste uitgawe van die Boek van Mormon (BoM) gepubliseer.  In teenstelling met die Bybel is daar tot vandag toe nog geen argeologiese of ander wetenskaplike bewyse gevind dat volke soos die Lamanites/Nephites of enige van die ander dinge soos munte ensovoorts wat in die BoM genoem word bestaan het nie.  Daar bestaan geen bewys dat ’n taal soos Hervormde Egipties, die taal waarin die goue plate veronderstel was om geskryf te wees, ooit bestaan het nie.

2. Die Mormoonse Kerk  het die Hedendaagse Profeet!

Deur middel van die verskyning van sommige van die twaalf Apostels ontvang Joseph en twee ander van die oorspronklike amptenare die Aäronitiese en later ook die Melgisédekse priesterordes.  Hierdie ampte gee dan ook aan almal wat dit vandag ontvang hulle gesag.  Die hoof of president van die Mormoonse kerk is die hedendaagse profeet en sy woord is die hoogste gesag, tenspyte daarvan dat hulle ook die Bybel in soverre as wat die korrek vertaal is, die BoM, Pearl of Great Price en Doctrine and Covenants as God se “woord” het.  Oor die president lees ons:  “We have a living prophet on the earth today.  This prophet is the president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.  He has the right to revelation for the entire Church (soos die pous)…No person except the chosen prophet and president can receive God’s will…We should do those things the prophets tell us to do…a prophet will never be allowed to lead the Church astray.”  Hierin lê die geheim van psigiese beheer verskuil. (sien vorige artikels; Psigiese Beheer en Destruktiewe Kultes in Kontak, uitgawes Julie en Augustus 1999.)

3. Wat word van ’n volgeling verwag?

Wanneer iemand lid van die Mormoonse geloof word, sal hy glo dat daar sommer baie gode is.  Dat God die Vader eens op ’n tyd ’n mens was wat tot “God-status” gevorder het en dat hy/syself ’n god kan word.  Indien hulle in ’n spesiale seremonie in ’n Mormoonse tempel in die eg verbind is sal hy en sy godin-vroue as gode op hulle eie planeet regeer en daar deur eindelose seks “geeskinders” verwek wat later deur middel van aardse ouers vleeslike liggame sal ontvang en sodoende deur middel van die Mormoonse geloof ook tot gode kan vorder.  Hulle sal spesiale onderklere dra met okkultiese simbole daarop wat hulle teen die bose sou beskerm en hulle namens afgestorwe familielede in die tempel laat doop sodat die afgestorwe familielede ook die geleentheid tot Mormoonse verlossing in die doderyk kan ontvang.  Afgestorwenes se uiteinde is een van drie hemele.  Selfs die slegste mens se uiteinde is nie die hel nie.

4. Nog meer!

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die Drie-eenheidsleer verwerp sal word, want daar is mos baie gode!  (Hoe rym dit met die BoM wat duidelik in 2 Nephi 31:21 sê dat daar net Een God is?)  Jesus Christus word die broer van Lucifer.  God die Vader het ’n liggaam van vlees en been en dit terwyl die Bybel sê “God is Gees” (Joh 4:24).  Die sondeval was eintlik ’n goeie ding want daardeur het dit moontlik geword vir die mens om ’n god te word—en so val ook die Mormone vir die eeue-oue misleiding van Satan—Gen 3:4-5.  Die bloed van Christus het net vir die erfsondes betaal.  Die individu moet vir sy eie sondes versoening doen.  Die gee van tiendes, getroue bywoning van dienste en ander aktiwiteite, werke, onderhouing van die voorskrifte van die Mormoonse kerk en die onthouding van alkohol, tabak, Coca Cola, tee en koffie kan jou moontlik ’n tempel aanbeveling laat kry waarsonder jy nie tempel toe mag gaan nie.  Dalk kan dit tot jou redding wees want in die tempel sal jy soos die Vrymesselaars geheime rituele deurgaan en ede sweer waardeur jy nog dieper in die okkulte betrokke sal raak—iets wat deur die God van die Bybel verbied word. (Deut 18:10-11; Jes 9:19-20)

5. Waarskuwing en Hoop:

In die lig van die verskyning van God die Vader en Jesus Christus, die Apostels Petrus, Johannes en Jakobus en die engel Moroni aan Joseph Smith Jnr., is dit vir ons belangrik om Paulus se waarskuwing in Gal 1:8-9 ernstig te oorweeg:  “Maar al sou een van ons of selfs ’n engel uit die hemel aan julle ’n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het—die vloek van God sal hom tref!  Ons het dit voorheen al gesê en ek sê dit nou weer: As iemand aan julle ’n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het—die vloek van God sal hom tref!”  Verlossing is alleen te vind in die Naam van Jesus Christus (Joh 3:16; 14:6; Hand 4:12) en nie deur die wet te hou of sekere voorskrifte te volg nie (Gal 2:21).  Sy bloed het ons vrygekoop van alle sondes (1 Joh 1:7,9) en is ’n volkome en eenmalige offer (Heb 10:14).  Ons het almal gesondig (Rom 3:23) en kan niks tot ons verlossing bevoeg nie—dit is ’n genadegawe van God (Ef 2:8-9).  Aanvaar dit en word gered of wees gereed om die gevolge van jou verwerping van Jesus se soenoffer te dra (Heb 10:29).

 

  Verskeie weergawes van hierdie visioen bestaan en verskil oor sommige belangrike gegewens, ook sy ouderdom.

  Ouer weergawes sê die engel se naam was Nephi.

  Iets soos om in ’n kristalbal te tuur.

  Articles of Faith, 8.

  Gospel Principles, pp.44-45.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website