Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Om Waarlik God te Ken

Deur Marius Wolfaardt

Filippense 3:7-10

“Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof; sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,”

Baie weet net van God. Kan jy sonder aarseling sê jy ken die Here? Is daar spesifieke gebeurtenisse in jou persoonlike geskiedenis om te staaf dat jy kennis van die Here opgebou het? Ons moet ons onsself ernstig en eerlik in die oë kyk om die vrae te beantwoord.

‘n Aantal jare gelede was daar ‘n berig in een van die grootste koerante in Amerika, met die opskrif: “Have you checked the labels on your grocery items lately?” Die artikel het gehandel oor die feit dat jy miskien minder kry as wat jy gedink het. Baie van vervaardigingsmaatskappye het dieselfde grootte pakkies verkoop, waaraan die verbruikers gewoond was, maar hulle het minder van die produk in die pakkies geplaas. Hulle het ‘n voorbeeld gegee van waspoeier, dat daar 750 gram aangetoon word op die boks maar in werklikheid is daar net 650 gram produk in die binnekant. Hierdie artikel het my baie laat dink. Hoe iets verpak en toegedraai word, wys ons nie altyd wat in die binnekant is nie.

Is dit nie ook baie waar van mense vandag nie? Ons Afrikaners draai ons so mooi toe in dieselfde verpakking elke dag: mooi glimlagte, netjiese voorkoms, hard werkendheid, elke Sondag kerk toe gaan, die basaar ondersteun, ‘n goeie morele lewe, om te bid vir die kos ens... Maar, soos met daardie waspoeier, is ons in werklikheid baie minder aan die binnekant as wat ons aan die buitekant voorgee om te wees. Sondae is ons soos pastorie engele, maar Vrydagaande is die duiwel los.

As ek jou sou vra hoe ‘n mens God kan ken, kan jy dalk ‘n baie goeie en sinvolle antwoord gee, bv.

 1. Ons leer God ken deur Jesus Christus.
 2. Ons leer God ken vanuit Sy Woord.
 3. Ons leer God ken deur die Heilige Gees.

Ander sal sê ons leer God ken deur kerk toe te gaan. Dis alles miskien goed en mooi! Maar, hier is die probleem, is daar blymoedigheid, vryheid en goedheid te vinde by ons wat sê ons ken die Here?

Iemand het gesê: “’n Bietjie kennis van God is baie meer werd as baie kennis oor God.”

Weet jy van die Here of ken jy Hom persoonlik? Om so bietjie uit te brei oor hierdie punt wil ek hê ons moet na die volgende twee dinge kyk.

1. ‘n Mens kan baie weet oor God sonder veel kennis van Hom

Ons maak die groot fout om te dink dat almal wat oor die Here praat, uitsprake lewer oor die Christelike lewe, wel God ken. Maar, dis een ding om ‘n teologiese leerstelling te verstaan en heeltemal iets anders om God persoonlik en intiem te ken.

Bv. Ons weet dat Christus aan die kruis gesterf het, baie min mense weet dit nie. Dis Kennis oor God. Hoe word dit dan Kennis van God? As ek die kennis toepas! Ek bou kennis van God op deur te reageer op dit wat ek van Hom weet.

2. ‘n Mens kan baie weet van godsdienstigheid sonder veel kennis van God

Godsdienstigheid gaan gepaard met die preke wat ons hoor, die boeke wat ons lees en die geselskap wat ons opsoek. Dit is heeltemal moontlik om tweedehands by ander te leer wat dit beteken om ‘n Christen te wees. “Monkey see, Monkey do!”

Wat sal dan bewys dat ons God persoonlik en intiem ken?

1. Hulle wat God ken, het ywer vir Hom

Ons lees in Daniël 11:32

“Die volk wat God ken sal vashou en optree.”

Jesus sê: “Die ywer van die huis van die Here het my verteer!”

Daniël is ‘n goeie voorbeeld hiervan. Toe hulle vleis moes eet wat aan afgode geoffer is, toe daag Daniël dit openlik uit. Hy het vasgehou aan wat hy glo en opgetree.

Toe Darius ‘n dekreet uitvaardig dat gebed vir ‘n maand verbied word, het Daniël aangehou om drie keer per dag te bid. Hy het vasgehou aan wat hy glo en opgetree! Daniël het dit boonop gedoen met oop vensters sodat almal kan sien wat hy doen (Dit is optrede).

Jesus wat die tempel skoongemaak het! Hy het vasgehou aan wat Hy glo. Sy Vader se huis sal ‘n huis van gebed wees en nie ‘n handelshuis/ rowerspilonk wees nie en Jesus het opgetree. Vandag se kerke lyk ook meer soos handelshuise as plekke van aanbidding.

Ons moet dit mooi verstaan, Daniël was nie dwarstrekkerig of ‘n mens wat hom verlustig het in opstandigheid nie. Hy was sensitief vir situasies waar God se waarheid en eer, direk of stilswyend bedreig word. Daar is ‘n tendens by ‘Christene’ om dinge maar net te laat gaan, want daar is nie iets anders binne my nie... Dan weet jy van God, maar ken Hom nie! Dan is jy ‘n naam Christen.

Iemand het gesê: “Stand for something or fall for anything.”

Maar, die ywer vir God is nie net beperk tot openlike gebare nie. Mense wat waarlik God ken en ‘n persoonlike verhouding met Hom het, staan vir Hom openlik, maar kniel voor Hom in hulle binnekamers. Mense wat God ken, persoonlik en intiem, is mense wat ‘n aktiewe gebedslewe het. Hulle Bid. Hulle kan in stilte opstaan vir die Here in gebed.

Weet jy hoe? Deur te bid vir die afvalligheid en goddeloosheid wat ons elke dag sien. Mense wat waarlik God ken, neem standpunt in daarteen, wanneer hulle bid.

Die Naam Christen/ godsdienstige sit wel Sondae in die kerk, maar in die week neem hy deel aan die afvalligheid en goddeloosheid. Dan vloek, baklei en drink ons saam met die wêreld.

Hulle is Cremora Christene: “It’s not inside, it’s on top!”

Hulle weet van God, maar hulle ken Hom nie persoonlik nie. Daars geen ywer vir God nie.

2. Hulle wat God ken, dink groot gedagtes oor Hom

Daniël het ‘n hele paar dinge van die Here geweet. Ons vind dit dwarsdeur die boek Daniël. Hy het geweet die Here het mag oor al die konings van die aarde (Dan 4:26). Hy het geweet dat die koning van God uiteindelik sal triomfeer.

Dit was die basis van sy gebede, vertroue en krag van sy uitdaging teenoor die konings Nebukadneser, Darius en Belsasar! (As gevolg van vashou en optree)

 1. Nebukadneser: Daniël 4:34-37
 2. Belsasar: Daniël 4:22-23
 3. Darius: Daniël 6:26-28

Hoe dink jy aan God? Luister hoe het Daniël aan Hom gedink.

Lees:    Daniël 2:20-22

            Daniël 9:4

            Daniël 9:7

            Daniël 9:9

            Daniël 9:14

Is dit wat jy van God dink? Word dit weerspieël in jou gebede?

Is daar ‘n bewustheid van die Here se heilige majesteit, Sy morele volmaaktheid en Sy genadige trou. Hou dit ons nederig, afhanklik en gehoorsaam aan Hom? Die krits van die saak is, weet jy dit of beleef jy dit?

3. Hulle wat God ken, het ‘n wonderlike tevredenheid in Hom

Daar is geen vrede soos die vrede wat ‘n mens het, deur die wete dat jy God ken en dat God jou ken nie! Ook dat hierdie verhouding God se guns teenoor hulle waarborg in die lewe, deur die dood en tot in ewigheid.

Dis die vrede waarvan Paulus praat:

Romeine 5:1               

“Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus;”

Dit is hierdie vrede wat ons heldhaftig maak soos: Sadrag, Mesag en Abednégo, wanneer ons gekonfronteer word met die vuuroond van vervolging. Toe hulle gedreig word met die vuuroond, was hulle antwoord klassiek.

Luister hoe antwoord hulle:

Daniël 3:16-17            

“Sadrag, Mesag en Abednégo het geantwoord en aan koning Nebukadnésar gesê: Ons ag dit nie nodig om u hierop ‘n antwoord te gee nie. As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos;”

Hulle is beleefd, maar onteeseglik, hulle het hulle God geken. Die vrees vir die dood kan nie die vrede van die Here in hulle harte versteur nie!

Daniël 3:18                 

“maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie.”

Dis nie grootpraatjies nie. Hulle kon sê wat hulle gesê het omdat hulle presies geweet het wie God is wat agter hulle staan! Hulle was deeglik bewus wat die gevolge van hulle optrede sou wees.

Maar, in die woorde van Oswald Chambers: “Hulle het hulle hande glimlaggend gewas oor die gevolge. 

Die Apostels sê in Handelinge 5:29                

“En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.”

Paulus sê in Handelinge 20:24           

“Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God.”

Mense wat God waarlik ken, kan dit pynlik vind om die regte pad te loop, maar as dit vir hulle duidelik is, aanvaar hulle dit dapper en sonder aarseling. Dit hinder hulle ook nie dat ander die saak anders sien nie en nie by hulle wil staan nie! Die Bybel sê nie of daar ander Jode was wat geweier het om voor Nebukadneser se beeld te buig nie. Dit het geen impak op hulle gemaak nie. Saam met of sonder ander. Hulle het geweet wat hulle moes doen en hulle het dit gedoen!

 1. Begeer jy om God te ken? Dan is daar twee dinge nodig:Ons moet besef hoe ver ons kennis van God tekort skiet. Ons moet leer om ons nie te meet aan die kennis oor God nie, nie aan ons verantwoordelikhede in die kerk nie, maar wat werklik in ons harte aangaan en in ons gebedslewe.
 2. Ons moet die Here soek. As ons Jesus leerken vanuit die Woord, leer ons die Vader ken. Dis die wat die Here soek, totdat hulle Hom vind, wat voor die wêreld kan staan en getuig dat hulle God ken.

Vriende, dit baat nie om net van God te weet nie, maar jy moet ‘n persoonlike verhouding met Hom hê!

Maar Hoe?

Dis ‘n stap van gehoorsaamheid:       

 1. Onderwerping aan die eise van die hoër gesag.
 2. Onderwerping aan al Sy opdragte.
 3. Die erkenning en aanvaarding van God se reg op ons lewens.

Hoekom moet ek my laat doop?

Die Bybel leer ons dat daar twee sakramente is wat Jesus beveel het aan Sy dissipels om te onderhou die nagmaal en die doop. Beide het Hy self ingestel en ons beveel om te doen!

Matthéüs 28:19

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles onderhou wat Ek julle bevel het.”

Ons doop op die manier wat vir ons in die Bybel voorgehou word: onderdompeling. Die Griekse word hiervoor is Baptizo. Dit het net een betekenis. Om te dip, onder te druk, te sink en te onderdompel.

Handelinge 8:38         

“En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop.”

Doop is die natuurlike gevolg van geloof en bekering.

Handelinge 2:38         

“En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.”

Hulle mag gedoop word wat die Evangelie hoor en verstaan, tot bekering gekom het en wat God persoonlik ken.

Betekenis van die Doop

Dit is ‘n uiterlike bewys van ons geestelike eenwording en identifikasie met Jesus in Sy dood, begrafnis en opstanding. Ons word onsigbaar deelgemaak van ‘n liggaam, die kerk van Christus.

Daar is 3 Innerlike realiteite wat ek in my lewe ervaar het en waarop die doop nou as teken wys:

 1. Dood

As ek afloop in die water in, maak ek ‘n totale breek met die verlede en ek reken myself dood van die wêreld/ ou lewe.

 1. Begrafnis

As ek onder die water, buite sig verdwyn, is dit asof ek begrawe is en ek identifiseer met Jesus in Sy begrafnis.

 1. Opstanding

As ek weer uit die water opkom, is dit ‘n teken dat ek opstaan in ‘n nuwe lewe saam met Christus, soos Hy uit die dood opgestaan het. My geestelike eenwording met Hom in Sy opstanding verseker dat ek gans in ‘n nuwe lewe sal wandel.

Authors/ Skrywers

Browse articles by author.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website

Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet