Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Is u Werklik Bekeerd?

Marius Wolfaardt 

Matthéüs 4:17:           

“Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.”

Lukas 8:4-15:              

“En toe daar ‘n groot menigte vergader, en die wat uit die verskillende stede by Hom aangesluit het, sê Hy aan hulle deur ‘n gelykenis: ‘n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai; en toe hy saai, val ‘n deel langs die pad en is vertrap, en die voëls van die hemel het dit opgeëet. En ‘n ander deel het op die rots geval; en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. En ‘n ander deel het tussen die dorings in geval; en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. En ‘n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en honderdvoudige vrug opgelewer. Toe Hy dit gesê het, roep Hy uit: Wie ore het om te hoor, laat hom hoor! En sy dissipels het Hom gevra en gesê: Wat beteken hierdie gelykenis tog? En Hy antwoord: Aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken; maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. Dit is dan die gelykenis: Die saad is die woord van God. Dié langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hul harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En dié op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor; en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir ‘n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. En wat in die dorings geval het—dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. En wat in die goeie grond val—dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in ‘n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra.”

“Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!” Nie net die fisiese nie, maar ons geestelike ore sal oopmaak om te kan luister en ag te gee aan Sy Woord.

Daar moet besef word dat die Siele Vyand nooit die stryd sal neerlê nie. Een van sy eerste doelwitte is om die persoon daarvan te weerhou om deur te gaan met die Here en weergebore te word. 

Spreuke 16:25:           

“Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.”

Jeremia 17:9:             

“Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?”

Die Woord van God is baie duidelik oor valse en ware bekerings. Altwee lewer vrug op, met ander woorde, ware en valse bekering het sekere resultate wat sigbaar word.

Wat is Ware Bekering dan?

Wanneer die berouvolle sondaar besluit (kies) om die saak met die Here reg te maak, dan draai hy om op sy lewenspad wat weg van die Here af gelei het, en nader die troon van genade met belydenis van sonde. Hy vra nie net vinnig en terloops dat die Here sy sonde moet vergewe nie, maar voldoen ook aan die voorwaardes vir vergifnis naamlik – ‘n grondige en eerlike belydenis van sonde.

1 Johannes 1:8-9:       

“As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”

Die Here Jesus wag dat jy jou sondes sal bely en ook jou rug daarop sal draai. Met ander woorde – jy moet daarmee breek en nie meer daarmee voort gaan nie. Jy kan nie al jou sondes bely en later vandag nogsteeds daarmee voortgaan nie.

Spreuke 28:13:           

“Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.”

Sondaars (iemand wat sonde beoefen) sowel as teruggevalle Christene wat weer deur sonde in hulle lewe gebind word moet ten volle bereid wees om klaar te maak met die ou lewe en belydenis doen van hulle oortredinge.

Lukas 15:18:   

“Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u,”

Jy moet ordentlik huis skoonmaak! Soos die Huilige Gees jou oortuig van sonde, moet jy dit een vir een bely. Dan voldoen ons aan die Here se voorwaardes van ‘n deeglike en eerlike selfondersoek en ‘n belydenis wat nie net met die verstand nie maar met die hart gedoen is. Bekering is “A True Change of heart towards God.” Daar is baie mense blind vir God, blind vir Sy Woord en blind vir die waarheid. Dis ‘n defenitiewe bewys so ‘n persoon behoort nog nie aan God nie. Laat toe dat die die Here die skille van u oë Verwyder, dat Hy u kan Red uit die dood.

Daar is geen Bybelse grond daarvoor dat enige persoon vergewe kan word van sy sondes en vrygespreek word, as hy nie ten minste inwaarts uitroep: ‘Here Jesus vergewe my…” nie. Jy word nie gered deur ‘werke’ van gebed nie, maar jy word gered deur ‘n gebed eerste. Miskien is dit nie nodig om ‘n boek te lees of ‘n boodskap te hoor of die Bybel te lees of vir iemand om met jou die Evangelie te deel om gered te word nie, maar dis wel nodig om die gebed te bid vir jou redding! (Bekering)

Daar gaan baie wees in die hemel en almal gaan verskillende getuienisse hê hoe die Here hulle geroep het tot bekering, maar almal sal dieselfde ondervinding gehad het: die besef van hulle verlorenheid, berou oor hulle toestand en sondes, belydenis van hul sondes voor die Here, in geloof na die Here te gaan wat alleen verlossing kan bied, die skoon wassing deur Sy bloed (bloed van Jesus) en wedergeboorte. Maar, almal sou ook daarvoor gebid het.

Lukas 8:5:

“‘n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai…”

Die saaier is nie die probleem nie! Hy is gewillig om te saai en gewillig om uit te gaan. Die saad is ook nie die probleem nie! Want, dit ontkiem in die regte omstandighede. Wat is dan die Probleem? Die persoon wat luister en ‘n besluit geneem het, maar nie Vrug dra nie (vrug wat by die bekering pas). Die gevolge van ‘n ware bekering is Vrug (sê Johannes).

Hoe Lyk Ware Vrug?

1.1    Vrug van Belydenis         

Belydenis gaan gepaard met berou en ‘n ernstige voorneme van afstanddoening. Party mense bely omdat hulle uitgevang is en nie omdat hulle werklik berou het. Ware berou beteken tog: “Ek sal dit nie weer doen nie.” Belydenis het met God en mense te doen!

Jakobus 5:16:              

“Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.”

As ek iets moet doen om herstel te bring tussen my en iemand kan restutusie ook nodig wees. Restutusie is soos ons dit leer in die Woord by Sagguës.

Lukas 19:8b:   

“as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug.”

Ware Bekering is ‘n 180° omkeer, weg van sondige gewoontes na Goddelike gewoontes.

Hoe kan ‘n mens volhard in sonde (dinge wat mense ‘n slegte gewoonte noem) en sê jy’s bekeerd? Een kommentator sê bekering “behels spyt en berou, gepaardgaande met ‘n ware verandering van hart tot God.”

Twee Woorde in Grieks omskryf die begrip van bekering:

 1. Metanoia: Verandering van gedagte of ‘n wegdraai van sonde.
 2. Epistiephó: Om te draai na God.

As jy net metanoia het, dan word jy ‘n “goeie morele” mens. Jy’t net ‘n nuwe blaadjie omgeslaan. Altwee moet hand aan hand gaan!

1.2    Vrug van Dankbaarheid

Dankbaarheid vir wat die Here vir jou kom doen het. Dit verdwyn partykeer in ons gebede. Dankbaarheid word bewys deur ‘n blymoedige gees. Omdat Jesus Christus vir my alles kom doen het, gee ek nie om om alles vir Hom te doen nie. Dis die rede hoekom God ‘n blymoedige gewer liefhet. Dit is hoekom ek ook geen verskoning sal hê as ek vir die Here iets moet doen nie! Dit is ook weens dankbaarheid dat ek sal volhard om Sy glimlag oor my lewe te wil sien en weg te bly van sonde en onregverdigheid.

1.3    Vrug van Goeie Werke

‘n Ware bekeerde lewe sal begin fokus op ander. Dit wat ek vir ander doen, moet met so ‘n rein gesindheid gedoen word, dat dit my Vader in die hemel sal verheerlik.

Matthéüs 5:16:           

“Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”

Dit wat ons doen vir ander, trek nie aandag op onsself nie, maar op ons Hemelse Vader.

1.4    Vrugte van die Gees

 1. Liefde: die soort wat Aanhou gee, nie terug Verwag nie.
 2. Blydskap: die Blydskap waarvan God die bron is.
 3. Vrede: ‘n altyd bewuste wete dat ons in God se hand is. In lewe, dood, siekte, teespoed is Hy teenwoordig.
 4. Lankmoedigheid: oorwinnende geduld.
 5. Vriendelikheid: ‘n goedheid wat liefdevol en goedhartig is.
 6. Goedheid: ‘n innerlike energie om goed te doen, “a mellowing of character.”
 7. Getrouheid: jy is betroubaar. Jy is iemand wat werk selfs al kyk jou baas nie. Jy is getrou in jou pligte by die kerk, as ampsdraer en in jou besoeke.
 8. Sagmoedigheid: onderdanig aan God se wil, leerbaar, “Considerate” – jy neem ander in ag.
 9. Selfbeheersing: al jou begeertes en liefde vir genot is onder beheer.

1.5    Vrug van Geregtigheid

Om die regte ding te doen soos God dit vir ons wys in Sy Woord. Nie soos ek dit met my verstand wil uitredeneer nie!

Vyf Karaktertrekke van Valse Bekering 

2.1    Onmiddelike Resultate, Sonder om Koste te Bereken

Markus 4:5:    

“En ‘n ander deel het op ‘n rotsagtige plek geval waar dit nie baie grond gehad het nie; en dadelik het dit opgekom, omdat dit geen diepte van grond gehad het nie.”

Daar was geen diepte om te verstaan wat hy (die persoon in die gelese gedeelte) vra toe hy ‘n besluit vir Jesus geneem het nie. Dit was dalk kopkennis of emosies, en na ‘n tyd val so ‘n persoon terug.

Die Woord sê self in Lukas 14:28:

“Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie?”

Die Gawe van God is verniet, maar dis nie goedkoop nie!

2.2    Geen Vogtigheid nie

Lukas 8:6:       

“En ‘n ander deel het op die rots geval; en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. 

Waar kry ons, ons vogtigheid vandaan?

Psalm 1:2-3:   

“maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.”

“Soak yourself in the Word of God.” As jy dit doen sal jy standvastigheid kry in die Here.

Jy sal nie op ander maniere geestelik probeer groei nie!

2.3    Geen Wortelstelsel nie

Matthéüs 13:6:           

“maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog.” 

Hoe groei ‘n mens se geloofswortels? Dit sak al dieper en dieper af in die grond. Die probleem is egter wanneer die winde van omstandighede waai, was daar nooit geleer om in geloof vas te klou nie! Wanneer die viand ‘n ligte briesie van versoeking stuur, word ons geloof ontwortel. Wanneer die wêreld die persoon verlei met status of goedkeuring word ons geloof ontwortel. Geloof gewortel en gegrond in die liefde van Jesus, word nie sommer ontwortel nie.

2.4    Ontvang die Woord met Blydskap, maar dis nie Blywend nie

Markus 4:16:  

“…wat, as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem,”

Wanneer die persoon die Woord hoor, is hy opgewonde en gemotiveerd en vol ywer, maar later word hy gekenmerk deur verskoning op verskoning.

2.5    Hulle Glo vir ‘n Tyd Lank

Lukas 8:13:     

“…hulle net vir ‘n tyd glo…”

Hulle glo wel al die feite met hulle verstand, maar wanneer hulle daar kom om hulle kruis op te neem en Jesus te volg, word dit te veel vir hulle. Hulle het nog nooit ‘n “commitment” hart, siel, gees, aan die Here gemaak nie.

Hoe word ons Commitment gewys? (Bewys)

1. Wanneer Versoekings kom

Geleenthede duik op om te sondig en ek moet besluit of ek dit gaan doen of nie! Versoekings daag altyd eerste ons verstand uit. Dit word Aangewakker deur ons sintuie en word deur gevoer na ons gedagtes. Daarna word ons wil uitgedaag en hier is die krisis! Wat gaan ek wil doen?

2. Gelooftoetse

Hoe ek reageer oor toetse in my lewe, is die bewys van wat ek werklik van God glo.Voorbeelde uit die Bybel van gelooftoetse wat geskryf is:

 1. Abram toe hy trek. Hy moes alleen trek en sit toe met al Lot se probleme. Hy het sy geloofstoets gedop.
 2. Noag toe hy ‘n ark moes bou. Noag het ‘n ark op droeë grond gebou. Hy het sy geloofstoets geslaag.

God moet ons Suiwerheid bewerk deur toetsing, maar ook ons egtheid toets.

3. Vervolging

Ons weet nog nie regtitg wat vervolging is nie. Miskien is vervolging die bespotting wat ons moet verduur ter wille van standpunte wat ons moet inneem vir Jesus. Of, miskien is dit die teenkanting of verwerping van familie en vriende ter wille van ons geloofsortuigings. Laat hierdie dinge u groei of stagneer?

Slot:

Is jy daadwerklik gewederbaar ( het jy tot bekering gekom) of is u op ‘n valse fondament (valse bekering)

1 Johannes 4:10:        

“Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons sondes.” 

2 Korinthiërs 5:21:

“Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.”

Wil u nie antwoord op die roepstem van Jesus nie? Dit is die Here wat self die eerste tree gee op die pad van die sondaar se redding, deur hom op te roep tot bekering, maar ook die middele te voorsien vir sy verlossing. 

Jesaja 1:18:     

“Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.”

Openbaring 3:19-20:              

“…Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.”

Authors/ Skrywers

Browse articles by author.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website

Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet