Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Bekering en Doop van die Gelowiges

Marius Wolfaardt

Handelinge 17:11

“En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.”                                 

Handelinge 2:38-44                

“En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie duisend siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het alles gemeenskaplik besit.”

Illustrasie: ‘n Sekere jong dame het eendag met George Muller oor die onderwerp gaan praat van bekering en doop van die gelowige. Sy was nie so seker of oortuig oor die noodsaaklikheid van een van die twee nie. George Muller vra haar toe: “Het jy al ooit die Skrif gaan lees en ondersoek of dit so staan?” “Nee,” antwoord sy. George Muller antwoord haar toe: “Dan smeek ek u vandag, om nooit weer daaroor te praat as u nie al voerens dit gedoen het nie.”

Baie mense wil hulself uitlaat oor die Bybel se leer oor bekering en doop van die gelowige en teenstrydig daarmee wees, maar hulle het nog nooit die Woord van God gaan ondersoek daaroor nie!

Oswald Chambers het gesê: “Be aware of Reasoning about God’s Word, Just obey it.”

Psalm 51:7: “Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.”

Die Woord van God leer ons dat elke mens na ‘n verlore ewigheid sonder God oppad is, as hy in hierdie toestand waarin hy gebore is, bly voortleef. Maar, die mens kan van die verlore weg na die weg van die lewe kan gaan. Die mens is nie instaat om deur sy eie krag van die sonde probleem verlos te kan word nie, omrede hy ‘n slagoffer van die sonde is. Sonde is die vernietigende tiran wat die beeld van God in die mens skend. Sonde is dus nie net in rebellie teen God nie, maar ook in rebellie teen ander mense. Sondaars, met ander woorde, is mense wat sonde beoefen. Sulkes kan die koninkryk van God nie beërwe nie. Die mens is dus ‘n sondaar, nie net deur keuses nie, maar ook as gevolg van ‘n sondige natuur. Die mens word met die neiging tot sonde gebore. Hierdie neiging tot sonde tas die mens se hele wese aan en maak hom onmagtig om homself te verlos. 

Psalm 51:5:

“Want ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.”

Sonde het sy oorsprong indirek in die hart van Adam, wat die mens betref. Geen ander mens is daarvoor verantwoordelik nie. Die mens word met ‘n sondige hart gebore, wat die skuld, maar nie die oortreding van Adam erf nie. Sonde skei die mens van God en die oordeel van God rus daarop. Elke mens wat die sonde doen, kan vergifnis deur Jesus Christus verkry, omrede Hy vir almal gesterf het en oorgelewer is ter wille van almal se oortredinge!

1 Johannes 3:8:

“Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.”

Iemand het gesê: “Sin is not a light thing and it must be dealt with, Root and Branch.”

Ons moet tot bekering kom weens die toestand waarin ons gebore is: in sonde, geskei van die heerlikheid van God; in vyandskap en rebellie teenoor God; dood weens ons misdade en sonde.

Defenisie van sonde:

Sonde is die oortreding van bekende wette van God deur ‘n vrye morele agent. Dit is die oortreding van die volmaakte wet van liefde. Daarom sal elke vrywillige oortreding van die wet, ‘n liefde vir sonde wees.

Vanweë die Vyandskap

Romeine 5:10:            

“Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is.”

Vanweë die Liefde van God

1 Johannes 4:9:          

“Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe.”

Verwerp u Jesus Christus? Verwerp u God se liefde en enigste reddingsplan?

Wat is Bekering dan?

Die Here gee self die eerste tree op die pad van die sondaar se redding, deur hom/ haar op te roep tot Bekering.

Jesaja 1 v18:               

“Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.” 

Hierdie oproep van die Here na ‘n verlore sondaar is altyd deur die middele: die agent (Heilige Gees) en die Instrument (die Woord van God).

Hierdie duidelike oproep tot bekering uit die sonde moras na ‘n nuwe lewe in Chritus kan plaasvind deur verskeie manière: ‘n Getuienis van Redding, Woord prediking, geestelike boeke lees of deurdat iemand die Evangelie een aan een met my deel. Dan begin die Heilige Gees in die hart werk van die individu om hom/ haar te oortuig van Sy verlore toestand en behoefte aan ‘n Verlosser, Jesus Christus.

Metanoia: a change in one's way of life resulting from penitence or spiritual conversion.

Bekering, is dus ‘n ondervinding waardeur die verlore sondaar van sy sonde wegdraai om met God reg te maak. Bekering is ook “to have a mental persuasion, a change or alteration of mind.” Dis ‘n verandering van weg na die troon van Genade met belydenis van sonde in ‘n berouvolle hart. Dit is ‘n verandering van gedagte wat voortspruit nadat retrospeksie gedoen is in jou lewe. Dit is ‘n aanduiding dat ek berou het oor die pad wat ek gekies het in die verlede. Dit is ‘n wyse wilsbesluit. “A true change of heart towards God.”

Bekering Vra Drie Dinge van die Mens

 1. ‘n Emosionele ondervinding van diepe berou.
 2. ‘n Intellektuele verandering van gedagte.
 3. ‘n Wils verandering van voorneme en doel.

Wedergeboorte is God se antwoord op my wilsbesluit. Net God kan wederbaar.

John Wesley het gesê:

“That great change which God works in the Soul when He brings it into life. When He raises it from the death of sin to the life of Righteousness.”

Bekering Beteken Ook

Daar is ‘n defenitiewe besluit in jou binneste om God te kies teen sonde en slegte dinge. Daar is diep begeerte om anders te wees, om gehoorsaam aan God te wees, om getrou aan God te wees en heilig te lewe, om jouself te onderwerp aan die wil van God. Dis wanneer jy ‘n opregte berou en jammerte in jou hart het en jy spyt is oor die opstand, rebellie en sonde teen God.

Wat is die Doop? 

Clarence Larken het gesê: Wedergeboorte is ‘n innerlike ondervinding. Doop is ‘n uiterlike ondervinding.

Die Woord leer ons dat daar twee sakramente is wat Jesus Sy dissipels beveel het om te onderhou: die nagmaal en die doop. Beide het Hy self ingestel en beveel dat ons moet onderhou.

Matthéüs 28:19:         

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

Met ander woorde, om te laat doop na bekering, is nie opsioneel nie, dit is ‘n bevel van God wat ons moet gehoorsaam. Ons doop op die manier wat die Bybel vir ons voorgehou het, onderdompeling. Die Griekse woord hiervoor is Baptizo en dit beteken om te “dip”, onder te druk, te sink, onderdompel.

Johannes 3:23:

“En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salim, omdat daar baie water was. En die mense het daar gekom en is gedoop.”

Handelinge 8:38:        

“…en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop.”

Doop is die natuurlike gevolg van geloof en bekering. Christus Jesus was self gedoop.                

Matt 3:14-16:

“Maar Johannes het Hom ernstig teëgegaan en gesê: Ek het nodig om deur U gedoop te word, en kom U na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit toe, want só pas di tons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Homo op, en Hy sien die Gees can God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom.”

Markus 16:15-16:       

“En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.”

Die doop is ‘n stap van gehoorsaamheid. Die doop is ‘n stap in die voetspore van Jesus.

Jesus sê: “Laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul.”

Die doop is ‘n onderwerping aan die eise van ‘n hoër gesag, ‘n onderwerping aan al Sy opdragte of aanwysings. Dis die erkening en aanvaarding van God se reg op ons lewens en die belydenis van sonde.

Wanneer Mag ‘n Mens gedoop word? 

As ‘n baba deur jou ouers of eers as jy tot bekering gekom het deur jou eie besluit? 

Daars Bybelse voorwaarde wat eers nagekom moet word voordat jy dit mag en kan doen!

 1. Hulle wat die Evangelie hoor en verstaan.

Markus 16:15-16

“En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.”

 1. Diegene wat onder diep oortuiging van hulle sondes is.

Handelinge 2:38:

“En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat lekeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.”

 1. Mense wat hulle bekeer het.

Markus 1:4:

“Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop die doop van bekering to vergifnis van sondes te verkondig.”

 1. Hulle wat glo, geloof kom voor die doop.

Om te glo is om my algehele vertroue op Jesus as my Verlosser te plaas. As Hy my sondes alles vergewe en dat Sy bloed my reinig. Dis ook die geloof dat ek saam met Hom sal lewe in ‘n nuwe lewe, omdat ek vrygemaak is.

 1. Die vrugte van bekering moet wys in my lewe.

Hierdie punt maak dit duidelik waarom suigelinge nie gedoop kan word nie!

Wat is die Betekenis van die Doop 

Die doop is die uiterlike teken van die innerlike realiteit. Dit is ‘n uiterlike simbool en manier waarop ek getuig van die innerlike afwassing wat plaasgevind het. Dit is ‘n uiterlike bewys van ons geestelike eenwording en identifikase met Jesus in Sy doop, begrafnis en opstanding.

Daar is drie innerlike geestelike realiteite wat ek in my lewe moet ervaar het waarop die doop nou as teken wys.

 1. Dood

As ek afloop in die water in, maak ek ‘n totale breek met die verlede en reken myself dood vir die wêreld.

 1. Begrafnis

As ek onder die water, buite sig verdwyn, is dit asof ek begrawe is en ek identifiseer met Jesus in Sy begrafnis.

 1. Opstanding

As ek weer in die water opkom, is dit die teken dat ek opstaan in ‘n nuwe lewe saam Christus. Nuwe lewe, nuwe wandel.

Wat Gebeur na die Doop? 

Ek moet voorbereid wees op toetsing, versoekinge en probleme.

Ek moet dan volhard in die leer, gemeenskap, nagmaal, gebede en ek moet in blydskap die lewe geniet as kind van God.

Handelinge 2:41:

“Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar ris op dié dag omtrent drieduisend siele toegebring.”

Handelinge 22:16:      

“En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.”

Authors/ Skrywers

Browse articles by author.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website

Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet