Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Die Doop

Marius Wolfaardt

1. Wat is die Doop?

Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die doop. Titus 3:9-11 verklaar dat sulke stryery nutteloos is. Dit verwek partyskap en deel mense op in kampe. Dit is nie ons doel nie, ons wil mense uitnooi om soos Handelinge 17:11 te maak – “...hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.

Die Bybel leer ons dat daar twee sakramente is wat Jesus Sy dissipels beveel het om te onderhou: Die nagmaal en die doop. Beide het Hy self ingestel en ons beveel om dit te doen.

Matt. 28:18 – “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

Hand. 2:38 – “En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.”

Met ander woorde om ons te laat doop is nie opsioneel nie, dit is 'n bevel van God wat ons moet gehoorsaam. Ons doop op die manier wat vir ons in die Bybel voorgehou word en dit is deur onderdompeling. Die Griekse woord ‘BAPTIZO’ het net een betekenis – om te dip, onder te druk, te sink en te onderdompel. Dis afgelei van die stamwoord ‘BAPTO’ wat algemeen onder die Grieke gebruik is wanneer hulle 'n kledingstuk gekleur het deur dit onder die kleurselwater in te druk; of wanneer hulle 'n beker onder die water ingedruk het om water te skep. Daarom lees ons in:

Joh. 3:23 – “En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salim, omdat daar baie water was.”

Hand. 8:38 – “En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop.”

2. Hoe Belangrik is die Doop?

Daar word meer as 60 keer in die Nuwe Testament na die doop verwys.

 • God het self die doop ingestel. Hy het Johannes gestuur om te doop in Johannes 1:33 en ook sy dissipels beveel om te doop. Gedurende Jesus se bediening op aarde het Sy dissipels mense gedoop wat in Hom geglo het (Joh. 4:12) en op die dag van Pinkster het die Apostels diegene wat tot bekering gekom het ook gedoop (Hand. 2:14).
 • Doop is die natuurlike gevolg van geloof en bekering. (Mark. 16:15-16 en Hand. 2:38)
 • Christus Jesus was self gedoop (Matt. 3:16) en Hy het die doop die vervulling van geregtigheid genoem (Matt. 3:14-15).
 • Die Vader, Seun en Gees het die doop goedgekeur en geseën (Mark. 1:10-11).
 • Die Bybel sê dat die skrifgeleerdes en Fariseërs die raad van God verwerp deur hulle nie te laat doop nie (Luk. 7:29-30). Daarom as ons dit verwerp dan verwerp ons ook 'n instelling van God.

3. Wanneer Mag 'n Mens Gedoop word?

As jy 'n baba is deur jou ouers se toewyding, of eers as jy volwasse is deur jou eie besluit? Hierdie is 'n baie belangrike vraag want dit is hier waar baie kerke in hulle oortuigings verskil. Wanneer is dit geoorloof om gedoop te word? Watter Bybelse voorwaardes moet eers nagekom word voordat ons gedoop kan en mag word.

 • Hulle wat die Evangelie gehoor en verstaan het (Mark. 16:15-16 en Hand. 8:30-31, 35).
 • Diegene wat onder diepe oortuiging is van hulle sondes (Hand. 2:38 – Petrus se raad).
 • Mense wat hulle bekeer het (Mark. 1:4 en Hand. 2:38).

Wat is bekering?

 1. Wanneer jy 'n opregte berou en jammerte in jou hart het en jy jouself as’tware verwyt omdat jy spyt is oor jou sonde, opstand en rebellie teen God.
 2. Daar is 'n diepe begeerte in jou om anders te wees – om gehoorsaam te wees aan God, om getrou aan God en heilig te lewe, om jouself te onderwerp aan die wil van God. Jy wil God in alles behaag en 'n volgeling van Jesus word.
 3. Daar is 'n definitiewe besluit in jou binneste om van nou af kant te kies vir God en teen sonde en slegte dinge wat oor jou pad kom. Jy het besluit om die wêreld met sy begeerlikhede te verloën en van alle goddelose plesiere af te sien, sodat jy die Here kan dien.
 • Hulle wat glo: Hand. 8:12,36,37 en Mark. 16:16.

Geloof kom voor doop – ‘Hy wat glo en hom laat doop sal gered word.’ Om te glo is om my algehele vertroue in Jesus as my verlosser te plaas: dat Hy my sondes alles vergewe en dat Sy bloed my volledig en volkome reinig van alle sonde en sondeskuld. Daar moet ook geglo word dat jy saam met Hom sal lewe in 'n nuwe lewe omdat Hy jou vrygemaak het van die mag van sonde.

 • Die vrugte van bekering moet wys in jou lewe.
 • Uit bogenoemde rede is dit duidelik waarom ons nie suigelinge of kindertjies kan doop nie.

 4. Wat is die Betekenis en Doel van die Doop? 

 • Daar is kerke wat glo dat by die doop word mens weergebore, hulle lei dit hoofsaaklik af van die teks in Titus 3:5. Die teks maak gebruik van beeldspraak dat Jesus ons volledig rein was by wedergeboorte. Die doop is die uiterlike teken van die innerlike afwassing wat alreeds in my lewe plaasgevind het.
 • Deur die eeue het die mens behoefte gehad aan uiterlike tekens vir geestelike realiteite. Bv. Abraham – die besnydenis; Noag – die reënboog; Israeliete – die wolk en vuurkolom; en selfs vandag nog as mense trou gee hulle vir mekaar 'n ring. Dit is ook so met die doop.
 • Dit is 'n uiterlike bewys van ons geestelike eenwording en identifikasie met Jesus in Sy doop, begrafnis en opstanding. 1 Kor. 12:12-14 – Ons word geestelik (onsigbaar) deel gemaak van 'n liggaam, naamlik die Kerk van Christus. Ons word 'n lid omdat ons ingedoop word deur die Heilige Gees. [Illustrasie: Spons en water].
 • Hoe gebeur dit dan dat ek deel gemaak word van die liggaam van Christus? Dit vind plaas in drie stappe. Daar is drie innerlike geestelike realiteite wat ek in my lewe moet ervaar het waarop die doop nou as teken wys.

a) Dood

As ek afloop in water in, maak ek 'n totale breek met die verlede en ek reken myself dood vir die wêreld en my ou lewe.

b) Begrafnis

As ek onder die water buite sig verdwyn is ek asof begrawe en ek identifiseer met Jesus in sy begrafnis (Rom. 6:4-6).

c) Opstanding

As ek weer uit die water opkom is dit die teken dat ek opstaan in 'n nuwe lewe saam met Christus net soos Hy uit die dood uit opgestaan het. My geestelike eenwording met Hom in Sy opstanding, verseker dat ek gans in 'n nuwe lewe sal wandel.

5. Wat Gebeur Na die Doop?

 • Kry ek nou 'n spesiale stempel uit die hemel wat vir die duiwel sê: “Hanteer versigtig” of “los uit” of “super christen” ...? NEE! Al wat gebeur is dat ek nou onomkeerbaar verbind is tot 'n lewe van dissipelskap.
 • Ek moet voorbereid wees op toetse, versoekinge en probleme (Matt. 4:1 en Mark. 1:9-13).
 • Handelinge 2:41:
  • Volhard in die leer
  • Volhard in gemeenskap
  • Volhard in die nagmaal
  • Volhard in gebede
  • Volhard om in blydskap jou lewe as kind van God te geniet en God te prys.

Die Groot Besluit

AL DIE KENNIS IN DIE WÊRELD HELP NIKS TENSY EK 'N BESLUIT MAAK IN DIE LIG VAN WAT EK NOU WEET!

Het die Here met jou gepraat oor die doop?

Hand. 22:16 – “En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.”

Authors/ Skrywers

Browse articles by author.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website

Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet