Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Regte begrip van Geloof: Deel Een

Deur Marius Wolfaardt

Handelinge 16:23-34

“En toe hulle hul baie baie slae gegee het, het hulle hul in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so ‘n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing; en die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar ‘n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword; en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy ‘n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die meneng dat die gevangenes ontvlug het. Maar Paulus het met ‘n groot stem geroep en gesê: Moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê: Menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, h yen al sy mense. Toe bring hy hulle ins sy huis en sit hulle ‘n maaltyd voor; en hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het.”

Hebreërs 11:6-7

“En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is.”

Die tronkbewaarder het vrede gekry deur die regte geloof. In die tye voor die laaste basuin gaan blaas en die Here Jesus Sy bruid gaan kom wegneem en die bewind van die Antichris begin; moet ons sekermaak dat elkeen van ons die regte begrip van geloof het!

Laat ek aanneem dat jy een of ander tyd al bedroef of ontsteld was oor jou sonde en dat jy dan miskien by jouself gedink het, wat moet jy doen om gered te word? Daar is vele mense vandag wat nie doen wat ons skrifgedeelte sê nie. Hulle staan ongelukkig op valse fondamente weens die feit dat daar nie ag gegee word aan die Woord van God nie.

Voorbeelde van oulike valse fondamente:

1. Onduidelike Roeping

Deur oppervlakkige prediking of leestof, ontvang baie nie ‘n duidelike roeping van die Here af nie. Deur flou en afgewaterde ‘persoonlike werk’, kry baie ook nie ‘n duidelike roeping nie. Daardeur word hulle aan die slaap gesus en beskou hulle hulself as ‘Christene’ omrede hulle aan ‘n Christelike kerk behoort of deur ‘n christen geevangeliseer is. Hulle soek nie na ‘n ontmoeting met die Here waarin hulle deur geloof hulle sonde bely en laat staan en ‘n skoon breek maak met die ou lewe nie! En hulle gaan dan met ‘n gedaante van godsaligheid deur die lewe.

2. Goeie Morele lewe

Word bloot beskou te as ‘n goeie mens. Daar word dan gesê, dit is Christenskap, dit word die oorsaak dan dat soveel mense nooit hulle verlorenheid besef nie en nooit werklik onder ‘n Sonde oortuiging kom nie. Mense wil guns dan by die Here en Sy kerk wen deur goeie dade. Hulle bly verlore omrede hulle nie weergebore is nie!

3. Kop Bekering

Deur prediking wat in die ooredende woorde van menslike wysheid is en nie in die betoning van Gees en krag nie. Die gevolg is dat mense se verstande aangespreek word in plaas van gees en siel. Dan bely so ‘n persoon Jesus met sy lippe terwyl sy hart ver is. Hy het nie ‘n Heilige Gees bewerkte berou oor sonde gehad nie. Deur sy verstand dink hy, hy is ‘n Christen, maar word nie gelei deur die Heilige Gees nie.

4. Goedkoop Genade

Genade is wel ‘n gratis geskenk van God af, maar dit is nie goedkoop nie. Daar is voorwaardes aan gekoppel: sonde moet met berou bely en laat staan word voordat daar vergifnis is. Nog ‘n vorm hiervan is om te glo en niks te doen nie. Na redding moet daar ‘n lewe van gehoorsaamheid gelewe word deur goeie werk om God te behaag. Na bekering word Christenskap ‘n aktiewe lewe en jy word ‘n toegewyde medewerker.

Die Skrif sê: “Deur Geloof het Noag…”

Handelinge 16:31

“Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.”

Mense staan vandag op Valse fondamente oor verskeie redes, maar een van die vernaamste is: hulle het nie ‘n regte begrip van geloof nief. Is jy vandag seker dat jy reddende geloof besit? Jou antwoord sal bepaal waar jou onsterflike siel sal heengaan. Vergeet van jou agtergrond, kerk, ouerhuis, wat jy dink jy weet; en maak vanoggend doodseker jy reddende geloof het!

Johannes 3:36

“Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.”

Matthéüs 3:8

“Dra dan vrugte wat by die bekering pas.”

Mag die Here deur die werking van die Heilige Gees en Sy Woord ons help om die regte begrip van geloof te kry en aan die wat onseker is, of ‘n gedaante van godsaligheid het, reddende geloof skenk. Daar is baie mense (goeie mense) wat alles glo van die Bybel, hulle glo al die wonderwerke en dit wat alles gebeur het, maar hulle (al is hulle goeie morele mense) het nie reddende geloof nie. Onthou net: die duiwels glo en hulle sidder, maar hulle het defenitief nie reddende geloof nie, hulle is nie gered nie!

Hier in die omgewing ken ek baie goeie morele mense. Hulle het hoë morele waardes, hulle vergryp hulle nie aan praktyke soos drank en rook ens nie. Hulle glo alles wat in die Woord staan of laat ek sê, hulle glo die Bybel is waar. Die mense sal hulself Christene noem en doen goeie werke. Maar, hulle het nie Reddende Geloof nie. Dit bring my by die gevolvtrekking dat daar twee soorte geloof kan wees.

 1. Ware of Reddende Geloof (Geloof van die hart)
 2. Valse of betekenislose Geloof (Verstandelike Geloof)

Hierdie verstandelike geloof stem saam met een of ander feit of waarheid. Maar, daar is geen diepte van oortuiging nie. Jy sal nie alles wat jy het op hierdie geloof waag nie.

Met die reddende geloof aan die anderkant is daar diepte. Jy sal jou hele lewe, jou alles, jou einbestemming op hierdie geloof waag. ‘n Persoon wat geloof van die hart bekom het, se lewe en optrede is is harmonie met die geloof.

Nou kom ons so bietjie nader aan die regte begrip van geloof. Jy behoort al klaar te kan onderskei, watter tipe geloof jy het. Laat ons verder kyk na die regte begrip van geloof, die reddende geloof.

Webster Defenisie: “Die instemming van die verstand met die waarheid van goddelike openbaring op die gesag van God se getuienis, gepaard met die hartelike instemming van die wil en toestemming van die hart; en volkome sekerheid of vertroue in die karakter en verklaringe van God en in die karakter en leerstellinge van Christus, met ‘n onvoorwaardelike oorgawe van die wil van Sy leiding en afhanklikheid van Sy verdienste vir verlossing, ook genoem Evangeliese of reddende geloof.”

In Eenvoud, wat bedoel Webster met sy defenisie oor hierdie reddende geloof? Dis ‘n saamstem en aanvaar van die waarheid op grond van die Woord wat iemand anders spreek (in ons geval God) sonder enige getuienisse. Dis om te glo wat ek nie kan sien, hoor, voel, smaak of verstaan nie. Om die woord van ‘n ander te aanvaar net eenvoudig omdat ons glo dat wat Hy (God) sê, die waarheid is. ‘n Vertroue in iemand anders (in God) te plaas.

Hebreërs 11:1            

“Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.”

Geloof Beteken om die sinlose, die onmoontlike en die onverklaarbare te glo, net omdat God, wie ons vertrou, gesê het dat dit so was. Dit is om te glo op grond van Sy Woord. Is jy seker dat jy ‘n werklike dag en datum het, dat jy hierdie reddende geloof besit, waar jy die Here Jesus met ‘n berouvolle hart en sonde belydenis in geloof vertrou het om jou te kom wederbaar? Amper meer belangrik, weet jou familie van daardie dag en datum wat jou lewe 180° omgedraai het?

Baie mense staan vandag op valse fondamente, omrede hulle nie ‘n duidelike getuienis kan gee van die dag wat hulle daai reddende geloof deelagtig geword het nie. Soveel ‘Christene’ leef ‘n lewe van nederlaag op nederlaag. Daar is goeie motiewe, maar na ‘n paar weke of maande misluk dit net weer. Daar kom nie oorwinnig oor sonde nie. Daar is geen getuienis van lewe nie. Daar is getuienis van of oor ander mense, maar nooit wat in hulle lewens verander nie.

Hierdie ‘Christene’ soek dan na heiligmaking om verlossing te probeer kry van hulle sonde probleem, maar dit val ook elke keer plat, goeie motiewe om meer stiltetyd, Bybelstudie, gebedsaksies te hou, maar dit vervaag weer! Die Sonde bly oorheers en kan nie onderdruk word nie.

E. Shelhamer het gesê: “He does not need the second blessing, but rather the first blessing.”

Die Antwoord lê daarin by inisiële heiligmaking, by die ware bekering, by wedergeboorte. As jou lewe lyk soos dit wat ek nou verduidelik het, het jy reddende geloof nodig. Jy is dan miskien heeltyd op ‘n valse fondament. Dan kort jy die regte begrip van geloof.

Purkiser sê: “Faith is man’s response to God’s revelation.”

The Response will be seen to be compounded of three elements.

 1. Assent to what God says. (reason and intellect)
 2. Obedience to what God demands. (values and choices en involves will)
 3. Trust or reliance upon who God is.

Die Regte Begrip van Reddende Geloof

Wat is die verhouding van belydenis tot geloof? Die drie sienswyses gaan hand aan hand.

1. Hulle is onverenigbaar as voorwaardes van verlossing

Purkiser sê: “and to protect sola fide Repentance must be soft pedalled.”

2. Dit is twee unieke en gelyke voorvereistes vir bekering

Paulus onderskei so:

Handelinge 20:21       

“…op die bekering tot God en die geloof in onse Here Jesus Christus.”

God is die sowereine wie se wette oortree is en wie se persoon verag is. Belydenis teenoor Hom moet daarom die eerste stap wees. Christus is die goddelike wyse tot saligheid, daarom moet geloof bygevoeg word by die belydenis en om in geloof aan te neem, die deur van genade.

3. Geloof alleenlik is die voorwaarde van bekering, maar dit is die tipe geloof wat slegs dan voorkom deur ‘n gees van berou

Jy moet dit duidelik verstaan. ‘n Sondaar dood in sy sonde en misdade, en wat nog nie op die Here se roepstem ag geslaan het nie, het geen geloof nie. Hy is dus nog ‘n ongelowige met ‘n verharde hart. Maar, wanneer hy egter die evangelieboodskap hoor, ontwaak hy om sy sondes en verlorenheid te besef en skenk die Here aan hom bekerings genade. Hy kan dan in die geloof tot Here om redding roep!

Paulus verklaar dit so:

Romeine 10:17          

“Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.”

Dit beteken wanneer ‘n sondaar na die bekeringsboodskap luister, die Bybel of geestelike boeke lees, wek die Heilige Gees geloof in sy hart op om te kan glo wat hy gehoor of gelees het om daarop te reageer.

Jesus self sê:

Johannes 6:63

“die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.”

As jy glo dat die enigste ware God in die begin die hemel en die aarde geskape het (as jy Genesis 1:1 kan glo) dan behoort jy alles verder te glo wat hierdie enigste ware God van die Bybel sê! Dan kan jy glo dat God mens geword het, terwyl Hy nog God was om vir die wêreld se sondes te kon sterf en dat Sy bloed jou van sondesmet kan reinig. Dan kan jy glo dat jy ‘n sondaar is omdat God so sê: en dat jy nie gered kan word behalwe deur in Sy Seun, Jesus Christus te glo en om Hom as jou saligmaker aan te neem nie. Deur geloof tree jy tot die genadetroon, waar sondes bely word en jy Jesus as Saligmaker ontvang (dit is ‘n stap van bekering).

Daar moet geglo word in 7 dinge

 1. dat Hy die waaragtige God is wat die redder van die wêreld is.

     Joh 3:16

 1. dat, slegs op grond van Sy kruisdood, die sondaar met God versoen kan word.

     Kol 1:20

 1. dat, deur bekering en sondebelydenis tot Hom genader moet word om vergifnis te verkry.

     Matt 9:13

 1. dat, die Here volkome instaat is om die ou dinge in die lewe te laat verbygaan en alles nuut te maak.

     2 Kor 5:17

 1. dat, die Here die sondaar gekoop het met Sy bloed, wanneer Hy hom red en dat hy dus Sy eiendom geword het om deur Hom gebruik te word.

     1 Pet 1:18-19

 1. dat, deur die wedergeboorte ‘n nuwe lewe begin en deur toewyding tot geestelike volwassenheid moet opgroei.

     Efes 4:13-14

 1. dat, deur die vervulling met die Heilige Gees, Bybelstudie, bereidwilligheid tot diensbaarheid as ‘n getuie vir Christus as voorbereiding moet dien.

     Efes 5:18

Jy moet bewus word oor hoe nodig jy die Here Jesus het. Gee ag aan die oortuiging binne jou hart van die Heilige Gees. Voordat jy dit doen, sal jy nooit Hom ernstig soek of met jou hele hart vertrou nie.

Petrus, het bewus geword toe hy sink. Toe eers Roep hy uit – “Here red my!”

Jy as verlore sondaar, is miskien jare al ‘n goeie mens, ‘n goeie kerkmens. Jy sal nooit na die Here kom op die regte manier, voordat jy besef (bewus is) dat jy ‘n verlore sondaar, geskei van God, is nie.

Die tronkbewaarder, het bewus geword van sy verlore toestand. Hy het verlang na daardie reddende geloof. Hy vra: “Menere, wat moet ek doen om Gered te word?”

Is jy vandag seker dat jy reddende geloof besit?

Onthou: Daar is dan twee soorte geloof.

1. Geloof van die hart " Ware/ Reddende geloof.

2. Geloof van die verstand " Valse/ Betekenisloses geloof.

Iemand het gesê: “Ware Geloof is nie ‘n finale doel wat bereik moet word nie, maar ‘n hoofweg wat bewandel moet word.”

Hebreërs 11:6           

“En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.”

Vriende, vergeet van almal rondom jou!

Wil jy nie vrede hê wat alle verstand te bowe gaan nie.

Wil jy nie verlos wees van die juk van sonde wat u onderkry nie.

Wil jy nie kom uit die duisternis tot Sy wonderbare lig nie.

Johannes 6:37b        

“en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie.”

Dit is nooit te laat nie, jou sonde is nooit te veel of te groot nie! Kom nou.

Efes 2:8-9

"Want uit die genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie."

 

Soortgelyke Artikels

Regte Begrip van Geloof : Deel Twee

Authors/ Skrywers

Browse articles by author.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website

Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet