Just Africa Mission (JAM)
Africa Mission | Local outreaches & evangelism | Prep year |

Support & training of believers to work for Christ.
Him we Preach and Proclaim

Colossians 1:28

"...which is Christ in you, the hope of glory: Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus."

Studies in Christelike Heiligheid

Deur Terry W. Pollard (red.), Bybel Metodiste Kerk, VSA (Vertaal deur Johan Malan)

Opsomming: Hierdie 13 Wesleyaanse lesings oor heiligmaking is opgestel om weekliks oor ‘n tydperk van drie maande aangebied te word.

7. Die Uitleef van ‘n Heilige Lewe

Sleutelteks:

"Wees bly; word volmaak; laat julle vermaan; wees eensgesind; hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees" (2 Kor. 13:11).

Sentrale waarheid

Ons dokumenteer en bewys heiligheid deur heilige lewens te leef, en ook deur Christelike etiese gedrag.

Les

Efésiërs 2:1-3

            1 En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en sondes

            2 waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk,

            3 onder wie ons ook almal vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.

Romeine 6:17-22

            17 Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is,

            18 en, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid.

            19 Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees; want net soos julle jul siele diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking.

            20 Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid.

            21 Watter vrug dan het julle toe gehad van die dinge waaroor julle jul nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood.

            22 Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe.

1 Petrus 3:8-12

            8 En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik.

            9 Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.

            10 Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie.

            11 Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is; hy moet vrede soek en dit najaag.

            12 Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners.

Uiteensetting van die Les

Inleiding

Die heilsorde wat dr. Adam Clarke in sy boek Christian Theology gee, is behulpsaam in die bespreking van hierdie les:

1.   Sonde-oortuiging.

2.   Berou oor sonde.

3.   Geloof in die Here Jesus Christus wat vir ons oortredinge oorgelewer en vir ons regverdigmaking opgewek is.

4.   Regverdigmaking, of die vergifnis van alle sondes wat gedoen is deur geloof in Christus se bloed, gepaard met die getuienis van sy Gees in ons harte dat ons sondes vergewe is.

5.   Heiligmaking, wat progressief is terwyl ons in Jesus Christus, ons Hoof, in alle dinge opgroei. Die begin van dié proses kan oombliklik wees, omdat God dikwels in ‘n oogwink die hart van sonde kan reinig. Hierna kan die saad van geregtigheid groei en vrug dra in ons lewe.

6.   Volharding in die toestand van heiligmaking, terwyl ons glo, waak, en werk om in die volle verlossing bevestig te bly, en elke uur dieper indrukke van ons verseëling in God kry.

7.   Verheerliking is die gevolg, want hulle wat getrou tot die dood toe bly, sal die kroon van die lewe ontvang.

            Sonder sonde-oortuiging is daar geen berou nie; sonder berou geen geloof nie; sonder geloof geen regverdigmaking en heiligmaking nie; en sonder heiligmaking geen verheerliking nie.

1. ‘n Begin in wedergeboorte (Efésiërs 2:1-3)

En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en sondes (v. 1). Elke lid van die geslag van Adam word geestelik dood in die wêreld gebore, en is glad nie in staat om homself lewend te maak nie. Volgens Wesley verwys “misdade” hoofsaaklik na die Jode wat wette gehad maar dit nie nagekom het nie omdat hulle na die vlees geleef het.  Die begrip “sondes” verwys na die dade van die heidene wat die prins van die mag van die lug [Satan] navolg.

Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld (v. 2). Dit is nie ‘n geïsoleerde geval nie, maar eerder ‘n beskrywing van alle nasies op aarde wat buite die genade leef. Die verdorwe natuur en neiging tot sonde in die gevalle mens beïnvloed hom voortdurend op ‘n koers wat in opposisie teen God is: “omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie” (Rom. 8:7). Om hierdie rede is die gevalle mens in ‘n bondgenootskap met die owerste van die mag van die lug. Hierdie verwysing is na Satan, die god van hierdie wêreld (2 Kor. 4:4). Hy is die leier van die owerhede, magte en die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu (Ef. 6:12). Volgens Wordsworth is hierdie magte uit die hemel gegooi maar nog nie tot die hel beperk nie, en het nou hulle koninkryk in die lug [die laer atmosfeer]. Mense word óf deur God óf deur die magte van die Bose gemotiveer, daarom word die ongereddes tereg die kinders van die ongehoorsaamheid genoem. Die diaboliese, anti-God gees van rebellie wat eerste deur Lucifer in die hemel gemanifesteer is, is die beherende faktor in die lewe van elke ongeredde persoon.

Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het (v. 3). Paulus sê dat almal van ons se lewens “vroeër” op ‘n afdraende-koers was. Hier het ons ‘n duidelike beskrywing van die onweergeborenes wat in voortdurende gehoorsaamheid aan hulle gevalle, sensuele en diaboliese voorliefdes leef. In die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander. “Natuur” in Grieks impliseer dit wat in ons gegroei het as die kenmerkende eienskap van ons wese. Dit het saam met ons gegroei en sterk geword, in teenstelling met dit wat van buite af op ons oorgedra is deur eksterne invloede. Die natuur is dus inherent en nie aangeleer of verkry nie (Job. 14:4; Ps. 51:7). Dit is ‘n toevallige bewys van die leer van die oorspronklike sonde [of erfsonde].

2. Gesentreer in heiligmaking (Romeine 6:17-22)

Julle was diensknegte van die sonde, maar het van harte gehoorsaam geword (v. 17). Dit was weens ‘n kettingreaksie van keuse en gevolg dat ons vroeër almal op die pad van die dood was. Danksy die Here se ingryping het dit alles egter verander. Ons het “in die hart” aan die nuwe lewenspatroon van die evangelie van genade gehoorsaam geword. Genade is op gehoorsaamheid ingestel – nie op losbandigheid nie. Elke daad van gehoorsaamheid bind ons nóg stewiger aan ons begeerde bestemming vas. Dit is nie die ou patroon van redding deur werke wat deur Paulus verwerp is nie. Dit is eerder redding deur genade wat gehoorsaam in ons daaglikse lewe uitgewerk word as deel van ‘n vaste hoop.

Vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid (v. 18). Die mens was nooit absoluut onafhanklik nie. Sy vryheid is om te kan besluit watter meester hy wil dien, en watter bestemming hy as gevolg daarvan sal nasteef. Deur genade is die regte keuse en ‘n suksesvolle nastrewing daarvan moontlik.

Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees (v. 19). Paulus gebruik die beeld van ‘n slaaf en sy meester om die idee van ‘n oorwelidgende beïnvloeding uit te druk wat hy wil beklemtoon. Want net soos julle jul siele diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Soos hulle vroeër met groot entoesiasme hulself aan losbandigheid oorgegee het, moet hulle nou met dieselfde intensiteit in die koninkryk van God diensbaar word.

Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid (v. 20). Julle het gedink dat geregtigheid onaangenaam en beperkend was. Julle was inderdaad vry daarvan as gevolg van julle gebondenheid aan die sonde. Hoe meer julle hieraan dink, hoe meer skrikwekkend word dit. Om vry van geregtigheid te wees, beteken om vol boosheid, perversie en goddeloosheid te wees. Alles wat faal om aan ‘n standaard te voldoen, is nie soos God nie.

Watter vrug dan het julle toe gehad van die dinge waaroor julle jul nou skaam? (v. 21). Noudat julle ontwaak het, is julle baie skaam oor al hierdie dinge. Dit is hoogs ontstellend en frustrerend. Julle kan julleself glad nie indink wat julle ooit in hierdie dinge gesien het wat dit die moeite werd gemaak het om dit na te volg nie. Die einde daarvan is die dood.

Maar nou [in teenstelling met “toe” in v. 21] dat julle vrygemaak is van die sonde (v. 22). Hulle het nou nét so vry van sonde geword as wat hulle vroeër, toe hulle ongered was, vry van die geregtigheid was. Hulle het hulself nie deur hulle eie pogings van moraliteit of werke van geregtigheid bevry nie. Hulle vryheid het deur die krag van goddelike genade gekom. Net die krag van God kan ‘n hart verander. Hulle het diensbaar geword aan God. Daar is nie so-iets soos absolute vryheid van alle wette nie. So teenstrydig as wat dit mag klink, is die enigste vryheid wat in hierdie wêreld die moeite werd is, diensbaarheid aan God. Ons hou op om diensknegte van die sonde te wees wanneer ons diensknegte van God word. Julle het jul vrug tot heiligmaking. Die vrug is dit wat voortgebring word. Dit is die gevolg. Die gevolg van die verlossing van sonde is ‘n heilige lewe. Dit is die groot doel van die evangelie – om heiligmaking in die lewens van mense voort te bring wat vroeër as sondaars ‘n sondige lewe gelei het. Verlossing gaan om veel meer as om ons net van die verdoemenis te red.

3. Gedemonstreer in ‘n heilige lewe (1 Petrus 3:8-12)

Eindelik (v. 8). Petrus kom nou by die belangrike stelling wat hy wil maak. Hy wou nie sy brief afsluit nie, maar het hom van spesifieke dinge af tot die breër Christendom gewend. Wees almal eensgesind. Die sosiale verhoudings in die Christelike familie moet deur eenheid gekenmerk word. Dit beteken dat hulle dieselfde ingesteldheid teenoor dinge moet hê. Paulus sê hieroor: “Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge” (Rom. 8:5). Petrus het sy lesers vermaan om die belange van Christus en sy koninkryk deur hulle gemeenskaplike ywer en entoesiasme te bevorder. Hulle moes medelydend, vol broederliefde, ontfermend en vriendelik wees. Heilige mense moet ‘n sterk liefde, ontfermende harte en ‘n nederige ingesteldheid teenoor mekaar hê.

Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is (v. 9). Christene moet teenoor ander optree soos die optrede wat hulle teenoor hulleself verwag. Dit is ons roeping om goed te doen, en dit is ons groot taak in die lewe. Ons moet kwaad met goed vergeld en God se seëninge selfs op ons bitterste vyande laat rus. Dit is nie net ons plig om dit te doen nie, maar dit is ook in ons belang omdat God se seëninge as gevolg hiervan in ‘n ryke mate op ons lewe sal rus.

Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is; hy moet vrede soek en dit najaag (v. 10-11). In hierdie verse het Petrus waarhede uit Psalm 34:12-16 as riglyne vir ‘n goeie lewe geneem. Dit bestaan uit die verwerping van bose gedagtes en dade, en die najaag van ‘n vreedsame lewe onder die voorsienende sorg van God. Die gevolg hiervan sal nie net goeie dae in hierdie lewe wees nie, maar ook in die hiernamaalse lewe.

Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed (v. 12). Dit is die uitnemende seëninge van diegene wat die kwaad verwerp, die Here met rein harte dien en ook in liefde na hulle naaste uitreik. Hulle hou hulle nie met die probleme en sondes van die lewe besig nie, maar tel hulle seëninge en kan terugkyk op ‘n lewe van ryke seën op aarde. Hulle het tye van verkwikking voor die aangesig van die Here en kan ook van gebedsverhoring getuig. Dit is goed om te weet dat die oë van die Here op die regverdiges is, en sy ore tot hulle gebed.

Kommentaar oor die Sleutelteks

Wees bly; word volmaak; laat julle vermaan; wees eensgesind; hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees (2 Kor. 13: 11).

Wees volmaak. Paulus verwys beide na persoonlike volmaaktheid én die volmaaktheid van die kerk deur die regte ingesteldheid van al sy lede in Christus (Vincent). Godbey sien dit as ‘n verwysing na volmaakte liefde: “Hierdie werkwoord is in die bevelsvorm, en gee dus positief en uitdruklik aan almal ‘n opdrag oor Christelike volmaaktheid.” John Wesley het sy predikers soos volg vermaan: “Verkondig Christelike volmaaktheid gedurig, ernstig en uitdruklik.”

Vroeër in hierdie brief het Paulus gesê: “Laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring” (2 Kor. 7:1). Hy herhaal dit weer aan die einde van die brief: “En hierom bid ons ook, naamlik om julle volmaking” (13:9). In die sleutelvers (13:11) roep hy die gemeente vaarwel toe met die vermaning tot volmaaktheid. Volmaakte liefde kan nóú die deel van die gelowige wees, terwyl hy absolute volmaaktheid eers by sy verheerliking sal kry.

Wees bly. Daar is geen groter blydskap as om te weet dat jou verhouding met God én jou medemens reg is nie. Die Heilige Gees is die Trooster van die gelowiges, wat aan hulle blydskap in hulle harte gee. Aan die ander kant skep dit groot ongelukkigheid as jy innerlik daarvan bewus is dat dinge op hierdie terrein nie reg is nie.

Wees eensgesind. Mag julle almal dieselfde dinge nastreef, die dinge van die Gees, dinge wat waar is, wat goed is, wat rein is en wat loflik is. “Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was” (Fil. 2:5).

Hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Jesus word oral in die Bybel as die Prins van Vrede erken, terwyl Hy terselfdertyd deur die geïnspireerde skrywers as ‘n magtige stryder voorgestel word wat teen sonde, die dood en die hel geveg en hulle oorwin het. By ons bekering ontvang ons vrede met God, maar in heiligmaking word die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, ons deel. Dit bewaar ons harte en ons sinne, en hou ons in harmonie met ons Leidsman, Jesus Christus. Hy is die Prins van Vrede wat die uitwissingsoorlog teen sonde voer. Sonder die vernietiging van sonde kan daar nie so-iets as ‘n permanente en blywende vrede wees nie (Godbey).

Dit is moeilik, indien nie onmoontlik nie, om in vrede te leef terwyl daar oorlog in ons harte is, want harte wat vol onrus is, bevorder konflik en stryd. Die liefde kan nie bestaan waar daar rusies, argumente en verdeeldheid is nie. Waar liefde en vrede nie te vinde is nie, daar kan God nie wees nie. As Hý nie teenwoordig is nie, is mense in die geselskap van hulleself en die duiwel (Clarke).

Leerstellige Bespreking

Dit is baie paslik om hierdie praktiese toepassing van die leer van heiligmaking te hê. Ons moenie dink dat omdat Paulus die vermanings oor etiese gedrag aan predikers rig, dit net vir hulle bedoel is nie! Baie van hierdie eienskappe is die enigste moontlike manier vir ‘n heilige persoon om te leef, bv. monogamie, waaksaamheid, nugterheid, gasvryheid, ens. Ons aanvaar die leerstelling van John Wesley dat “suiwer liefde” die essensie van heiligheid is. Dit is met die oog hierop dat ons die vereistes vir ‘n heilige lewe gee soos dit in 1 Korinthiërs 13:1-7 genoem word.

‘n Heilige lewe word fyn deur die Heilige Gees ingestel, sodat daar ‘n korrekte balans tussen selfvernedering en selfversekering in ons lewens is. Die liefde is welsprekend, onderrigtend en het ‘n onderskeidingsvermoë. Dit kan berge versit, hoewel die meeste mense nie eers in staat is om die molshope te verskuif waaroor hulle struikel nie. Die liefde kan homself as ‘n offer gee, en is lankmoedig in lyding. Die volmaakte liefde is:

      stadig om te verdink, gou om te vertrou;

      stadig om te veroordeel, gou om te regverdig;

      stadig om aanstoot te gee, gou om te verdedig;

      stadig om te openbaar, gou om te bedek;

      stadig om te berispe, gou om te verdra;

      stadig om te verkleineer, gou om te waardeer;

      stadig om te eis, gou om te gee;

      stadig om uit te daag, gou om te versoen;

      stadig om te hinder, gou om te help; en

      stadig om te verafsku, gou om te vergewe.

Indien jy dalk dink dat dit nie heiligheid is nie, probeer dan om dit uit te leef terwyl jy vleeslik is! Die woord in Grieks wat vir lankmoedigheid gebruik word, beskryf omtrent altyd geduld met mense. Dit kom van twee woorde af, naamlik ‘n “lang gemoed.” Hierdie uitdrukking kom ook in 2 Petrus 3:9 voor, wat lui: “Die Here vertraag nie die beloftes soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.”

Daar was al baie gevalle van sondaars wat uiteindelik tot bekering gekom het nadat Christene lankmoedig, vriendelik en behulpsaam teenoor hulle opgetree het. Dit word vertel van ‘n man wat elke keer dronk van die dorp af na sy huis teruggekom het. ‘n Christen het hom ontferm oor hierdie man wat ál slingerende geloop het, omdat hy bang was iemand ry hom raak. Hy het hom opgelaai, na sy huis toe geneem, skoongemaak en in die bed gesit. Later is hierdie man gered. Hy het gesê dat dit die lankmoedigheid en vriendelikheid van die Christen was wat hom oorgewen het. Is ons vriendelik, behulpsaam en lankmoedig teenoor ander persone in die samelewing wat dalk ons hulp dringend nodig het?

Die liefde is nie jaloers op andere wanneer hulle suksesvol is nie, maar is bly saam met hulle. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie, maar is vriendelik en hulpvaardig. Dit soek ook nie sy eie belang nie, maar bevorder die belange en regte van ander. Isak het ‘n put gegrawe waarvan die eienaarskap betwis is. Hy het nie hieroor gestry nie, maar ‘n ander een gegrawe. Mense het hom hieroor gehaat, daarom het hy dit gelos en nóg een gegrawe wat nie betwis is nie. Hy het dit Rehobot genoem, wat Ruimte beteken.

Die liefde word nie verbitterd of kwaad onder provokasie nie. Elke keer as jy jou humeur verloor, dan wys jy dat die vlees oor jou heerskappy voer.

Die liefde reken die kwaad nie toe nie, en skuif alle bose gedagtes oor ander mense van hom af weg. Die teenoorgestelde hiervan sou wees om van jou verontregting deur ander mense rekord te hou. Dit is presies wat mense in sekere dele van Indonesië doen. Hulle neem stroke van palmblare en hang dit aan hulle huise se plafonne op. As iemand iets verkeerd aan hulle doen, dan skryf hulle dit op een van daardie stroke sodat hulle dit nie moet vergeet nie. Elke keer as hulle teen die betrokke persoon vasloop, dan onthou hulle die kwaad wat hy aan hulle gedoen het. Daar is baie mense in die wêreld wat hierdie gesindheid openbaar deur nét so verbitterd en onvergewensgesind teenoor diegene te wees wat hulle benadeel het.

Die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Die ware liefde ween oor die kwaad, maar is opreg saam met ander bly oor hulle sukses.

Hierdie verse is die samevatting van ‘n heilige lewe. Dit mag wees dat sekere mense kleiner hoeveelhede van dié kenmerke in hulle lewe het. Dit is egter nodig om eers alle onreinheid uit die weg te laat ruim sodat ons ten volle met die natuur van God vervul kan word. Mag die Here ons harte hiervoor reinig en verruim!

Die volgende is praktiese eienskappe van ‘n lewe van heiligmaking. Dit is:

      ‘n duidelike ervaring van regverdigmaking;

      ‘n volkome gehoorsaamheid aan die wil van God;

      ‘n gelowige lees van die Woord;

      ‘n lewenskragtige gebedslewe;

      ‘n sensitiewe gewete, selfs vir klein dingetjies;

      ‘n selfverloëning ter wille van Jesus;

      ‘n begeerte dat alle gesprekke oor die geestelike welsyn van mense sal eindig;

      ‘n ingesteldheid om boeke of artikels te lees wat oor heiligmaking en die vervulling met die Heilige Gees handel;

      ‘n belydenis wat vorentoe kyk na die vervulling van die Here se beloftes;

      ‘n dors na die geregtigheid van God; en

      die gebruik van alle genademiddels.

Vrae en Antwoorde

Wanneer ‘n persoon volkome heilig gemaak is, het hy nie die kruin van sy lewe bereik nie. Die lewe gaan voort, met sy hoogtepunte, laagtepunte en middelmatige ervarings. Ons les handel oor die onderwerp van ‘n heilige lewe, waardeur ons in staat gestel word om die soet én die suur van die lewe te kan hanteer. Die volgende is vrae en antwoorde oor hierdie lewe:

1.   Wat is die basiese begeerte van ‘n waarlik geheiligde persoon?

Om God ten volle lief te hê en te behaag deur Hom te dien en sy leiding te volg. Paulus bid die Kolossense toe: “dat julle vervul mag word in die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardig voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei” (Kol. 1:9-10; kyk ook 1 Joh. 2:6 en Matt. 22:37).

2.   Hoe kan ‘n persoon reg leef voor God?

Die toestand van die geestelike hart help om te bepaal hoe ons sal optree (Spr. 4:23). As ons hart boos en onrein is [die natuurlike staat van die ongeheiligde] sal ons God mishaag. Volgens Mattheus 15:19 kom slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diefstal, valse getuienis en lastertaal uit ‘n bose hart. ‘n Gereinigde hart sal egter die regte gedrag bevorder. Volgens Mattheus 12:35 “bring die goeie mens uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn.”

As ons God toelaat om ons harte van alle sonde te reinig en dit met sy teenwoordigheid te vul, dan kan ons reg voor Hom leef. Ons moet natuurlik aanhou om Hom te gehoorsaam en deur die geloof te lewe (Rom. 6:18; 1 Joh. 2:6).

3.   Wie is die bron van krag vir ‘n geheiligde persoon? Kan ‘n mens hierdie lewe uit jou eie krag lei?

God is die bron van krag vir die geheiligde. Hy, en net Hy alleen, kan ons die krag gee om suiwer en sondelose lewens te lei. Volgens 1 Petrus 1:5 word ons “in die krag van God bewaar deur die geloof tot die saligheid.” Kolossense 1:11 sê dat ons “met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid.” Efésiërs 3:16 sê dat die Here aan ons gee om “na die rykdom van sy heerlikheid met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens.” Volgens 2 Korinthiërs 10:4 is “die wapens van ons stryd nie vleeslik [menslik] nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp.” ‘n Persoon kan glad nie op sy eie krag vertrou om ‘n heilige lewe te lei nie. God moet Hom met sy teenwoordigheid vervul, en hom sodoende met krag uit die hoogte beklee.

4.   Wat is sommige van die maniere waarop ‘n heilige persoon moet leef? Wat is die eienskappe van heilige mense?

a.   Ontfermend (1 Pet. 3:8).

b.   ‘n Ware liefde vir ander (1 Pet. 3:8; Rom. 12:9).

c.   Medelydend [‘n sagte hart] (1 Pet. 3:8).

d.   Vriendelik (1 Pet. 3:8).

e.   Vergeld nie kwaad met kwaad nie (1 Pet. 3:9).

f.     Spreek nie kwaad nie (1 Pet. 3:10).

g.   Doen goed en verafsku kwaad (1 Pet. 3:11).

h.   Soek vrede en jaag dit na (1 Pet. 3:11).

i.     Diensbaar aan die geregtigheid (Rom. 6:18).

j.     Is nie lui nie (Rom. 12:11).

k.   Hoopvol (Rom. 12:12).

l.     Geduldig in verdrukking (Rom. 12:12).

m. Volhard in die gebed (Rom. 12:12).

n.   Help die behoeftiges (Rom. 12:13).

o.   Gasvry (Rom. 12:13).

p.   Seën dié wat hom vervolg (Rom. 12:14).

q.   Meegevoel met ander (Rom. 12:15).

r.     Identifiseer met die nederiges (Rom. 12:16).

s.   Eerlikheid (Rom. 12:17).

t.     Leef so vreedsaam as moontlik (Rom. 12:18).

u.   Neem nie wraak nie (Rom. 12:19).

v.    Verloën goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede (Titus 2:12).

w.   Ingetoë (Titus 2:12).

x.   Nie wêreldsgesind nie, maar is verander deur die vernuwing van sy gemoed (Rom. 12:2).

y.  Word deur die Heilige Gees gelei (Rom. 8:1).

z.  Oorwin die kwaad deur die goeie (Rom. 8:6).

5.   Kan die geheiligde persoon tot sonde versoek word? Is versoeking sonde? Hoe kan versoekings oorwin word?

‘n Geheiligde persoon kán tot sonde versoek word. 1 Petrus 1:7 praat van “die beproefdheid van julle geloof.” Jakobus 1:2 sê: “Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val.” Hebreërs 4:15 verwys na Jesus “wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.”

Versoekings is nie sonde nie. In ‘n geestelike sin is dit ‘n poging wat regstreeks of onregstreeks deur Satan aangewend word om ‘n persoon oor te haal om sonde te doen. As hy nie aan die versoeking toegee nie, het hy nie gesondig nie. Sonde is die oortreding van die wet. In Jakobus 4:7-8 word drie stappe genoem wat gevolg kan word om versoekings te oorwin. Stap 1: Onderwerp jou aan God, sodat jy volkome onder sy beheer is. Stap 2: Weerstaan die duiwel in die naam van die Here, dan sal hy van jou wegvlug. Stap 3: Nader tot God, en Hy sal tot jou nader. Hy sal jou help:

“Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra” (1 Kor. 10:13).

6.   Kan ‘n geheiligde persoon sondig en nogtans aanhou om ‘n heilige lewe te lei?

Nee. Ons word in 1 Korinthiërs 10:12 gewaarsku dat ons versigtig moet wees om nie weer te sondig nie. As iemand moedswillig en in stryd met God se Woord sondig, dan is die liefde van God nie in hom nie (1 Joh. 3:6, 9).

‘n Geheiligde persoon het die godgegewe keuse om ‘n heilige of ‘n sondige lewe te lei. Hy kán sondig, maar hy wil dit as gevolg van sy liefde en toewyding teenoor God nié doen nie. Judas 1:24 impliseer ook dat ‘n Christen kan sondig, wanneer hy sê: “Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar.” 1 Johannes 2:1 dui ook aan dat ons kan sondig: “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het…” Wanneer ‘n Christen sonde gedoen het, moet hy reguit na Christus gaan en Hom vra om vir begenadiging voor die Vader se troon te pleit: “Ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige. En Hy is ‘n versoening vir ons sondes” (1 Joh. 2:1-2).

7.   Word menslike eienskappe deur volkome heiligmaking van ‘n persoon verwyder? Het die geheiligde nog sy eie persoonlikheid? Kan hy nog menslike foute maak?

 Die geheiligde persoon is nog steeds volkome menslik. Hy word honger, moeg, depressief, bly, bedroef, opgewonde, ens. Heiligmaking help ‘n persoon om sy menslike passies en swakhede te kan beheer op ‘n manier wat God behaag, omdat hy sy wil aan God se wil onderwerp en sy hart met die Gees van God vervul is.

Die basiese persoonlikheid van ‘n kind van die Here bly dieselfde as vroeër. Ná sy heiligmaking sal ‘n persoon waarskynlik nog steeds ernstig, snaaks, optimisties, lief vir die buitelewe, of wat ook al, wees. Hy word egter nou deur die Heilige Gees gelei. Indien hy hierdie leiding aanvaar, kan hy steeds van sy ou persoonlikheidseienskappe vertoon, maar nou is hulle onder die Heilige Gees se beheer en hy leef reg voor die Here. Hy kan as mens nog foute maak, en moet dan vir die Here vra om hom dit te vergewe. Sy hart sê nog altyd ja vir God en hy hou aan om Hom te dien – nieteenstaande sy menslike persoonlikheid.

8.   Is die inisiële stap van toewyding wat gedoen word wanneer volkome heiligmaking gesoek word, vir altyd genoeg?

Die toewyding van ons “alles” aan God is ‘n moet as ons volkome geheilig wil word. Ten tye van ons oorgawe is daar ‘n deel van daardie alles wat onbekende toekomstige omstandighede en situasies insluit. Soos die tyd verbygaan, ontstaan daar nuwe situasies wat hanteer moet word. Die Here wil hê dat ons ook hierdie onbekende toekoms aan Hom moet toevertrou. Hy sal ons die krag en wysheid gee om elke nuwe uitdaging of probleem te bowe te kom.

‘n Daaglikse hertoewyding aan die Here se wil sal die geheiligde persoon help om steeds reg voor God te wandel. Na hierdie daaglikse toewyding word in Lukas 9:23, 1 Korinthiërs 15:31 en Galásiërs 2:20 verwys. Ons moet “elke dag” ons kruis opneem en Hom volg.

Die geheiligde persoon tree nie soos die wêreldlinge op nie. Alhoewel hy menslik is, word hy nou deur die Heilige Gees van God gelei om opreg voor God en die mense te wandel. Solank as wat hy sy wil aan die wil van God ondergeskik hou en gehoorsaam in die geloof lewe, sal hy voortgaan om ‘n heilige lewe te lei.

REGVERDIGMAKING EN HEILIGMAKING

 In regverdigmaking is daar lewe – in heiligmaking is daar ‘n oorvloedige lewe.

In regverdigmaking is daar liefde – in heiligmaking is daar volmaakte liefde wat alle vrees na buite dryf.

In regverdigmaking is daar vrede mét God – in heiligmaking is daar die vrede ván God wat alle verstand te bowe gaan.

 Regverdigmaking vernietig die uitspruitsels van sonde – heiligmaking vernietig die wortels van die sonde.

In regverdigmaking word ons met die nuwe mens beklee – in heiligmaking lê ons die oue mens met sy werke af.

In regverdigmaking is daar afwisselende blydskap – in heiligmaking is daar ‘n volheid van onafgebroke blydskap.

Regverdigmaking word deur oorgawe, bekering en geloof verkry – heiligmaking word deur gehoorsaamheid, toewyding en geloof verkry.

N NUWE BEGIN IN MY BEDIENING!

Ek was 23, ek het al sewe jaar lank gepreek en 15 preke gehad. Ek het gedink dat daardie 15 boodskappe die wêreld sou omkeer. Nadat ek hulle gepreek het, was daar nie eers 15 meer mense in die kerk as toe ek begin het nie.

Toe ek in Mei 1882 met hierdie situasie gekonfronteer was, het God my bewussyn verlig om te besef dat ek ‘n versterking deur sy krag nodig gehad het. Ek het ‘n oorgawe gemaak, ek is met die Heilige Gees vervul en my hele lewe het verander. Ek het nie ‘n nuwe verstand gekry nie, maar ‘n nuwe geestelike ingesteldheid. Ek het nie ‘n nuwe vorm van spraak gekry nie, maar ‘n nuwe doeltreffendheid in my prediking. Ek het nie ‘n nuwe woordeboek gekry nie, maar ‘n nuwe Bybel!

Ek was onmiddellik ‘n nuwe mens. Ek het dieselfde natuurlike hoedanighede gehad, maar dit is lewendig gemaak, met krag en energie versterk, en tot só ‘n vlak van doeltreffendheid omskep dat niemand ooit gedink het dat dit moontlik was nie. Dit is wat gebeur as die Heilige Gees in sy volheid oor jou kom.   – Samuel Chadwick

Inhoud

1. Die Grondbeginsels vir ‘n Heilige Lewe

2. Die Behoefte aan ‘n Heilige Lewe

3. Die Betekenis van Heiligmaking

4. Die Eienskappe van ‘n Heilige Lewe

5. Die Heilige Gees en ‘n Heilige Lewe

6. Hoe om Geheilig te Word

7. Die Uitleef van ‘n Heilige Lewe

8. Heiligheid – God se Plan vir die Kerk

9. ‘n Heilige Lewe en die Wederkoms

10. Afsondering en ‘n Heilige Lewe

11. ‘n Heilige Lewe in ons Verhoudings

12. Volmaaktheid in die Lewe van Heiligheid

13. ‘n Lewe van Groei in Heiligheid

Declaration of Faith

We confess the Holy Trinity – God the Father, God the Son and God the Holy Spirit (Mt. 28:19; Mk. 12:29). We take a strong stand on the Deity, eternal self-existence and virgin birth of the Lord Jesus (Jn. 20:28; Heb. 1:8-9; 1 Jn. 5:20). We believe in the divine inspiration and inerrancy of the Bible in the original languages, the need for all people to be born again spiritually to enter the kingdom of God, justification by faith in the Lord Jesus Christ (Jn. 3:3-8; Rom. 3:22-24; Eph. 1:7) and also...

Read the Declaration of Faith

Preparation Year

Preparation Year

Do you know what you want to do after leaving Matric?

Join the Just Africa Life Skills Prep Year!

This is a formative year for young people and the students will join our annual Mission Tour to Malawi.

More info

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Latest Mission Rapport

Latest Mission Rapport

Our last visit to Malawi was in December 2018. Here is the latest on what we are doing there and how you can contribute or get involved.

Read More

Africa Mission

Church planting, growth and supporting church communities in Malawi and Mozambique.
Mission Work
What we do

Mission Work

JAM works with the Free Baptist Church of South Africa in their mission to Africa. We visit the churches and communities annually and supply them with the necessary tools and training to grow their churches and better their communities. We also plant new churches, help with material to build their buildings and supply the necessary material to repair the old ones.

More about the mission

Spreading Bibles
in Malawi & Mozambique

Spreading Bibles

There are between 60 and 250 believers in each church of whom 2 to 5 people own a Bible. We want to give a Bible to each person in their own language. A Chichewa Bible costs R80 each and at the moment we have so many believers who do not have a Bible of their own.

More about the mission

2019 Mission Tour

The next Mission Tour will commence on the 6th of December.
The Question, "What Is an Arminian?" Answered by a Lover of Free Grace John Wesley 1. To say, "This man is an Arminian," has the same effect on many hearers, as to say, "This is a mad dog." It puts them into a fright at once: They run away from him...
The Companionship Principle Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating Joel James Downoal this booklet PDF Copyright © Joel James, 1999, 2001 Revised Edition Scripture taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE ®, © Copyright The Lockman...
Biblical Decision-Making Is it God’s will to “find” His will? by Joel James Copyright © Joel James, 2001. Used by permission. Download this booklet PDF TABLE OF CONTENTS Introduction Two Common Approaches Is It God's Will to Find His Will? Why So...
Joshua: An Old Testament Type of Jesus Prof. Johan Malan, Mossel Bay, South Africa (October 2012) DOWNLOAD this study as a PDF Scripture quotations are from the New King James Version, unless otherwise noted. The name Joshua may also be pronounced...
Problems with Darwin A layman's misgivings It is true that reality consists of various departments, and that no individual can be an expert in every one of them. On the other hand it is just as true that these departments are not found in complete...

Evangelism

Reach out to your community
Many people today say, "Why should I win souls?" "Isn't the preacher supposed to do that?" Yes! He is but so is every Christian.
Order Gospel Tracts
Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More
Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans. On this page you will find Bible studies on topics such as: Discipleship, New Believers, Spiritual Growth, Holiness etc... All studies can be downloaded and used for free.
Go to Bible Studies

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.