Just Africa Mission (JAM)
Africa Mission | Local outreaches & evangelism | Prep year |

Support & training of believers to work for Christ.
Him we Preach and Proclaim

Colossians 1:28

"...which is Christ in you, the hope of glory: Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus."

Die pad na Heiligmaking

Madelein Wolfaardt

Rom 7:15-24
Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.  En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.  Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.  Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon.   Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig.   Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens;  maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is.”

In die kind van God se lewe is daar die stryd om oorwinning te behaal oor sonde. Net soos Romeine dit hier beduie is jy die een dag op oorwinning en die volgende dag verslaan. Dit wat jy nie wil doen nie doen jy enelkgeval en die goeie dinge wat jy graag wil doen, dit doen jy nie.

Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie.  Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.

1. Opstaan en val lewe   

Hier sien ons ‘n vleestelike Christen wat wandel deur die vlees, na die begeerlikhede van die vlees. 

Rom 8:8“En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;”  Daar is ‘n aanhoudende stryd tussen die vlees en die gees, en as jy jou maar kan kry, dan het jy weer die verkeerde gedoen.  Hier praat ons van iemand wat wel weergebore is (die kruis in die hart), maar jy (die “eie ek”) is nog op die troon van jou hart.  Jou hele lewe is nog nie aan die Heilige Gees oorgegee nie, jy wil self nog in beheer wees en nie jou volle vertroue in God stel nie.

2. Ontheilig God se Naam

Esg 36:23 En Ek sal my grote Naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, spreek die Here HERE, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken.”

Hierdie soort Christene bring nie eer aan God se Naam nie, maar ontheilig Sy Naam.  Hier is jy ‘n swak getuie en deur jou sonde maak jy die Here se Naam sleg.  Hier probeer jy jou bes om reg te lewe, maar daar ontbreek iets.  Daar ontwikkel ‘n soeke by jou as jy opreg wandel met God.  Jy weet daar moet méér wees in die Here, as net dit wat jy nou het. Daar moet ‘n lewe wees in Christus waar jy vrede het en nie aanhoudend neerlaag ly nie. Jy probeer jou getuienis uitleef by vriende en familie, maar as jy jou kan kry het jy weer verkeerd opgetree of gepraat en inteendeel jou getuienis skade gedoen.

3. Behoefte aan ‘n heilige lewe

Ps 51:5-6a Want ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.  Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë,…”

Nou begin jy die behoefte besef aan ‘n heilige en aan God welgevallige lewe.  Jy is ontevrede met jou huidige geestelike toestand.  Jy besef dat God meer vir jou in stoor het en dat jy dit kan bereik.  Jy lees dit nou ook alhoe meer raak in die Bybel, en besef ook alhoe meer jou tekortkominge.  Jy sien dat jy nie kragtig kan getuig nie, jy kom nie die opdragte in die Woord na nie, al wil jy so graag, en die vrug van die Gees werk nie uit in jou lewe nie. Joh 8:34  “Jesus antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, ‘n dienskneg van die sonde is.”  Jy moet jou nood aan heiligmaking besef en ‘n begeerte hê dat God dit in jou moet bewerkstellig.

‘n Soeke na heiligmaking

Hier is ‘n klompie maniere hoe jy meer kan begin leer oor heiligmaking en verstaan wat dit is wat die Here in jou hart en lewe wil doen:

  • Skryf alles wat jy raaklees in jou Bybel oor heiligmaking neer.  Hand 17:11b hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.”
  • Lees literatuur wat daaroor handel.
  • Luister na preke daaroor.
  • Bid en vra die Here dat Hy jou sal lei, en heiligmaking vir jou sal wys en oopbreek.

Deursoek jou hart, vra die Here om jou hart en niere te toets, en dit vir jou te wys. Psa 26:2  Toets my, HERE, en beproef my, keur my niere en my hart;

4. Krisis van Heiligmaking

Nou word jy moeg vir jouself, omdat jy nie totale oorwinning kan kry oor die sonde wat jy aanhoudend doen nie.  Jy word desperaat.  Rom 7:24  “Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?”  Jy word moeg vir die stryd tussen die vlees en die gees.  Hier soek jy nog meer na heiligmaking, en verstaan ook nog nie noodwendig alles nie.  Jy het nie krag om met vrymoedigheid te kan getuig nie. 

Jou besef van hoe jou hart werklik lyk voor ons heilige God word alhoe groter.

Jes 6:3 en 5 En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!  Toe het ek gesê: Wee my, ek is verlore! Want ek is ‘n man onrein van lippe en woon onder ‘n volk wat onrein van lippe is; want my oë het die Koning, die HERE van die leërskare, gesien!”

 Toe Jesaja die glorie van die Here sien, het daardie lig in sy hart in geskyn en hy homself gesien vir wat hy regtig is. Hy het besef dat hy ‘n innerlike reininging nodig het.

5. Heiligmaking

Is wanneer ek my sondige toestand opreg voor die Here bely, en Hom vra om my te reinig van alle sonde. Jy sal weer ‘n dag en tyd hê, soos by jou wedergeboorte, wat jy op jou knieë voor die Here jou sondige hart in gebed sal bely en Hom sal vra om jou te reinig, en Hom op daardie oomblik sal vertrou vir ‘n rein hart. Hier gee jy ook totaal aan God oor en Sy wil vir jou lewe. Jy plaas jou volle vertroue in God.  Nou is die ‘eie ek’ ondergestel en die Heilige Gees in in beheer van die lewe en op die troon van die hart.

Ps 51:9, 11, 12 Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu. … Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.  Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.”

Esg 36:25-27 Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig.   En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.  En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.”

2 Tim 2:21 “As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy ‘n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. “

  • Hier sien ons dat dit iets is wat God alleen vir jou doen, let op die ‘Ek’ wat herhaal word in Esg 36, Hy doen dit!Dit is niks uit jouself nie.
  • Ontvang dit in die geloof, jy moet glo dat God dit vir jou kan doen. (Hand 15:9/Heb 3:19)
  • Ons sien ook dat dit ‘n onmiddelike gebeurtenis is, soos ‘n hart operasie, jy kry onmiddelik ‘n nuwe hart, ‘n hart van vlees.Jou hart word nie stadig verander van klip tot vlees oor ‘n tydperk nie.
  • Jy ontvang nou ook die volheid van die Heilige Gees, Hy is nou in beheer en nie meer die ‘eie ek’ nie.
  • En krag uit die hoogte, om staande te kan bly te midde van versoeking of moeilike tye.

Nou word al die dinge in ons lewe verwyder wat nie vir God lief het nie.  Deut 30:6  “En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die HERE jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.” 

Dit is die verwydering van die ‘dubbele hart’.  Jak 4:8 “Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!”

Dit is die verwydering van die wêreld. 1 Joh 2:15 “Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.”

Dit is die verwydering van ongehoorsaamheid.  1 Joh 5:3 “Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.”

Nou gee jy jou hele lewe, drome, ambisies, begeertes en hart oor aan God.  Jy is nie meer op die troon van jou hart nie, maar die Heilige Gees is, Hy lei jou nou en is in beheer van jou lewe.  Jy het nou ‘n totale oorgegewe lewe aan Christus Jesus en Sý wil en doel vir jou lewe.  Niks gaan meer om jou nie, maar net dit wat vir God en Sy koninkryk gedoen word.

Fil 3:7-10 “Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag.  Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry n in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof; sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,”

6. Proses van Heiligmaking (Groei)

Efs 4:13  “totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;”

Nou begin ‘n lewenslange vormingsproses, waar jy gelykvormig word aan Jesus se beeld.  Ons word nie gevrywaar van menslike swakhede en versoeking nie.  Ons moet nou juis tyd maak met die Woord en in gebed om staande te kan bly, maar ook ter redding van ander siele.  Nou wandel jy nougeset, en Christus is die middelpunt van alles wat jy doen. Jy het krag om staande te kan bly (1Joh 5:18 Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie.”). Jy is nou gehoorsaam, en word deur die Gees van God gelei.  Jy is bruikbaar en diensbaar (Rom 6:22 Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe.”) en kan met vrymoedigheid spreek (Hand 4:31 En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.”). Jy bring nou eer aan God se Naam.

 

Fil 1:6  “omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het,

dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus;

Declaration of Faith

We confess the Holy Trinity – God the Father, God the Son and God the Holy Spirit (Mt. 28:19; Mk. 12:29). We take a strong stand on the Deity, eternal self-existence and virgin birth of the Lord Jesus (Jn. 20:28; Heb. 1:8-9; 1 Jn. 5:20). We believe in the divine inspiration and inerrancy of the Bible in the original languages, the need for all people to be born again spiritually to enter the kingdom of God, justification by faith in the Lord Jesus Christ (Jn. 3:3-8; Rom. 3:22-24; Eph. 1:7) and also...

Read the Declaration of Faith

Preparation Year

Preparation Year

Do you know what you want to do after leaving Matric?

Join the Just Africa Life Skills Prep Year!

This is a formative year for young people and the students will join our annual Mission Tour to Malawi.

More info

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Latest Mission Rapport

Latest Mission Rapport

Our last visit to Malawi was in December 2018. Here is the latest on what we are doing there and how you can contribute or get involved.

Read More

Africa Mission

Church planting, growth and supporting church communities in Malawi and Mozambique.
Mission Work
What we do

Mission Work

JAM works with the Free Baptist Church of South Africa in their mission to Africa. We visit the churches and communities annually and supply them with the necessary tools and training to grow their churches and better their communities. We also plant new churches, help with material to build their buildings and supply the necessary material to repair the old ones.

More about the mission

Spreading Bibles
in Malawi & Mozambique

Spreading Bibles

There are between 60 and 250 believers in each church of whom 2 to 5 people own a Bible. We want to give a Bible to each person in their own language. A Chichewa Bible costs R80 each and at the moment we have so many believers who do not have a Bible of their own.

More about the mission

2019 Mission Tour

The next Mission Tour will commence on the 6th of December.
The Question, "What Is an Arminian?" Answered by a Lover of Free Grace John Wesley 1. To say, "This man is an Arminian," has the same effect on many hearers, as to say, "This is a mad dog." It puts them into a fright at once: They run away from him...
The Companionship Principle Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating Joel James Downoal this booklet PDF Copyright © Joel James, 1999, 2001 Revised Edition Scripture taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE ®, © Copyright The Lockman...
Biblical Decision-Making Is it God’s will to “find” His will? by Joel James Copyright © Joel James, 2001. Used by permission. Download this booklet PDF TABLE OF CONTENTS Introduction Two Common Approaches Is It God's Will to Find His Will? Why So...
Joshua: An Old Testament Type of Jesus Prof. Johan Malan, Mossel Bay, South Africa (October 2012) DOWNLOAD this study as a PDF Scripture quotations are from the New King James Version, unless otherwise noted. The name Joshua may also be pronounced...
Problems with Darwin A layman's misgivings It is true that reality consists of various departments, and that no individual can be an expert in every one of them. On the other hand it is just as true that these departments are not found in complete...

Evangelism

Reach out to your community
Many people today say, "Why should I win souls?" "Isn't the preacher supposed to do that?" Yes! He is but so is every Christian.
Order Gospel Tracts
Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More
Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans. On this page you will find Bible studies on topics such as: Discipleship, New Believers, Spiritual Growth, Holiness etc... All studies can be downloaded and used for free.
Go to Bible Studies

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.